Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

300 hp

Vill du vara med och skapa framtidens industri, med intelligenta maskiner, hållbara produkter och tjänster, och effektiva lösningar? Vill du utveckla nya innovativa koncept, ha världen som arbetsmarknad och samtidigt få en framtidssäker yrkesexamen? Ta första steget till en mångsidig och spännande karriär genom att läsa Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi sammanför tre stora kunskapsområden – ekonomi, teknik och datavetenskap. Den breda kompetensen är viktig för att du ska kunna hantera komplexa och utmanande problem i ditt framtida yrkesliv. Du lär dig till exempel att utveckla och leda utvecklingen av nya innovativa produkter, processer och tjänster. Du får även de kunskaper som krävs för att skapa effektiva produktionslösningar och hållbara affärsmodeller.

Kurserna i industriell ekonomi handlar framför allt om teknikintensiva verksamheter och deras organisation, ledning och styrning. Som student får du viktig kunskap om olika verksamheters särdrag, särskilda förutsättningar och utmaningar. Du får en bred kunskapsbas inom industriell ekonomi och spetskompetens inom valda delar av fältet. Samtidigt tränar du dina förmågor som ledare i en värld i förändring där etiskt tänkande är viktigt.

Du studerar även tillämpad datavetenskap för industri, särskilt industriell analys (industrial analytics). Det är ett område där man bland annat arbetar med att hitta mönster i stora datamängder. Informationen används sedan för att göra tillverkning och andra delar av verksamheter mer effektiva och resurssnåla. Du lär dig industriell systemanalys, avancerad databehandling och storskalig datahantering.

För en ingenjör i industriell ekonomi är det viktigt att ha kunskap inom flera områden och att kunna kommunicera och samverka över olika fält. Utbildningens breda profil ger dig goda valmöjligheter i din framtida karriär. Just nu lever vi i en tid av förändring där klimatförändringen och energiomställningen av allt större delar av industri och samhälle kräver nya innovationer och nya affärsmodeller. Som färdig ingenjör kommer du att kunna främja nytänkande och kritiskt granska nya tekniska innovationer från en mångfald olika perspektiv för att finna lösningar som även är ekonomiskt och socialt hållbara. På så sätt arbetar du för en hållbar framtid.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är på 300 högskolepoäng vilket motsvarar fem års studietid.

År 1–3

Under de tre första åren läser du parallellt industriell ekonomi, datavetenskap med inriktning mot industriell analys samt matematik. Ämneskunskaper inom industriell ekonomi fördjupas genom hela utbildningen. Det första året ligger fokus på att förstå teknikintensiva företag och deras funktioner. Det andra året ser vi på företaget i relation till sin omgivning så som leverantörer, kunder och andra intressenter. Det tredje året ser vi på företaget som en del av globala marknader där standarder och regelverk både begränsar och möjliggör nya verksamheter. Årskurs tre avslutas med ett självständigt arbete som kan räknas som examensarbete i en kandidatexamen.

År 4–5

De två sista åren av programmet ligger fokus på strategi, affärsutveckling, innovation och entreprenörskap där vi ser på teknikintensiva företag som aktiva aktörer i en komplex omgivning. I synnerhet ser vi på de nya möjligheter som skapas genom utvecklingen inom digitalisering, automation, grön omställning och särskilt industriell analys. Det fjärde året kan du välja att profilera dig mot Affärsutveckling och innovation eller Industriell analys och digitalisering. Det fjärde året på våren finns utrymme för utbytesstudier samt vissa valfria kurser. Programmet avslutas med ett större tilläm­pat projekt som kan göras på ett företag, en organisation, en myndighet eller i en forskargrupp.

Hållbar affärsutveckling samt etiska frågor är genomgående teman i kurserna. Du kommer dels att få jobba med miljöfrågor som rör teknikval och resursutnyttjande, dels med etiska, samhälleliga perspektiv på teknikutveckling och teknikanvändning. Under utbildningen diskuterar vi på olika sätt förhållandet mellan människa och teknik.

Under utbildningen möter du stora, börsnoterade och multinationella industriföretag, men också snabbväxande teknik-startups finansierade genom riskkapital.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet

Se ämnesfördelningen på programmet

Studera utomlands

Studieplanen är anpassad för att främja både kortare och längre internationella utbyten, särskilt under det fjärde året. En stor andel valbara kurser finns då inlagda i schemat för att underlätta studier utomlands. Den fjärde perioden under årskurs fyra innehåller endast valbara kurser för att möjliggöra även kortare utbyten. Upplägget gör det lättare att förlägga utlandsstudier till sommaren, vilket innebär att du endast är borta en period som utbytesstudent.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Utlandsstudier ger dig möjligheten att skapa dig en unik profil och samtidigt stärka dina språkkunskaper.

I civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi betonas ett reflekterande förhållningssätt till kunskapsbildningen inom ingenjörsvetenskaper, det vill säga att ständigt ifrågasätta vad vi vet och hur vi vet det. Industriell ekonomi är ett praktiknära ämne med fokus på problemformulering och problemlösning. Genom dina studier utvecklas du löpande i ingenjörsrollen och tränar även din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till praktiska problem.

Det praktiknära medför att många kurser innehåller projekt i olika former, där du identifierar, analyserar och löser verklighetsanknutna problem. Projekten kommer gradvis att bli mer omfattande och komplexa under utbildningens gång och av särskild vikt är just skärningspunkten mellan ekonomi, teknik och datavetenskap. Genom att arbeta i och med projekt lär du dig samtidigt viktiga färdigheter om projektledning och gruppdynamik samt muntlig och skriftlig kommunikation, som behövs i arbetslivet.

Pedagogiskt ligger studentens lärande alltid i centrum. De olika kurserna utnyttjar olika pedagogiska synsätt och metoder, men hela programmet präglas av öppenhet, medmänsklighet och en kontinuerlig dialog mellan studenter och lärare. Vi tror starkt på att lärande sker bäst i en trygg och konstruktiv omgivning där var och en blir sedd och hörd. Våra lärare är välmeriterade inom pedagogik och flera av dem har fått pedagogiska priser.

Undervisningen består av flerformsundervisning och projektarbeten, men även av mer traditionella föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök och ett avslutande examensarbete.

Svenska är det huvudsakliga undervisningsspråket under programmets tre första år. Under årskurs fyra och fem sker undervisningen på engelska.

Svensk industri har ett mycket stort behov av kvalificerade ingenjörer med samlad kunskap i teknik, ekonomi och datavetenskap. Det finns en hög efterfrågan på ingenjörer som har en förståelse för både teknik och ekonomi, och som kan kommunicera med och förstå kunder och andra intressenter. Särskilt hög efterfrågan på spetskompetens är det inom effektiv digitalisering. Många verksamheter söker ingenjörer som kan leda utvecklingen och implementeringen av digital teknik i produktionsutveckling, tjänsteutveckling, tillverkning och logistik. Detta gör att ingenjörer i industriell ekonomi med teknisk specialisering inom industriell analys är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden både i Sverige och globalt.

Ingenjörer i industriell ekonomi är även eftertraktade för olika typer av konsultuppdrag just då kombinationen av spetskompetens i ekonomi, affärsutveckling och industriell analys ger färdigheter att uppfatta större helheter och utveckla beslutsunderlag för strategiska beslut.

Många inleder sina karriärer som projektledare, verksamhetsutvecklare eller lednings- och organisationskonsulter. En annan populär och vanlig ingång till arbetslivet är att genomföra ett traineeprogram på ett större teknikföretag. Som industriell ekonom kan du arbeta inom de flesta yrkesroller och organisationer i det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin