Mikrobiologi och immunologi

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MK000

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om struktur och funktion hos sjukdomsframkallande virus och bakterier med tonvikt på de molekylära mekanismer som styr patogenes. Värdorganismernas försvarsmekanismer mot mikrober diskuteras ingående liksom mikrobernas möjligheter att undkomma immunförsvarets attack. Fokus läggs på ett antal medicinskt betydelsefulla virus och bakterier. Praktiska moment ska ge kunskap om experimentella tekniker för att studera interaktionen mellan mikrob och värdcell.

Kursen är uppdelad i momenten Bakteriologi och immunologi (15 hp) samt Virologi (15 hp). Kursen utgör första terminen på Masterprogram i infektionsbiologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin