Logopedprogrammet

240 hp

När tal, språk och kommunikation inte fungerar så blir det dagliga livet svårt och påverkar nästan allt du gör. Om svårigheterna har medicinsk bakgrund ställer logopeden diagnos och ger behandling. Om du är intresserad av människor, hur vi gör för att kommunicera och samspela med varandra samt av ämnen som psykologi, språk och medicin så kan logoped vara rätt yrkesval för dig.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Språk och kommunikation är inte självklarheter för alla. Som logoped arbetar du med att utreda och behandla patienter som kan ha problem med att prata och förstå vad andra säger, att läsa, skriva, räkna eller har svårt med att äta och svälja.

När du utbildar dig till logoped blir du specialist på språk-, tal- och röstbesvär och på sväljsvårigheter. Det som utskiljer logopedutbildningen vid Uppsala universitet är inriktningen mot hjärnan och de funktioner som är involverade i vårt tal, språk, röst och sväljning. Bland annat studerar du ämnen som neuroanatomi, neurolingvistik och neuropsykologi.

Utbildningen ger dig

  • en bred kunskapsbas innefattande bland annat medicin, språk och psykologi
  • praktik i klinisk verksamhet
  • en utbildning med särskild inriktning mot hjärnan och de funktioner som är involverade i vårt tal, språk, röst och sväljning.

Fokus i utbildningen är ämnena medicin, psykologi och språk. Ju längre in i programmet du kommer desto mer vävs ämnena samman och tillsammans utgör de basen i logopedens kompetens och yrkeskunnande.

Parallellt med den teoretiska undervisningen gör du också praktik. På sjukhusens logopedmottagningar, vårdavdelningar eller rehabiliteringsenheter får du möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktisk handling när du möter patienter i alla åldrar med olika diagnoser och svårigheter.

Efter examen ansöker du hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som logoped. Yrket är mångsidigt och variationen av vad du kan arbeta med är stor. Du kan exempelvis jobba med patienter som har fått svårigheter med sin röst, göra dyslexiutredningar, arbeta med personer som har fått svårigheter med tal, språk och sväljning som följd av stroke, eller som logoped inom skolan. Logopeden ingår ofta i ett arbetsteam tillsammans med läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Examen

Programmet leder till en logopedexamen (Master of Science in Speech and Language Pathology). Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Logopedutbildningen är fyra år och omfattar 240 högskolepoäng (hp). Under de första två åren på programmet lär du dig grunder i bland annat lingvistik, fysiologi och neurologi som du behöver i yrket. Du studerar också logopedens yrkesroll, forskningsmetodik och mycket mer.

Praktik/kliniska kurser

Parallellt med studierna ingår ungefär en termin praktik i klinisk verksamhet som alltid ligger i direkt anslutning till de teoretiska kurserna för att ge dig en direkt koppling mellan teori och praktik. Våra praktikplatser finns vid sjukhus i Uppsala, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Södermanland, Västmanland och Örebro. Du får bidrag till resor och boende.

De kliniska kurserna (praktiken) läser du under terminerna 4–7. Under termin fyra träffar du barn med svårigheter att tillägna sig tal och språk. Det kan handla om svårigheter att uttala språkljud, att bilda meningar eller att hitta ord. Därefter lär du dig utreda och diagnosticera läs- och skrivsvårigheter som exempelvis dyslexi, för att kunna rekommendera anpassade åtgärdsprogram.

Termin 5 läser du en klinisk kurs om röststörningar och stamning. Kraftig belastning av rösten kan ge skador på stämbanden. Även sjukdomar som tumörer på stämband, i svalg eller munhåla kan drabba rösten och talet.

Termin 6 praktiserar du vid en habiliteringsenhet där du arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper som kan mycket om olika funktionshinder. Din roll i teamet är att utforma individanpassade kommunikationshjälpmedel och träningsprogram för kommunikation och sväljning.

Termin 7 handlar om störningar av kommunikation och sväljning orsakade av skada eller sjukdom i nervsystemet. Sväljproblem är ofta akuta och en snabb bedömning av logoped är viktig för att avgöra ifall patienten är i riskzonen för att få mat eller dryck i luftvägarna och därmed kvävas eller bli svårt sjuk.

Sista terminen arbetar du huvudsakligen med ditt examensarbete.

Kurser inom programmet

Se programmets studieplan för kurser inom programmet.

Internationalisering

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och arbetar därför med internationalisering på hemmaplan. Därför undervisas också digitalt om logopedins villkor internationellt vilket innefattar internationella föreläsningar och gemensamma övningar med study buddies från andra länder. Under examensarbetet finns dessutom möjlighet till flera internationella projekt och handledare.

Under utbildningen utmanas du till problemlösning genom att ställas inför realistiska patientsituationer. Upplevelsen ska efterlikna en beslutssituation i verkliga livet. På några av baskurserna sköter äldre studenter workshops för yngre studenter.

Vi samarbetar med studenter från alla medicinska och farmaceutiska program i Uppsala samt även med studenter som läser till speciallärare och dietister. Målet är att utveckla en förståelse och kunskap om varandras yrken och kompetenser för att tillsammans samverka bättre för patientens bästa.

Vanliga arbetsplatser är sjukhusens logopedmottagningar, vårdavdelningar och rehabiliteringsavdelningar samt inom kommunal habiliteringsverksamhet. Många logopeder arbetar även på skolor och språkförskolor. I vissa regioner tillåts privata företag inom logopedi och där har stora aktörer växt fram. En annan karriär är arbetsledning, att bli chef inom vården eller rektor på en skola. Inom universitetet finns också möjlighet till vidareutbildning inom forskning och att undervisa.

Idag behövs ökad kunskap om språkanvändning hos personer med andra och fler modersmål än svenska. För dig som både behärskar svenska väl och andra språk finns därför många möjligheter. Efter programmet kan du läsa till en masterexamen inom logopedi eller angränsande område eller fortsätta som doktorand.

Inför examensdagen brukar ungefär halva klassen fått arbete och resterande anställs vanligen inom ett par månader efter examen. En stor fördel i Uppsala är att våra studenter är ensamma i Sverige att examineras i januari; övriga logopedprogram tar examen i juni. Det gör konkurrensen om jobben något mindre under våren.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin