Sensorisk analysteknik och produktutveckling

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HK035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HK035
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen vid institutionen för kostvetenskap, 11 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen utgör valbar kurs i Kostvetarprogrammet 180 hp, kan läsas som fristående kurs och är en fortsättningskurs inom ämnet kostvetenskap. Kursen ges på heltid.

Kursen är uppdelad i två delar: Sensorisk analysteknik 7,5 hp och Produktutveckling 7,5 hp. Kursen samläses med motsvarande kurs på avancerad nivå. Kurs som ingår i examen på grundnivå kan inte läsas på avancerad nivå.

Kursplanen är fastställd 2009-09-16 av styrelsen för Institutionen för kostvetenskap enligt delegationsbeslut från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A: Näringslära 30 hp och Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap med matlagningsteknik 30 hp med lägst betyget godkänd eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för tillvägagångssätt vid uttagning av sensorisk panel och praktiskt tillämpa delar av proceduren

- redogöra för sinnenas anatomi och fysiologi samt för perceptionsprocessen

- redogöra för faktorer som påverkar konsumenters/patienters acceptans och preferenser för livsmedel och måltider

- kritiskt utvärdera försöksupplägg, metoder och resultat i sensoriska studier

- redogöra för planering av test samt för val och tillämpning av olika sensoriska metoder

- tillämpa statistiska metoder för bearbetning av sensoriska data och argumentera för val av testmetod

- tillämpa dataprogrammet FIZZ för planering, genomförande och databearbetning av beskrivande test

-identifiera behov av och motivera förändringar av livsmedel/maträtter till den aktuella patienten/målgruppen

- redogöra för hur olika livsmedelskomponenter samt hur mikroorganismer kan användas i produktutvecklingen vid framställning av ändamålsenliga livsmedel

- tillämpa faktoriell design i ett livsmedelsexperiment samt utvärdera resultaten med hjälp av sensoriskt test

- anpassa den muntliga presentationen efter målgruppen/situationen och den skriftliga efter anvisningar för PM

Innehåll

Sinnesorganens anatomi och fysiologi hos människan behandlas i syfte att skapa förståelse för perceptionsprocessen. Vad vi upplever genom syn, lukt, smak och känsel i kombination med attityders betydelse för produktacceptans och preferenser studeras. Faktorer för smakens upplevelse och betydelse för konsumenters/patienters val diskuteras. Under kursen skapas förståelse för den sensoriska bedömningens grunder. Olika metoder för att genomföra sensoriska test och statistiska metoder för att bearbeta resultatet presenteras. Studenterna tränas bl.a. i att välja lämpliga tester, planera undersökningar, genomföra dessa, bearbeta och tolka resultaten.

Under kursen kommer studenterna att studera olika livsmedelskomponenter och praktiskt, med hjälp av faktoriell design, experimentera fram olika varianter av livsmedel eller maträtter. Studenterna ska självständigt i form av grupparbete planera och genomföra en sensorisk bedömning samt utvärdera de faktorer och de kombinationseffekter som påverkar slutprodukten. Under såväl produktutveckling som sensoriska bedömningar ska studenterna arbeta under hygieniskt kontrollerade former. Experimentet redovisas skriftligt i rapportform samt muntligt genom posterpresentation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska laborationer och seminarier. Tillfällen för studiebesök erbjuds. Projekt planeras och genomförs i grupp under viss handledning.

Examination

Formerna för examination består av skriftliga och muntliga redovisningar, som laborationsrapporter och skriftligt prov samt seminarier. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omtentamen inom kursens ram samt ett uppsamlingstillfälle efter terminen. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie examinationstillfälle.

Som betygsskala används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd på kursen krävs att studenten visar prov på särskilt god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera för sina ställningstaganden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin