Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

180 hp

Du möts dagligen av fler budskap än någon gång tidigare i historien. Vi vet dessutom att antalet delningar på sociala medier och nyhetsrapporteringar kommer vara ännu fler imorgon. Krig, fred, murar, handel, allianser, demokratier och diktaturer är skapade, och kan raseras, genom kommunikation eller brist på kommunikation. Utan kommunikation stannar världen. Vill du få kunskap som hjälper dig att förändra den? Då är kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Medier styr inte bara vår världsbild och hur vi ser på oss själva och människor runt omkring oss. Medier och kommunikation är centrala i de samhällen vi skapar. Med detta som utgångspunkt är vårt treåriga kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet en bred utbildning som öppnar dörrar för dig i en mängd olika branscher. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till vetenskaplig fördjupning och praktisk tillämpning inom ett av de tre valbara spåren digitala mediestudier, journalistikstudier eller studier i organisationskommunikation.

Som student får du sätta dig in i den aktuella forskningen om mediernas, kommunikationens och journalistikens villkor, betydelser och användning i olika sammanhang. Genom diskussion och kritisk reflektion, kurslitteratur och olika typer av skrivuppgifter utvecklar du ditt analytiska tänkande och formar ett kritiskt förhållningssätt i relation till kommunikation och media.

Utbildningen är nära kopplad till aktuell forskning och teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktik exempelvis genom att du i olika övningar tillämpar teorier på fenomen i din vardag, i organisationers verksamhet och samhället i stort. I flera kurser sker samverkan med omvärlden. Genom utbildningens biområde informationssystem får du även grundläggande kunskaper i digital kommunikation, webbproduktion, interaktionsdesign samt om sociala medier och digitala metoder - något som efterfrågas i det alltmer digitaliserade medie- och kommunikationssamhället.

Genom samverkan med omvärlden, stor valbarhet under år två och tre samt möjlighet till både praktik och studier utomlands finns möjligheter till personlig profilering och gör att din framtida anställningsbarhet ökar.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde.

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Efter utbildningen ska du som student ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap och 30 hp i biområdet informationssystem.

År 1

Programmet inleds med Medie- och kommunikationsvetenskap A, som ger en introduktion till medier, kommunikation och journalistik. Andra terminen läser du biområdets kurspaket informationssystem och digital kommunikation som bland annat innehåller webbproduktion, interaktionsdesign och sociala medier. Det första året är gemensamt för alla programstudenter.

År 2

Andra året inleds med en termin då du läser valfria kurser. Dessa kan läsas vid Uppsala universitet, på andra lärosäten i Sverige eller genom studier utomlands. Fjärde terminen väljer du ett av de tre spåren – digitala mediestudier, journalistikstudier eller studier i organisationskommunikation – som en del av Medie- och kommunikationsvetenskap B.

År 3

Tredje året inleds också med en termin där alla studenter läser Medie- och kommunikationsvetenskap C som innehåller fördjupande kurser inom det valda spåret. Den femte terminen avslutas med ett självständigt arbete, en kandidatuppsats som omfattar 15 hp. Programmets avslutas med en termin där du läser valfria kurser, vilket inkluderar möjligheten att genomföra arbetsförlagd praktik. Du väljer själv om du vill göra arbetsplatsförlagd praktik eller läsa kurser i Sverige eller utomlands.

Studera utomlands

Under programmets tredje och sjätte termin finns det möjlighet att internationalisera din utbildning genom att studera utomlands. Detta kan ske antingen genom Uppsala universitets centrala avtal med universitet över hela världen eller genom institutionen för informatik och medias egna avtal. Det är även möjligt att genomföra praktik utomlands under programmets sjätte termin.

Programmet ges i Uppsala. Föreläsningar i hörsal varvas med lektioner, seminarier i mindre grupper, individuella skrivuppgifter och självständigt arbete. I stort sett alla kurser innehåller någon form av individuellt arbete och grupparbete.

Undervisningen genomförs i huvudsak av forskningsaktiva lärare. På vissa kurser medverkar gästföreläsare från aktuella branscher och olika organisationer.

Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation samt övar på och tillämpar andra uttrycksformer inom olika genrer och medier. Examinationsformerna varierar beroende på kursernas art.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska. Detta innebär att du får utrymme att fördjupa dina kunskaper i engelska.

Under den sista terminen på programmet finns möjlighet att göra praktik (en termin).

Utbildningen kan kopplas till en mängd yrken på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer och företag som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och kommunikativa färdigheter.

Exempel på yrken och verksamheter är

  • kommunikatör/kommunikationsstrateg
  • medieanalytiker/omvärldsanalytiker/mediestrateg
  • journalist/redaktör/digital publicist
  • projektledare digital projektverksamhet
  • medie- eller kommunikationskonsult
  • producent av digitalt medieinnehåll.

Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik är dessutom en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Det ger dig bland annat behörighet till flera masterprogram vid Uppsala universitet, till exempel masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktningen digitala medier och samhälle, till masterprogrammet i management, kommunikation och IT och till masterprogrammet i människa-datorinteraktion.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin