Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE051

Kod
4PE051
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Specialpedagogik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap och speciallärarprogrammet. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper när det gäller att identifiera, problematisera och kritiskt granska betingelserna för inkludering och exkludering av barn/ungdomar i behov av särskilt stöd.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • kritiskt granska och diskutera inkludering utifrån styrdokument på nationell och internationell nivå.
  • redogöra för inkluderingsbegreppets framväxt inom det specialpedagogiska forskningsområdet, nationellt och internationellt.
  • redogöra för och kritiska jämföra skilda perspektiv på inkludering och exkludering och deras implikationer för undervisning, kunskapsutveckling och socialisationsprocesser för elever i behov av särskilt stöd.
  • redogöra för och ge exempel på inkluderande arbetssätt i undervisning.
  • redogöra för och kritiskt granska relationen mellan inkluderande och demokratiska processer i samhället och i skolan.

Innehåll

- Inkludering/exkludering i nationella och internationella specialpedagogiska policy- och styrdokument

- Specialpedagogiska traditioner och villkor för inkluderande/exkluderande undervisning, såsom inkludering i eget lärande, inkludering ur genus- och mångfaldsperspektiv, inkludering med utgångspunkt i tillgänglighet och olika uttrycksformer, inkludering i rummet, samt social inkludering

- Nationell och internationell forskning om inkluderande/exkluderande undervisning

- Relationen mellan demokrati och inkludering i samhälle och skola

- Etiska aspekter av arbete med elever i behov av särskilt stöd

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Muntliga och skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin