Utbildningssociologi, metoder

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK027

Kod
4UK027
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 juni 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska kunna konstruera ett forskningsobjekt, designa en vetenskaplig studie och skriva fram en forskningsplan.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • analysera och värdera hur metoder och material samspelar med forskningsfrågor i vetenskaplig litteratur
  • formulera forskningsfrågor i relation till forskningstraditioner och forskningsläge samt identifiera relevant empiri och i sammanhanget passande metoder
  • relatera utbildningsvetenskaplig forskning till vetenskapsteoretiska traditioner
  • författa en forskningsplan

Innehåll

Kursen ägnas åt forskningsdesign, formulering av forskningsfrågor och konstruktion av forskningsobjekt samt vetenskapsteori. Kursen utmynnar i författande av en forskningsplan.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt, exempelvis genom tentamen eller PM.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin