Sensorisk analysteknik och produktutveckling

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HK035

Kod
2HK035
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen ingår i Kostvetarprogrammet (180 hp). Kurs som ingår i examen på grundnivå kan inte läsas på avancerad nivå. Delvis sker denna kurs i samläsning med motsvarande kurs på avancerad nivå om kurs på avancerad nivå ges.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A: Näringslära, 30 hp, och Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap med matlagningsteknik, 30 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för sinnenas anatomi och fysiologi samt för perceptionsprocessen och förklara hur dessa tillsammans med andra faktorer påverkar olika målgruppers acceptans och preferenser för livsmedel och måltider
  • Välja, motivera och tillämpa sensoriska tester, inkluderat uttagning av sensorisk panel och använda dataprogram för sensorisk analys
  • Redogöra för tillämpning av statistiska metoder för bearbetning av sensorisk data
  • Kritiskt utvärdera försöksupplägg, metoder och resultat i sensoriska studier
  • Definiera vad en ny livsmedelsprodukt är och redogöra för faktorer som har betydelse vid produktutveckling
  • Identifiera behov av och motivera förändringar av livsmedel/maträtter till olika målgrupper med hänsyn till ett hållbarhetsperspektiv
  • Redogöra för hur olika livsmedelskomponenter samt hur mikroorganismer kan användas i produktutveckling av ändamålsenliga livsmedel
  • Tillämpa faktoriell design i ett livsmedelsexperiment samt utvärdera resultaten med hjälp av ett sensoriskt test

Innehåll

För att skapa förståelse för perceptionsprocessen studeras sinnesorganens anatomi och fysiologi. Vidare behandlas hur syn, lukt, smak och känsel, i kombination med attityder påverkar acceptans och preferenser. Faktorer som påverkar smakupplevelsen och dess betydelse för konsumenters/patienters val diskuteras. Under kursen lär du dig om den sensoriska bedömningens grunder, olika metoder för att genomföra sensoriska test och statistiska metoder för att bearbeta sensorisk data. Du tränas bl.a. i att välja lämpliga tester, planera undersökningar, genomföra dessa, bearbeta och tolka resultaten. Under kursen kommer du att studera olika livsmedelskomponenter och i ett grupparbete, experimentera fram olika varianter av livsmedel eller maträtter med hjälp av faktoriell design. Du kommer sedan att få planera och genomföra en sensorisk bedömning samt utvärdera faktorer och kombinationseffekters påverkan på den framtagna slutprodukten. Under såväl produktutveckling som sensoriska bedömningar ska arbetet ske under hygieniskt kontrollerade former. Experimentet redovisas skriftligt i rapportform samt muntligt genom posterpresentation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Projekt planeras och genomförs i grupp under handledning. Studiebesök erbjuds.

Examination

Formerna för examination består av skriftliga och muntliga gruppredovisningar, som laborationsrapporter samt en skriftlig examination. Inom ramen för kursen anordnas för varje skriftlig examination en ordinarie tentamen och en omtentamen. Dessutom finns ett tillfälle för s.k. uppsamlingstentamen. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie examinationstillfälle. Som betygsskala används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända, samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd på kursen, krävs att studenten uppfyller kravet för godkänd och att studenten dessutom visar prov på särskild god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera runt sina ställningstaganden. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursstart ska betygsättande lärare alternativt läraren/lärarlaget fastställa vilken undervisning som kräver obligatorisk närvaro, samtidigt ska läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment ska genomföras. Vidare ska kriterier för olika betygsgrader anges.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin