Hållbar utveckling A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV020

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV020
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- från ett tvärvetenskapligt perspektiv redogöra för miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling;

- uppvisa god färdighet att självständigt analysera, utvärdera och kritiskt granska forskning samt visa fördjupad framställningsförmåga i tal och skrift;

- uppvisa fördjupad kunskap i delkursernas specifika perspektiv.

Mål för delkurserna:

1. Den globala ekonomin

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för

- ekonomiska frågors roll i miljö- och utvecklingsproblematiken;

- det globala ekonomiska systemet ur ett ämnesövergripande perspektiv;

- etiska och filosofiska perspektiv på ekonomiska frågeställningar inom miljö- och utvecklingsområdet;

- globala ekonomiska institutioner, världshandel och globalisering;

- historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande och ekonomisk utveckling;

- skilda ekonomiska teoribildningars grundantaganden, förklaringar och lösningsförslag till dagens miljö- och utvecklingsproblematik;

- olika sätt att mäta och värdera utveckling, fattigdom och rikedom;

- företags roller och samhällsansvar på en global arena;

- skilda synsätt på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

2. Global miljöhistoria

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för miljöhistoriska processer;

- redogöra för historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge;

- uppvisa färdighet i att reflektera historiskt och sätta det förflutna i relation till samtiden;

- redogöra för 1800- och 1900-talens miljöproblem och miljö- och naturresursdiskussion.

3. Klimatet, energin och det moderna samhället

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;

- beskriva hur klimatet påverkas av samhället, och hur klimatförändringar påverkar samhället i olika regioner och inom olika sektorer;

- översiktligt beskriva dagens globala energiförsörjning samt närliggande förändringar i utbud och efterfrågan;

- ge exempel på olika framtidsscenarier inom klimat- och energiområdet;

- redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblem;

- kritiskt argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser vilka alla är obligatoriska moment i Hållbar utveckling A.

1) Den globala ekonomin, 15 hp

Kursen belyser inledningsvis historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande, ekonomisk teori samt ekonomisk utveckling. Uppmärksamhet riktas åt att ge studerande grundläggande kunskap i neoklassisk teori, miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Likaså behandlas synsätt på naturen och människan inom ekonomiska teorier och i relation till detta diskuteras problematiken kring att mäta och värdera, relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljö samt konsumtionssamhällets påverkan. Vidare belyses olika dimensioner och samband mellan utveckling och underutveckling och mellan fattigdom och rikedom. Ytterligare ges uppmärksamhet åt globala ekonomiska institutioner, världshandel, företagande, globalisering och samhällsansvar.

2) Global miljöhistoria, 7,5 hp

Kursen ämnar ta ett grepp om världens miljöhistoria. Tonvikt läggs vid att behandla historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge, med fokus på tre skilda nivåer: mental nivå, interaktiv nivå (människa-naturinteraktion) och ekologisk nivå. Genom att växla mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien, och på olika platser och regioner, skapas en helhetsförståelse av världens miljöhistoria. I kursen behandlas översiktligt människans evolution som kulturvarelse, jordbrukets uppkomst och de tidiga stadskulturerna. Därefter riktas uppmärksamhet åt den moderna världen utifrån européernas expansion, industrisamhällets framväxt och globaliseringen. Ekosystemen (inklusive mänskliga samhällen) med dess djur, växter och sjukdomar beaktas så som historiskt relevanta faktorer. Särskild vikt läggs vid 1800- och 1900-talens miljöproblem och miljö- och naturresursdiskussion. Kursen ger ett tvärvetenskapligt historiskt djup till de senaste decenniernas globala miljökris och miljö- och utvecklingsdiskussion.

3) Klimatet, energin och det moderna samhället, 7,5 hp

Kursen behandlar frågor rörande problematiken kring klimat och energiförsörjning. Uppmärksamhet ägnas åt växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta ges en orientering i energisystem och energikriser. I relation till detta diskuteras olika samhällens sårbarhet, både från ett historiskt och samtida perspektiv, och begrepp som Peak Oil (topproduktion) introduceras. Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik: prognoser, riskforskning och försiktighetsprincipen. Ytterligare behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen syftar kursen belysa framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, debatter, seminarier, studiebesök och grupparbete. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

Examinationen består av tre delar som examineras separat. Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling A kommer att vara en sammanvägning av de uppnådda resultaten i de tre delkurserna. För att sammanväga resultaten från de olika stora kurserna kommer ett poängsystem att tillämpas som redovisas för studenterna vid kursstart.

Examinationens innehåll:

Den globala ekonomin 15 hp: Studenten examineras löpande genom PM-skrivande till och aktivt deltagande vid seminarier (15 hp).

Global miljöhistoria 7,5 hp: Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Klimatet, energin och det moderna samhället 7,5 hp: Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Övriga föreskrifter

Nämnda böcker i litteraturlistan är förslag på litteratur, annan litteratur och artikelkompendium kommer att tillkomma.

Delkurserna kan även sökas separat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin