Hållbar utveckling A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV020

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV020
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet hållbar utveckling;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika sätt att mäta och värdera hållbar utveckling;
 • förhålla sig till och kritiskt diskutera sin egen och andras roll i hållbarhetsproblematiken;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras på individuell- till systemnivå;
 • redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtida frågor inom hållbarhetsområdet;
 • redogöra för och diskutera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och framtida frågor inom hållbarhetsområdet;
 • redogöra för och diskutera olika sätt att mäta välfärd, utveckling, fattigdom och miljö;
 • redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;
 • redogöra för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;
 • utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv redogöra för och sammanfatta grundläggande begrepp och centrala ramverk för en hållbar samhällsutveckling;
 • tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;
 • planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet;
 • kommunicera hållbarhetsfrågor utifrån ett avgränsat projekt.

Innehåll

Kursen består av ett introducerande moment om 2 hp, tre tematiska moment om 7 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7 hp:

1. Introduktion till hållbar utveckling, 2 hp

Momentet introducerar och behandlar begreppet hållbar utveckling. Problematiken kring att mäta och värdera hållbar utveckling diskuteras. En introduktion ges till globala och lokala trender som berör hållbar utveckling. Etiska perspektiv på hållbar utveckling introduceras och diskuteras utifrån olika teoribildningar.

2. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp

Momentet belyser övergripande människans globala miljöhistoria. Tonvikt läggs på centrala miljöhistoriska processer med fokus på de tidiga stadskulturerna, den neolitiska revolutionen, industrisamhällets framväxt och den så kallat gröna revolutionen. I relation till dessa processer diskuteras hur såväl natursyn, naturumgänge samt samhällsstrukturer påverkats. Globalisering och kolonial expansion behandlas. Narrativ och risker med politisering av historieskrivning behandlas.

3. Välfärd, utveckling och globalisering, 7 hp

Utifrån både etik- och maktperspektiv belyser momentet den globala hållbarhetsproblematiken och global utveckling. Momentet behandlar samband mellan välfärd, utveckling, fattigdom och rikedom. Synsätt på natur, människa och marknad inom ekonomiska teorier behandlas. Samspelet mellan stat, internationella institutioner, den fria marknaden, teknologisk utveckling, internationell handel och globaliseringsprocesser granskas kritiskt. Uppmärksamhet ges även migrationsprocesser, bistånd och utvecklingsstrategier. Olika aktörers roller och samhällsansvar diskuteras utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

4. Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp

I momentet diskuteras förutsättningar för hållbarhet i ett system och ger en grundförståelse för klimatsystemet och ekologiska system. Utifrån detta diskuteras ekologiska gränser för mänsklig aktivitet. Relationen mellan ekonomisk tillväxt, produktions- och konsumtionsmönster och resursanvändning granskas. Ekosystemtjänster och resursanvändning i det moderna samhället. Samband mellan resursanvändning makt och rättvisa belyses. I relation till detta diskuteras olika samhällens och ekologiska systems sårbarhet och anpassningsförmåga. Momentet gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik. Ytterligare behandlas konsekvenser av förändringar i klimat energitillgångar och ekosystem på bland annat vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och politisk stabilitet. Vidare ges en introduktion till och praktisk träning i systemtänkande. Förslag till lösningar på miljörelaterade problem analyseras utifrån ett kritiskt ramverk.

5. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp

Momentet syftar till att ge studenter möjlighet att utveckla sin kompetens att samarbeta i och leda olika projekt inom området hållbar utveckling. Grunderna i projektledning introduceras och de studerande ges utrymme att utforma egna projekt och tillämpa presenterade modeller och metoder. Sammantaget stimulerar momentet de studerande att utveckla sin förmåga inom områdena kommunikation, organisation, ledarskap och samarbete.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, och projektarbete. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

Examinationen består av fyra teoretiska moment och ett praktiskt tillämpat moment. De olika momenten examineras separat.

Introduktionsmoment om 2 hp examineras skriftligt. Tre moment om vardera 7 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning vid seminarier. Betygsskalan U-3-4-5 tillämpas.

Det femte momentet om 7 hp examineras genom projektarbete och aktivt deltagande vid workshops. Betygsskalan U-G tillämpas.

Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling A kommer att vara en sammanvägning av de uppnådda resultaten i de olika momenten.

Övriga föreskrifter

Ytterligare litteratur och artikelkompendium kommer att tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin