Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

180 hp

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är för dig som vill förstå människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och möta globala utmaningar. Du får både insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa, och kunskaper om olika samhällen bortom massmediala beskrivningar. Programmet ger dig en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden inom bland annat omvärldsanalys och marknadsföring.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Behovet av djupgående analyser av de komplexa sammanhang som präglar samtidens globaliserade samhälle är uppenbart. Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi ger dig de verktyg du behöver för sådana avancerade studier och för en intressant yrkesbana i Sverige eller internationellt.

Etnografi som undersökningsmetod innebär att du aktivt deltar och bäddar in dig djupt i det sammanhang du vill studera för att systematiskt dokumentera vardag och interaktioner i en gemenskap av människor. Det handlar om att vara på plats där det händer och att ta del av människors vardagsliv och deras egna perspektiv på sina liv.

Kultur- och samhällsanalys används för att jämföra och förstå varför människor i vårt samhälle och i andra samhällen tänker, handlar och lever som de gör. Deltagande observation och intervjuer är dina etnografiska verktyg för att analysera kulturella fenomen och sociala förändringar - en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden, bland annat inom utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring.

Under utbildningen får du:

  • metodologisk kompetens för att genomföra etnografiska kultur- och samhällsundersökningar
  • analytisk kompetens för att förklara sociala och kulturella skillnader
  • möjlighet att studera utomlands och få internationella perspektiv
  • arbetslivserfarenhet och nätverk genom att göra praktik på en arbetsplats.

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi baseras på ämnena etnologi och kulturantropologi som båda söker förstå de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som formar människors liv. Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom kulturantropologins internationella utblick får du kunskaper om olika samhällen bortom massmediala beskrivningar. De olika perspektiven hjälper oss att se världen i ett nytt ljus för att förstå andra, oss själva och vad det är att vara människa, både här och där, och då och nu.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Termin ett läser du en introduktionskurs på 30 högskolepoäng (hp), sen följer grundläggande studier i kulturantropologi och etnologi.

Termin fyra är en breddningstermin då du själv väljer vilka kurser, i andra ämnen, som du vill komplettera din utbildning i kulturantropologi och etnologi med. Många av våra studenter väljer att studera utomlands denna termin.

Under termin fem fördjupar du dig ytterligare i antingen kulturantropologi eller etnologi och skriver en vetenskaplig uppsats som är ditt examensarbete.

Under den sjätte och sista terminen läser du ytterligare en valbar kurs och gör tio veckors praktik vid en arbetsplats. Du kan praktisera på en myndighet, i en civilsamhällesorganisation eller i ett företag. Det bestämmer du själv. Det är också du själv som skaffar praktikplatsen med vårt stöd. Hela utbildningen avslutas med ett projektarbete som omfattar fem studieveckor då du får tillfälle att tillämpa alla de kunskaper och perspektiv du fått under utbildningen.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs, 30 hp

Termin 2

Kulturantropologi B, 30 hp

Termin 3

Etnologi B, 30 hp

Termin 4

Valbara kurser inom breddningsområde, 30 hp

Termin 5

C-kurs i huvudområdet (etnologi alternativt kulturantropologi), 30 hp

Termin 6

Valbar kurs (7,5 hp), praktik (15 hp) samt projektarbete (7,5 hp), sammanlagt 30 hp.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, praktiska metodövningar och projektarbeten. Exempel på projektarbeten som våra programstudenter har gjort.

Dina kunskaper är efterfrågade i såväl offentlig som privat sektor med verksamhet både i Sverige och internationellt. Du kan arbeta till exempel med integrationsfrågor, samhällsplanering, internationell utveckling och diplomati, media och kommunikation, konst och kultur, turism, arkiv- och museiverksamhet.

Våra tidigare studenter arbetar exempelvis som omvärldsanalytiker, kulturpedagoger, informatörer och utbildnings- och projektledare vid svenska myndigheter, kommuner, företag och civilsamhällesorganisationer i Sverige och utlandet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin