Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2JF068

Kod
2JF068
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 28 februari 2024
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 20 maj 2013 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2013. Reviderad den 7 december 2022, kursplanen träder i kraft den 1 januari 2023. Reviderad den 7 mars 2023, kursplanen träder i kraft den 1 juli 2023. Reviderad den 28 februari 2024, kursplanen träder i kraft den 1 juli 2024.

Allmänt

Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och är en fristående kurs på grundnivå. Kursen vänder sig till alla som önskar sig grundläggande juridiska kunskaper. Den kan inte tillgodoräknas i juris kandidat- eller juristexamen vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande principer och rättsregler inom civilrätt och offentlig rätt,
  • identifiera juridiska problem i en ostrukturerad, komplex kontext,
  • självständigt söka efter vanligt förekommande rättskällor i en digital miljö,
  • lösa juridiska problem genom att formulera relevanta juridiska argument i enlighet med juridisk metod,
  • självständigt ta ställning i juridiska frågor genom att bedöma styrkan hos olika argument och väga dem mot varandra,
  • reflektera kring samspelet mellan juridik och samhälleliga mål såsom ekonomisk effektivitet, jämställd­het och hållbar utveckling samt
  • i skriftlig form redogöra för lösningsförslag samt analysera och diskutera frågeställningar inom ämnet.

 Betygskriterier

För godkänt betyg (G) ska studenten visa grundläggande kunskap om principer och rättsregler samt förmåga att med rättsligt relevanta resonemang lösa juridiska problem inom de områden som kursen omfattar. Studenten ska därvid identifiera den eller de frågeställningar som behöver adresseras för att lösa ett givet problem på en grundläggande nivå, samt korrekt tillämpa relevanta rättsregler på de centrala omständigheterna och förklara vad detta ger för resultat.

 För betyget väl godkänt (VG) ska studenten därutöver identifiera den eller de frågeställningar eller nyanser som behöver adresseras för att lösa ett givet problem på fördjupad nivå och genomgående föra ett strukturerat och preciserat resonemang utifrån relevanta rättskällor i enlighet med juridisk metod. Studenten löser vidare problemet utan väsentliga felaktigheter och oväsentligheter.

Innehåll

Kursen omfattar de civilrättsliga och offentligrättsliga rättsområden som är särskilt centrala för den enskilde i relationerna med andra enskilda och i förhållande till det allmänna samt för den enskildes möjligheter att ta tillvara sin rätt.

Framför allt studeras den juridik som är av betydelse för den enskildes vardag, vilket inkluderar reglerna om rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga, reglerna om avtal och de för allmänheten viktigaste avtalstyperna, såsom köp av lös egendom, fastighetsköp, bostadshyra, anställningsavtal samt olika typer av konsumentavtal.

Därtill studeras reglerna om utomobligatoriskt skadestånd samt de regler som berör familjen, med tyngdpunkt på reglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden samt reglerna om barns vårdnad, boende och umgänge.

Vidare omfattar kursen reglerna om fordringsrätt samt i översiktlig mån reglerna om sakrätt, reglerna om olika säkerhetsrätter och förutsättningarna för exekution i olika former samt frågan om vad som är utmärkande för olika associationsformer.

Under kursen studeras även grundläggande straffrättslig och processrättslig reglering. Därtill omfattar kursen frågan om rättssäkerhetsgarantier i förvaltningsförfarandet samt offentlighetsprincipen.

Kursen syftar till att ge allmänbildande och praktiskt användbara kunskaper, men också till att se juridiken i ett större perspektiv vad gäller relationen till samhället och omvärlden. I kursen finns därför även inslag av konstitutionell rätt, folkrätt och EU-rätt.

Undervisning

Kursen bedrivs som nätbaserad utbildning via universitetets lärplattform. I kursen ingår obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, genom vilka studenternas förmåga till konkret problemlösning utvecklas och deras färdighet i skriftlig framställning tränas. De obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifterna kommenteras individuellt.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen. För godkänt resultat på kursen krävs, förutom godkänd tentamen, att samtliga obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter har fullgjorts. Tillåtna hjälpmedel vid tentamen framgår av under­visningsplanen.

Betyg på kursen sätts på grundval av tentamen. De betyg som ges på kursen är underkänd, U, och de godkända betygsgraderna G och VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att otillåtna hjälpmedel inte får användas eller att otillåtet samarbete inte får förekomma. Vid hemtentamen ska studenten helt på egen hand besvara tentamensfrågorna. Det är även fusk att utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Bilagor till kursplanen

1. Undervisningsplan

2. Förteckning över litteratur och andra läromedel

Delegation

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteraturförteckning. Dessa ska årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin