Engelska B1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN121

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Behörighetskrav

Baskurs Engelska A1 eller Fackspråklig kurs engelska A31 samt Fackspråklig påbyggnadskurs engelska A32.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha utökade kunskaper om grammatiska regler och strukturer samt grundläggande insikter i språkvetenskaplig terminologi och i språkets historia utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv; goda kunskaper om viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv sett i ett historiskt perspektiv; viss kunskap om endera amerikansk eller brittisk litteratur samt grundläggande insikter i vissa litteraturkritiska teorier; förmåga att författa en kortare språkvetenskaplig uppsats liksom självständiga litterära analyser. Studenten ska också ha utvecklat sina färdigheter i engelska i tal och skrift till en kompetensnivå som kännetecknas av tydlig och ledig kommunikation, muntligt och skriftligt, på i huvudsak korrekt engelska.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Språkstruktur (5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- ha utökad kunskap om grammatisk terminologi och hur den identifieras och används

- ha utökad kunskap om grammatiska regler och strukturer samt hur de skiljer sig kontrastivt mellan svenska och engelska

- ha ytterligare kunskap om språkliga stilnivåer och normer

- kunna tillämpa och förklara grammatiska regler och strukturer i styrd och fri produktion med större säkerhet

Delkurs 2. Språklig kommunikation (5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- förstå vikten av den språkliga utformningen, strukturen och innehållet vid skriftlig kommunikation

- kunna analysera andras texter med avseende på den språkliga utformningen, strukturen och innehållet

- kunna ge konstruktiv kritik av andras texter med avseende på strukturen och innehållet

- ha utvecklat sitt engelska ordförråd och sin stilistiska färdighet

- ha utvecklat sin förmåga att självständigt välja passande uppsatsämnen

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap (7 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- ha kunskap om det engelska språkets historia och utveckling samt om språkfamiljerna

- ha kunskap om språkvetenskapliga teorier inom fonologi, syntax, semantik, pragmatik, sociolingvistik, dialektologi samt andraspråksinlärning

- ha kunskap om användningen av primär- och sekundärkällor vid författandet av en språkvetenskaplig uppsats

- förstå och kunna analysera den språkhistoriska utvecklingen

- förstå och kunna analysera språkvetenskapliga teorier och företeelser

- kunna författa en språkvetenskaplig uppsats

Delkurs 4. Samhälle (6 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- ha goda kunskaper om viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv

- ha god kännedom om den historiska bakgrunden till viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv

- kunna analysera olika typer av texter som belyser viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv

- ha ökad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv

Delkurs 5. Amerikansk litteratur och kultur (7 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- ha viss kännedom om den idéhistoriska och kulturella bakgrunden till ett antal representativa verk från 1900-talet

- ha ökad kännedom om litterära genrer

- ha grundläggande insikter i vissa litteraturkritiska teorier

- ha god förmåga att förankra en litterär analys i texten

- ha god förmåga att göra närläsningar av skönlitterära texter

- ha god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa en litterär analys

- ha viss förmåga att tillgodogöra sig kritiskt material

- ha förmåga att skriftligt sammanfatta kritiskt material

- ha viss förmåga att använda sekundärmaterial i en skriftlig litterär analys

- ha fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt föra en diskussion på god engelska om litterära verk

Delkurs 6. Engelsk litteratur och kultur (7 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten

- ha viss kännedom om den idéhistoriska och kulturella bakgrunden till ett antal representativa verk från renässansen till 1920-talet

- ha ökad kännedom om litterära genrer

- ha grundläggande insikter i vissa litteraturkritiska teorier

- ha viss förmåga att läsa texter från olika historiska perioder

- ha god förmåga att förankra en litterär analys i texten

- ha god förmåga att göra närläsningar av skönlitterära texter

- ha god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa en litterär analys

- ha viss förmåga att tillgodogöra sig kritiskt material

- ha fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt föra en diskussion på god engelska om litterära verk

Innehåll

Kursen består av fem delkurser, varav en ges med två olika inriktningar.

Delkurs 1. Språkstruktur (5 hp)

Delkurs 1, Språkstruktur, behandlar engelskans uppbyggnad.

Delkurs 2. Språklig kommunikation (5 hp)

Delkurs 2, Språklig kommunikation, är en kurs i uppsatsskrivning.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap (7 hp)

Delkurs 3, Engelsk språkvetenskap, behandlar engelskan i ett historiskt perspektiv och introducerar och utvecklar språkvetenskapliga begrepp och teorier.

Delkurs 4. Samhälle (6 hp)

Delkurs 4, Samhälle, ägnas åt amerikanskt och engelskt samhällsliv utifrån några betydelsefulla teman.

Delkurs 5. Amerikansk litteratur och kultur (7 hp)

Delkurserna 5, Amerikansk litteratur och kultur och 6, Engelsk litteratur och kultur, är alternativa utformningar av en litteratur- och kulturkurs.

Delkurs 6. Engelsk litteratur och kultur (7 hp)

Delkurserna 5, Amerikansk litteratur och kultur och 6, Engelsk litteratur och kultur, är alternativa utformningar av en litteratur- och kulturkurs.

Undervisning

Delkurs 1. Språkstruktur (5 hp)

I delkursen görs en systematisk genomgång av engelska språkets struktur med tillhörande terminologi. Grammatikövningar och översättning av normal-prosatexter ingår. Framför allt studeras och tränas de grammatiska moment som orsakar problem för svenskspråkiga studenter vad avser kommunikation på engelska. Visst vokabulärstudium ingår. Föreläsningar och/eller lektions-undervisning i grammatik och översättning.

Delkurs 2. Språklig kommunikation (5 hp)

I delkursen tränas den språkliga uttrycksförmågan. Ordförrådet utvecklas mot större bredd och nyansering och strukturella och stilistiska färdigheter övas vid presentation, argumentation och analys i skrift. Analys och kritik av andras texter med avseende på den språkliga utformningen, strukturen och innehållet ingår. Gruppundervisning med viss individuell handledning.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap (7 hp)

Delkursen introducerar språkvetenskapliga begrepp och teorier samt de viktigaste språkfamiljerna, det engelska språkets historia och några utvecklingstendenser i dagens engelska. I anslutning till detta görs en genomgång av fonetik och fonologi i brittisk och amerikansk engelska samt några andra engelska varianter. Vidare behandlas olika typer av språkinlärningsteorier. Introducerande användning av primär- och sekundärkällor ingår. Föreläsningar och gruppundervisning.

Delkurs 4. Samhälle (6 hp)

I delkursen studeras viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv med visst historiskt perspektiv. Olika typer av texter används för att åskådliggöra och diskutera centrala samhällsfrågor. Föreläsningar och grupp-undervisning.

Alternativa delkurser (antingen delkurs 5 eller delkurs 6 väljs)

Delkurs 5. Amerikansk litteratur och kultur (7 hp)

Delkursen behandlar representativa skönlitterära verk från 1900-talet för att belysa viktiga teman inom den amerikanska litteraturen under denna period men också aspekter av amerikanska samhällsförhållanden. Introducerande användning av litteraturkritiska teorier och av sekundärkällor ingår. Föreläsningar och/eller gruppundervisning.

Delkurs 6. Engelsk litteratur och kultur (7 hp)

Delkursen behandlar representativa skönlitterära verk från renässansen till 1920-talet för att belysa viktiga teman inom den engelska litteraturen och kulturen mot bakgrund av den idéhistoriska och kulturella utvecklingen. Introducerande användning av litteraturkritiska teorier och av sekundärkällor ingår. Föreläsningar och/eller gruppundervisning.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på prov om tillsammans minst 21 högskolepoäng.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser andra terminens studier i ämnet Engelska. För ämnesfördjupning till kandidatexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (Engelska C1).

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen Engelska C1 gäller att studenten ska ha uppnått minst resultatet godkänd på hela kursen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska B2, B4, GLS2, GLS3 eller HS2.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin