Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

300 hp

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet, även kallat K-programmet, är en utbildning för dig som gillar kemi och teknik. Utbildningens två inriktningar ger dig möjlighet till en karriär inom utveckling och/eller tillverkning av läkemedel eller material. Båda dessa områden är viktiga för människors hälsa, miljön och samhällets utveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet startades för att utbilda civilingenjörer i kemi inom två områden som står för en betydande del av svensk export och forskning: läkemedel och material.

Programmet ger dig en gedigen grund i kemi, kompletterat med den matematik, fysik och datavetenskap. Grunden byggs sedan på med mer specialiserade kurser inom den inriktning du väljer: läkemedel eller material. Under de två sista åren ökar valfriheten och du kan inrikta dig mot det du tycker är mest intressant inom läkemedel eller material, till exempel läkemedelsutveckling, biologiska läkemedel eller tillverkning och analys av läkemedel; respektive energimaterial, biomaterial, eller additiv tillverkning.

Integrerat i utbildningens olika kurser ingår ytterligare kursmoment där olika färdigheter och kompetenser övas, till exempel presentationsteknik, rapportskrivande, att arbeta i projekt och problemlösning.

Båda inriktningarna ger dig möjlighet att i framtiden arbeta med sådant som har betydelse: Utveckling och tillverkning av läkemedel är en global fråga som är avgörande för människors liv och hälsa. Utveckling av nya material, eller av nya tillverkningsmetoder för material, är också en global fråga som är av största vikt för omställningen till förnyelsebar energi och ett hållbart samhälle.

Oavsett vilken inriktning du väljer får du en utbildning anpassad efter marknadens behov, såväl nationellt som internationellt. Arbetsmarknaden är mycket god och i princip alla som läst programmet har fått jobb inom ett år efter examen.

Vid universitetet finns en stark och kreativ forskningsmiljö inom programmets båda inriktningar, och många lärare vid programmet forskar inom dessa fält. Dessutom finns i regionen en bred kunskap och en stor mängd företag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik eller life science och materialutveckling, som på olika sätt samverkar med utbildningen.

Vid programmet finns även en aktiv programförening.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Kemiteknik vid Uppsala universitet är ett integrerat civilingenjörsprogram på fem år, med två inriktningar som börjar på det tredje året: läkemedel eller material. Programmet består till största del av kurser i kemi, samt kurser med innehåll som direkt kopplar till programmets båda inriktningar, kompletterat med olika hjälpämnen som matematik och datavetenskap.

Generellt sett ger de två första åren av utbildningen en gedigen kompetens i kemi med kurser i de traditionella kemiska disciplinerna: organisk, oorganisk, analytisk och fysikalisk kemi, samt bio- och polymerkemi, kompletterat med den matematik, fysik och datavetenskap som behövs för senare kurser, och som förväntas av en civilingenjör. Kurserna i kemi har alla laborativa moment, och du tillbringar mycket tid i laboratoriet.

Till tredje året väljer du en av programmets två inriktningar: läkemedel eller material. Under tredje året börjar du läsa kurser inom den valda inriktningen som skapar en mer specialiserad grund samtidigt som det bygger vidare på och använder tidigare kurser. I kursen Självständigt arbete, som avslutar tredje året, får du verktyg för att arbeta i projektform.

Under fjärde och femte året finns det en hel del icke-obligatoriska kurser, vilket ger dig möjlighet att själv utforma din utbildning, beroende på vad inom läkemedel eller material du tycker är mest intressant.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

För överblick, se ämnesfördelningen av programmet:

Se ämnesfördelning år 1–2 gemensamt

Se ämnesfördelning år 3–5 inriktning läkemedel

Se ämnesfördelning år 3–5 inriktning material

Programmet har en stor andel obligatoriska kurser. Valfrihet finns dels genom val av inriktning, och dels genom val av icke-obligatoriska kurser under de två sista åren av utbildningen, som ger dig möjlighet att fördjupa dig inom olika delområden av material respektive läkemedel, beroende på intresse.

Längden på utbildningen och det stora inslaget av obligatoriska kurser skiljer ut en civilingenjörsutbildning, som ger en yrkesexamen med viss inriktning, från kandidat- och masterprogram (exempelvis i kemi) som ger generella examina.

I förhållande till flertalet civilingenjörsprogram i kemiteknik har utbildningen vid Uppsala universitet ett litet inslag av kemisk processteknik (apparatteknik, ibland kallat kemiteknik) och ett förhållandevis stort inslag av ren kemi. Den tekniska inslaget i utbildningen är till stor del koncentrerat till programmets två inriktningar där tillämpningarna ger ett stort tekniskt innehåll i många kurser under år 3–5.

Inriktningar inom programmet

Läkemedel

Läkemedelsinriktningen ger en unik kompetensprofil jämfört med andra utbildningar. Du kombinerar gedigen kemisk grund med kunskap om aktiva substansers utveckling, syntes och verkan, samt hur läkemedel tillverkas och bereds till exempelvis tabletter. Utgående från de icke-obligatoriska kurserna kan du bland annat att specialisera dig inom:

  • Läkemedelsutveckling
  • Läkemedelstillverkning och -analys
  • Biologiska läkemedel
  • Läkemedelsmodellering

Material

Materialinriktningen ger dig en kompetensprofil som kompletterar andra materialutbildningar, och i yrkeslivet arbetar du med exempelvis materialingenjörer och fysiker. Med utgångspunkt i de icke-obligatoriska kurserna kan du bland annat specialisera dig inom:

  • Syntes och karaktärisering av material
  • Energimaterial
  • Mikro-/nanomaterial
  • Biomaterial
  • Batterimaterial
  • Additiv tillverkning/3D-printning

Många av kurserna på utbildningens sista två år har för båda inriktningarna en nära koppling till aktuell forskning och utveckling, samtidigt som du förbereds för ett yrkesliv som ingenjör.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands, i form av utbytesstudier. Utlandsstudier sker oftast under fjärde studieåret och du får värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 universitet i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Australien, Nya Zeeland, Mellanöstern och Sydafrika. Mer information om möjligheterna till utlandsstudier ges under utbildningen.

Undervisningsformerna varierar under utbildningen. För att lära dig teori lyssnar du på föreläsningar, går igenom räkneuppgifter på lektioner och läser och räknar på egen hand, i den mån du känner att du behöver. Som ett led i utbildningen till självständig ingenjör minskar andelen schemalagd undervisning under utbildningens gång och ett större ansvar läggs på dig som student. Lektioner och räkneövningar är därför vanligast förekommande under de två första åren.

För att lära dig fler praktiska färdigheter, och för att illustrera olika teoretiska kemiska koncept i verkligheten, är laborationer ett naturligt och mycket viktigt inslag i utbildningen. Du kommer därför att tillbringa många timmar på labb under utbildningens alla år. Många av kurserna under det sista året bedrivs i projektform vilket leder till att du lär dig projektmetodik och får god vana av att arbeta inom projekt.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska, med större inslag av engelska under senare delen av utbildningen. Skriftlig tentamen (prov) är den vanligaste examinationsformen, men oftast examineras delar av kurserna i form av laborationer och projekt med rapporter, presentationer eller seminarier.

I princip alla (96 procent) som har läst Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, oavsett inriktning, har inom ett år efter examen fått ett jobb som bygger på utbildningen. Bland de som inte har relevant jobb inom ett år finns även de som valt att studera ytterligare ämnen efter examen.

Kemiteknik är en bred ingenjörsutbildning som ger god anställningsbarhet. Det betyder att jobben finns inom en mängd olika områden. Kemiingenjörer från läkemedelsinriktningen får typiskt sett jobb inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Ingenjörer med materialinriktning får exempelvis jobb inom materialindustrin, men också inom bio- och medicinteknik, eller batteribranschen.

Exempel på företag som har anställt läkemedelsingenjörer:
Cytiva, Novavax AB, Fresenius Kabi, Recipharm, Corline Biomedical AB, AstraZeneca (Södertälje och Göteborg), Clinical Trial Consultants, Livsmedelsverket, Alten, Immedica Pharma AB, Thermo Fisher Scientific, Nouryon, Cepheid AB, Semcon, Oasmia Pharmaceutical AB, Galderma, Orexo.

Exempel på företag som har anställt materialkemister:
Sandvik AB, Alleima, Scania, Nilar AB, Saab Dynamics, Silex, Applied Nano Surfaces Sweden AB, Nynas Group, Stora Enso, Disruptive Materials, RISE, Sherwin-Williams, AkzoNobel, EasyMining Sweden AB, Graphmatech, Outokumpu, Midsummer AB, Forsmark, Siemens, Nolato Silikonteknik, ABB, Northvolt.

Båda inriktningarna på kemiteknik är forskningsförberedande. Ungefär 25 procent av våra examinerade ingenjörer väljer att doktorera vid något universitet i Sverige eller utomlands, evempelvis Uppsala universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, KTH, Lunds universitet, Chalmers. Majoriteten av dessa går sedan vidare till industrin. Du har även möjlighet inom utbildningen att pröva på hur det är att forska (forskningspraktik). De flesta lärare är aktiva forskare eller har en sådan bakgrund.

Varför behövs ingenjörer och vad väntar efter en ingenjörsutbildning?

Livet efter examen – vad händer efter Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik? Ett samtal med två tidigare studenter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin