Engelska B1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN121

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 augusti 2020
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv.

Behörighetskrav

Engelska A1

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha utökade kunskaper om grammatiska regler och strukturer samt grundläggande insikter i språkets historia utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv; viss kunskap om amerikansk och brittisk litteratur samt grundläggande insikter i vissa litteraturkritiska teorier; förmåga att författa en kortare språkvetenskaplig uppsats liksom självständiga litterära analyser. Studenten ska också ha utvecklat sina färdigheter i engelska i tal och skrift till en kompetensnivå som kännetecknas av tydlig och ledig kommunikation, muntligt och skriftligt, på i huvudsak korrekt engelska.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Analys av engelskt språkbruk i litteratur och vardag

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om olika metoder för att analysera språkbruket i såväl litterära som icke-litterära kontexter
 • applicera dessa metoder på olika sorters talade och skrivna texter, både litterära och icke-litterära
 • använda den terminologi som förknippas med dessa metoder på ett korrekt sätt
 • visa god förmåga att ta hänsyn till sociala, politiska samt historiska kontexter när texter analyseras
 • visa stöd för sin argumentation genom att använda sig av och korrekt citera olika källor
 • visa förmåga att lägga fram analyser av texter på god engelska, både muntligt och skriftligt

Delkurs 2. Litteratur och engelskans historia (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • diskutera ämnen som tas upp på kursen på i huvudsak korrekt engelska i såväl tal som skrift, på lämplig stilnivå och med vedertagen struktur för akademiska texter
 • kritiskt behandla, utvärdera och utnyttja information i primär‑ och sekundärkällor så att god vetenskaplig praxis följs beträffande att hänvisa till källor och undvika plagiat
 • beskriva och ge exempel på viktiga språkliga egenskaper hos engelskan och dess utveckling från c:a 1300 till c:a 1850
 • förklara viktiga processer och faktorer som ligger bakom språkförändring samt engelskans standardisering och utveckling till ett världsspråk;
 • identifiera viktiga strömningar i den engelskspråkiga litteraturens utveckling mellan c:a 1300 och c:a 1850
 • analysera litterära texter med hänsyn till texternas intellektuella och sociokulturella sammanhang
 • utföra närläsningar och basera en litteraturvetenskaplig analys på texten i sig, dess genretillhörighet, form och innehåll; samt
 • analysera historiska texter från språk‑ och litteraturvetenskapliga perspektiv med hjälp av lämplig terminologi.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap och språkstruktur (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera, definiera och använda mer avancerad grammatisk terminologi
 • beskriva, förklara och tillämpa engelskans grammatiska regler och strukturer i detalj samt beskriva hur de skiljer sig kontrastivt från svenskans
 • redogöra för språkliga stilnivåer och normer
 • beskriva särskiljande drag mellan brittisk och amerikansk engelska med avseende på grammatik och uttal
 • redogöra för, tillämpa och analysera språkvetenskapliga teorier och företeelser inom andraspråksinlärning
 • använda och analysera primär- och sekundärkällor vid författandet av en språkvetenskaplig uppsats så att god forskningssed följs och plagiat undviks
 • författa en korpusbaserad språkvetenskaplig uppsats på i stort sett felfri skriven engelska, med lämplig stilnivå och struktur.

Delkurs 4. Nya perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa viss kännedom om den idéhistoriska och kulturella bakgrunden till ett antal representativa verk från engelsk och amerikansk litteratur
 • genomföra skriftlig och muntlig framställning av litterär analys på korrekt engelska
 • kritiskt reflektera över hur litteratur kan användas för att främja och för att ifrågasätta nationella och transnationella identiteter
 • visa ökad kännedom om litterära genrer
 • visa god förmåga att förankra en litterär analys i texten
 • visa god förmåga att göra närläsningar av skönlitterära texter
 • visa viss förmåga att tillgodogöra sig kritiskt material

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Analys av engelskt språkbruk i litteratur och vardag (7,5 hp)

Delkursen presenterar metoder för att analysera språkbruket i både litterära och vardagliga kontexter. Den behandlar skilda analytiska fält såsom diskursanalys, pragmatik, stilistik, talaktsteori, retorik och narratologi. Studenterna tränar sin förmåga att applicera alla dessa metoder på ett brett sortiment av texter, såväl litterära som icke-litterära.

Delkurs 2. Litteratur och engelskans historia (7,5 hp)

Efter genomgången delkurs ska studenten ha grundläggande insikter i det engelska språkets och den engelskspråkiga litteraturens utveckling mellan c:a år 1300 och 1850 samt ha förståelse för språkförändring och standardiseringsprocesser. Studenten ska också kunna utföra kortare språk‑ och litteraturvetenskapliga analyser av historiska texter samt redogöra för resultaten av dessa analyser i tal och skrift på i huvudsak korrekt engelska och med korrekta och forskningsetiskt tillfredsställande hänvisningar till sekundärkällor.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap och språkstruktur (7,5 hp)

Delkursen behandlar engelskans uppbyggnad samt aspekter på andraspråksinlärning. I delkursen görs en systematisk genomgång av engelska språkets struktur med tillhörande terminologi. Dessutom studeras engelskans betoning samt vissa skillnader mellan brittiskt och amerikanskt uttal. Övningar på engelska språkets struktur ingår. De grammatiska moment som orsakar problem för svenskspråkiga studenter vad avser kommunikation på engelska beskrivs och diskuteras. I en andra del av kursen studeras andraspråkinlärning och språkliga konstruktioner som är speciellt svåra för studenter att lära sig. Olika metoder och teorier inom forskningen på andraspråksinlärning diskuteras också.

Delkurs 4. Nya perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur (7,5 hp)

Delkursen utforskar hur utvalda brittiska och amerikanska texter från 1800 fram till det tidiga 1900-talet användes i nationsbyggande syfte. Kursen lyfter även hur dessa texter framställde nationella intressen i förhållande till regionala och globala sammanhang. Texterna placeras i dialog med litteratur som har sitt ursprung i kolonialism eller migration, och som mer eller mindre explicit kritiserar tanken om litteratur som främjar nationella intressen. Genom att kombinera det nationella perspektivet med post-, trans- och subnationella synsätt syftar kursen till att göra en ny kartläggning av nationella litteraturer i den engelskspråkiga världen.

Undervisning

Undervisningen sker i regel i form av föreläsningar och gruppundervisning. Självstudier förutsätts.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Som betyg används uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst 22,5 av 30 hp. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Engelska C1 gäller att studenten ska ha uppnått minst resultatet godkänd på två av de fyra delkurserna, samt Engelska A1. Närvaro är obligatorisk vid gruppundervisningen i samtliga delkurser. Kursen får inte medtas i examen om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Resultat som är fem år gamla eller äldre på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen som ges inom följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin