Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

300 hp

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet är en utbildning för dig som gillar kemi och teknik. Utbildningens två inriktningar, läkemedel och material, ger dig möjlighet till en karriär inom utveckling och/eller tillverkning av dessa. Båda områdena är viktiga för människors hälsa, miljön och samhällets utveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet startades för att utbilda civilingenjörer i kemi inom två områden som står för en betydande del av svensk export och forskning: läkemedel och material. Programmet ger dig en gedigen grund i kemi, kompletterat med matematik, fysik och datavetenskap. Grunden byggs sedan på med mer specialiserade kurser inom den inriktning du väljer: läkemedel eller material.

Under de två sista åren ökar valfriheten och du kan inrikta dig mot det du tycker är mest intressant. Inom läkemedel kan det till exempel vara läkemedelsutveckling, biologiska läkemedel eller tillverkning och analys av läkemedel. Inom inriktningen material kan det vara energimaterial, biomaterial, eller additiv tillverkning.

Båda inriktningarna ger dig möjlighet att i framtiden arbeta med sådant som har betydelse; utveckling och tillverkning av läkemedel är en global fråga som är avgörande för människors liv och hälsa. Utveckling av nya material, eller av nya tillverkningsmetoder för material, är även det en global fråga som är av största vikt för omställningen till förnyelsebar energi och ett hållbart samhälle.

Oavsett vilken inriktning du väljer får du en utbildning anpassad efter marknadens behov, såväl nationellt som internationellt. Arbetsmarknaden är mycket god och i princip alla som läst programmet har fått jobb inom ett år efter examen.

Vid universitetet finns en stark och kreativ forskningsmiljö inom programmets båda inriktningar, och många lärare vid programmet forskar inom dessa fält. Dessutom finns i regionen en bred kunskap och en stor mängd företag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik eller life science och materialutveckling, som på olika sätt samverkar med utbildningen.

Vid programmet finns även en aktiv programförening.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Kemiteknik vid Uppsala universitet är ett civilingenjörsprogram på fem år. Programmet har en stor andel obligatoriska kurser. Valfrihet finns sedan dels genom val av inriktning, dels genom valbara kurser inom inriktningen under de två sista åren av utbildningen. De valbara kurserna ger dig möjlighet att fördjupa dig inom olika delområden av material respektive läkemedel, beroende på intresse.

De två första åren av utbildningen ger dig en gedigen kompetens i kemi med kurser i de traditionella kemiska disciplinerna: organisk, oorganisk, analytisk och fysikalisk kemi, samt bio- och polymerkemi. Kurserna i kemi har alla laborativa moment, och du tillbringar mycket tid i laboratoriet.

Du kompletterar sedan det här med den matematik, fysik och datavetenskap som behövs för senare kurser, och som förväntas av en civilingenjör.

Till tredje året väljer du en av programmets två inriktningar: läkemedel eller material. Kurserna du läser inom den valda inriktningen ger dig specialiserade kunskaper, samtidigt som du har de tidigare gemensamma kurserna att stå på som stabil grund.

I kursen Självständigt arbete, som avslutar tredje året, lär du dig arbeta i projektform.

Under fjärde och femte året finns det en hel del icke-obligatoriska kurser, vilket ger dig möjlighet att själv utforma din utbildning, beroende på vad inom läkemedel eller material du tycker är mest intressant.

Inriktningar inom programmet

Läkemedel

Läkemedelsinriktningen ger dig en unik kompetensprofil. Du kombinerar gedigen kemisk grund med kunskap om aktiva substansers utveckling, syntes och verkan, samt hur läkemedel tillverkas och bereds till exempelvis tabletter. Med utgångspunkt i de icke-obligatoriska kurserna kan du bland annat att specialisera dig inom:

  • Läkemedelsutveckling
  • Läkemedelstillverkning och -analys
  • Biologiska läkemedel
  • Läkemedelsmodellering.

Material

Efter att ha läst materialinriktningen kommer du i yrkeslivet arbeta med exempelvis materialingenjörer och fysiker. Med utgångspunkt i de icke-obligatoriska kurserna kan du bland annat specialisera dig inom:

  • Syntes och karaktärisering av material
  • Energimaterial
  • Mikro-/nanomaterial
  • Biomaterial
  • Batterimaterial
  • Additiv tillverkning/3D-printning.

Många av kurserna på utbildningens sista två år har för båda inriktningarna en nära koppling till aktuell forskning och utveckling, samtidigt som du förbereds för ett yrkesliv som ingenjör.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Civilingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet särskiljer sig från andra liknande utbildningar då det har en liten del kemisk processteknik (apparatteknik, ibland kallat kemiteknik) och en förhållandevis stor del av ren kemi. Den tekniska delen i utbildningen återfinns främst inom programmets två inriktningar, under år 3–5.

Ämnesfördelning inom programmet

År 1–2, gemensamt

År 3–5, inriktning Läkemedel

År 3–5, inriktning Material

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands, i form av utbytesstudier. Utlandsstudier sker oftast under fjärde studieåret och du får värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 universitet i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Australien, Nya Zeeland, Mellanöstern och Sydafrika. Mer information om möjligheterna till utlandsstudier ges under utbildningen.

Undervisningsformerna varierar under utbildningen. För att lära dig teori lyssnar du på föreläsningar, går igenom räkneuppgifter på lektioner och läser och räknar på egen hand, i den mån du känner att du behöver. Som ett led i utbildningen till självständig ingenjör minskar andelen schemalagd undervisning under utbildningens gång och ett större ansvar läggs på dig som student. Lektioner och räkneövningar är därför vanligast förekommande under de två första åren.

Integrerat i utbildningens olika kurser ingår ytterligare kursmoment där olika färdigheter och kompetenser övas, till exempel presentationsteknik, rapportskrivande, att arbeta i projekt och problemlösning.

För att lära dig fler praktiska färdigheter, och för att illustrera olika teoretiska kemiska koncept i verkligheten, är laborationer ett naturligt och mycket viktigt inslag i utbildningen. Du kommer därför att tillbringa många timmar på labb under utbildningens alla år. Många av kurserna under det sista året bedrivs i projektform vilket leder till att du lär dig projektmetodik och får god vana av att arbeta inom projekt.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska, med större inslag av engelska under senare delen av utbildningen. Skriftlig tentamen (prov) är den vanligaste examinationsformen, men oftast examineras delar av kurserna i form av laborationer och projekt med rapporter, presentationer eller seminarier.

I princip alla (96 procent) som har läst Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, oavsett inriktning, har inom ett år efter examen fått ett jobb som bygger på utbildningen. Bland de som inte har relevant jobb inom ett år finns även de som valt att studera ytterligare ämnen efter examen.

Kemiteknik är en bred ingenjörsutbildning som ger god anställningsbarhet. Det betyder att jobben finns inom en mängd olika områden. Kemiingenjörer från läkemedelsinriktningen får typiskt sett jobb inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Ingenjörer med materialinriktning får exempelvis jobb inom materialindustrin, men också inom bio- och medicinteknik, eller batteribranschen.

Båda inriktningarna på kemiteknik är forskningsförberedande. Ungefär 25 procent av våra examinerade ingenjörer väljer att doktorera vid något universitet i Sverige eller utomlands, exempelvis Uppsala universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, KTH, Lunds universitet och Chalmers. Majoriteten av dessa går sedan vidare till industrin. Du har även möjlighet inom utbildningen att pröva på hur det är att forska (forskningspraktik). De flesta lärare är aktiva forskare eller har en sådan bakgrund.

Varför behövs ingenjörer och vad väntar efter en ingenjörsutbildning?

Livet efter examen – vad händer efter Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik? Ett samtal med två tidigare studenter.

Exempel på företag som har anställt läkemedelsingenjörer

Cytiva, Novavax AB, Fresenius Kabi, Recipharm, Corline Biomedical AB, AstraZeneca (Södertälje och Göteborg), Clinical Trial Consultants, Livsmedelsverket, Alten, Immedica Pharma AB, Thermo Fisher Scientific, Nouryon, Cepheid AB, Semcon, Vivesto AB, Galderma, Orexo.

Exempel på företag som har anställt materialkemister

Sandvik AB, Alleima, Scania, Nilar AB, Saab Dynamics, Silex, Tribonex, Nynas Group, Stora Enso, Disruptive Materials, RISE, Sherwin-Williams, AkzoNobel, EasyMining Sweden AB, Graphmatech, Outokumpu, Midsummer AB, Forsmark, Siemens, Nolato Silikonteknik, ABB, Northvolt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin