Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 hp

Är du intresserad av storskalig avancerad energiteknik med stor betydelse för det svenska samhället? Då finns Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik för dig. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som ingenjör inom kärnkraftindustrin eller någon av dess många underleverantörer, med goda möjligheter till utveckling och karriär. Programmet är ettårigt och du ska tidigare ha läst minst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Inom det svenska energisystemet spelar kärnkraft en viktig roll för att elenergi ska kunna produceras hållbart, med liten klimatpåverkan och hög tillgänglighet. Detta är viktigt för framtiden då man kan förutse att användningen av elenergi kommer att öka när fossila bränslen fasas ut.

För att säkerställa att kärnkraften kan drivas säkert under lång tid framöver har kärnkraftindustrin ett långsiktigt behov av ingenjörer inom områden som drift, service, underhåll och teknisk utveckling. För dig som är intresserad av avancerad teknik erbjuder kärnkraftsindustrin en mångfald av arbetsuppgifter inom många ämnesområden som till exempel reaktorfysik, elkraftteknik, turbinteknik och strålskydd. Här finns också goda möjligheter till personlig utveckling och karriär.

För att kunna vara en effektiv ingenjör inom branschen är det viktigt med goda kunskaper om kärnkraft ur ett systemperspektiv eftersom den omfattar så många ämnesområden. Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik är skräddarsytt i samråd med näringsliv och myndigheter för att på bästa sätt ge dig rätt kompetens. Utmärkande för utbildningen är den mycket nära kopplingen till näringslivets aktörer.

Utbildningen bedrivs av lärare som forskar inom områdena tillämpad kärnfysik, materialteori och elektricitetslära. Ingenjörer och andra yrkesverksamma från kärnkraftsindustrin fungerar som gästlärare och handledare. På så vis får du redan under studierna en god insyn i industrins förutsättningar och goda möjligheter att bygga ett professionellt nätverk.

Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och du kan läsa den fristående efter en ingenjörsexamen, eller som ett tredje år efter två avslutade år på någon högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Examen

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering).

Inom programmet läser du kärnkraftsrelevanta ämnen som exempelvis lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering.

Termin 1

Första terminen på programmet går vi noga igenom hur kärnkraftverk fungerar och vilka fysikaliska principer som ligger till grund för att vi ska kunna utvinna energi ur kärnreaktioner. Mycket fokus ligger på grundläggande reaktorfysik och på termohydraulik, samt kemi och material för reaktortillämpningar. Dessutom ingår en kurs i kärnkraftsäkerhet och studiebesök/laborationer i verklig reaktormiljö.

Termin 2

Under den andra terminen är det dags att tillämpa kunskaperna från första terminen på verkliga fall. Vi läser till exempel kärnkraftsdrift som handlar om hur man praktiskt arbetar vid svenska kärnkraftverk. Du läser även en kurs om framtida nukleära energisystem, som till exempel små modulära reaktorer (SMR:er) och fjärde generationens kärnkraft (Gen IV). Till sist görs ett avslutande examensarbete om 15 högskolepoäng.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom påbyggnadsdelen kärnkraftteknik

Huvuddelen av programmet ges vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Vissa moment, som exempelvis laborationer och studiebesök, utförs på annan ort.

Vid utformningen av programmet har stor vikt lagts vid sammanhang och progression mellan kurserna som därigenom knyter an till varandra. Undervisningsformerna är anpassade till ämnesinnehållet och utöver föreläsningar och lektioner kommer du att genomföra laborationer, projekt- och grupparbeten.

I utbildningen ingår också studiebesök vid kärntekniska anläggningar, laboration vid en forskningsreaktor utomlands, samt träning i fullskalesimulator. Samtidigt genomgår du under läsåret en progressiv träning i presentationsteknik, en kunskap som visat sig vara mycket viktig i en bransch där arbetet ofta genomförs inom projektgrupper.

Examinationen kan beroende på ämne utgöras av skriftlig eller muntlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

Utöver Uppsala universitets egna lärare, som är aktiva forskare deltar även medarbetare från kärnkraftindustrin i undervisningen som gästlärare och handledare.

Undervisningen bedrivs på svenska, men litteratur på engelska kan förekomma.

Med en examen i kärnkraftteknik får du möjlighet till ett spännande arbete som ingenjör inom reaktordrift, service, underhåll eller teknisk utveckling. Med en kompletterande industriförlagd fortbildning kan du också nå befattningar som reaktor- och/eller turbinoperatör.

Tidigare studenter arbetar exempelvis vid de svenska kärnkraftverken som finns i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, eller på något av de konsult- och underleverantörsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till kärnkraftverken. Samtliga studenter som utexaminerats från programmet har erbjudits anställning inom kärnkraftindustrin.

Utvecklings- och karriärmöjligheterna är mycket goda, inte minst beroende på den systemförståelse av hela kärnkraftsprocessen som programmet ger dig.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin