Hållbar utveckling A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV020

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV020
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 juni 2009
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-från ett tvärvetenskapligt perspektiv redogöra för miljö-, utvecklings- och hållbarhetsproblematiken;

-redogöra för och kritiskt analysera begreppet hållbar utveckling;

-redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika sätt att mäta och värdera hållbar utveckling;

-uppvisa färdighet i systemtänkande och att applicera systemanalytiska verktyg;

-redogöra för och kritiskt förhålla sig till etiska perspektiv på olika frågeställningar inom miljö-, utvecklings-, och hållbarhetsområdet

-redogöra för och kritiskt granska globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;

-förhålla sig kritiskt till sig egen roll i hållbarhetsproblematiken;

-redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras och beskriva exempel på olika framtidsscenarier för hållbar utveckling;

-redogöra för centrala miljöhistoriska processer och uppvisa förmåga att sätta det historiska i relation till samtid och framtid;

-redogöra för naturresursutnyttjande, natursyn och naturumgänge från både ett historiskt och samtida perspektiv;

-redogöra för skilda ekonomiska teoribildningars grundantaganden, förklaringar till och strategier för att hantera dagens miljö-, utvecklings-, och hållbarhetsproblematik;

-redogöra för och kritiskt granska ekonomiska frågors roll i miljö-, utvecklings, och hållbarhetsproblematiken;

-redogöra för resurs-, klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;

-redogöra för samband mellan klimat, samhälle, säkerhet och sårbarhet;

-uppvisa färdighet i att kommunicera om hållbar utveckling;

-uppvisa färdighet i att planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

Kursen består av ett introducerande moment om 2 hp, tre tematiska moment om 6 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 10 hp:

1. Introduktion till hållbar utveckling, 2 hp

Momentet introducerar och behandlar begreppet hållbar utveckling. Global förändring och världens tillstånd granskas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Problematiken kring att mäta och värdera hållbar utveckling diskuteras. Vidare ges en introduktion till systemteori och systemtänkande. Begreppet rättvisa och andra samhällsideal analyseras och granskas utifrån olika teoribildningar.

2. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering 6 hp

Momentet belyser övergripande vår globala miljöhistoria och tonvikt läggs vid att behandla historiska samhällens och kulturers natursyn och naturumgänge, med fokus på tre skilda nivåer: mental nivå, interaktiv nivå (människa-naturinteraktion) och ekologisk nivå. Även människans evolution som kulturvarelse, jordbrukets uppkomst och de tidiga stadskulturerna, kolonial expansion, industrisamhällets framväxt och globalisering behandlas. För att skapa helhetsförståelse för utvecklingen av socioekologiska system belyser momentet även historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande, ekonomisk teori och ekonomisk utveckling.

3. Globala ekonomiska system, tillväxt och välfärd, 6 hp

Momentet behandlar synsätt på natur och människa inom framförallt ekonomiska teorier samt relationen mellan ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet. Samband mellan utveckling, välbefinnande, fattigdom och rikedom diskuteras. Uppmärksamhet ges även åt globala ekonomiska och politiska institutioner, världshandel, företagande och internationell migration samt dess inverkan på hållbar utveckling. Även samhällsansvar diskuteras utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv samt utifrån olika systemnivåer och utifrån ett maktperspektiv ämnar momentet belysa den globala hållbarhetsproblematiken och global utveckling.

4. Globala ekosystem, klimatförändringar och energi- och resursanvändning, 6 hp

Momentet behandlar frågor som rör klimatförändringar, energiförsörjning och resursanvändning. Samband mellan resurser, makt och rättvisa belyses, resurshantering diskuteras utifrån ett hållbarhets- och rättviseperspektiv och samspelet mellan naturresurser och samhällsförändring granskas. Vidare diskuteras det moderna samhället och dess historiska utveckling. I relation till detta diskuteras olika samhällens och ekologiska systems sårbarhet och anpassningsförmåga, både från ett historiskt och samtida perspektiv. Momentet gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik: prognoser, riskforskning och försiktighetsprincipen. Ytterligare behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och politisk stabilitet.

5. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 10 hp

Momentet syftar till att ge studenter möjlighet att utveckla sin kompetens att samarbeta i och leda olika projekt inom området hållbar utveckling. Grunderna i projektledning introduceras och de studerande ges utrymme att utforma egna projekt och tillämpa presenterade modeller och metoder. Sammantaget stimulerar momentet de studerande att utveckla sin förmåga inom områdena kommunikation, organisation, ledarskap och teamwork.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, och projektarbete. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

Examinationen består av fyra teoretiska moment och ett praktiskt tillämpat moment. De olika momenten examineras separat.

Introduktionsmoment om 2 hp examineras skriftligt. Tre moment om vardera 6 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (5 hp per kurs) och muntlig redovisning vid seminarier (1 hp per kurs). Betygsskalan 3-5 tillämpas.

Det femte momentet om 10 hp examineras genom projektarbete och aktivt deltagande vid workshops. Betygsskalan U-G tillämpas.

Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling A kommer att vara en sammanvägning av de uppnådda resultaten i de olika momenten.

Övriga föreskrifter

Ytterligare litteratur och artikelkompendium kommer att tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin