Logopedprogrammet

240 hp

En utbildning för dig som vill arbeta med människor och som har ett tvärvetenskapligt intresse för medicin, psykologi och språk. Om tal, kommunikation och sväljning inte fungerar så blir det dagliga livet svårt och påverkar nästan allt du gör. När svårigheterna har medicinsk bakgrund ställer logopeden diagnos och ger behandling. För att kunna utföra logopedisk utredning och behandling behöver du ha goda kunskaper i svenska.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Logopedprogrammet passar dig med intressen som till exempel medicin, språk (lingvistik och fonetik) och psykologi. Lingvistik och fonetik handlar om hur språket och språkljuden är uppbyggda, vilket är kunskap som är viktig vid tal- och språkbedömning och behandling.

Logopedutbildningen är fyra år och innehåller 150 hp (högskolepoäng) logopedi, 45 hp lingvistik och fonetik, 24 hp medicin, och 21 hp psykologi. I programmet ingår ungefär en termin praktik i en klinisk verksamhet. Logopedstudenter lyfter ofta den stora bredden av ämnen som en stor fördel på programmet.

Hjärnan styr funktioner involverade i tal, röst, språk och sväljning och vi lägger därför särskilt stor vikt vid studier av ämnen som neuroanatomi, neurolingvistik och neuropsykologi. Det gör att vi bättre förstår olika kommunikations- och sväljstörningars uppkomst och hur de kan åtgärdas.

Utmärkande för logopedprogrammet i Uppsala är att vi är en liten enhet som känner våra studenter väl. Vi arbetar nära ihop med studenternas studieråd och utvecklar ständigt programmet genom nya pedagogiska projekt och förbättrade kurser. Studierådet verkar också för att logopedstudenterna har ett roligt studentliv. Unikt för programkmet är också att det har en egen antagningskvot för dig som har relevant arbetslivserfarenhet från skola, vård eller omsorg.

För att kunna utföra logopedisk utredning och behandling behöver du ha goda kunskaper i svenska. Om du dessutom talar andra språk flytande är det ett stort plus eftersom det möjliggör att hjälpa patienter på deras modersmål.

Om du vill veta mer om utbildningen kan du ”skugga” en student under en dag för att få en bättre inblick i utbildningen och yrket. Kontakta oss så arrangerar vi detta för dig.

Examen

Programmet leder till en logopedexamen (Master of Science in Speech and Language Pathology). Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Från och med termin fyra får du göra klinisk praktik i hälso- och sjukvården. I programmet ingår ungefär en termin praktik i klinisk verksamhet. Praktikplatser finns främst vid sjukhus i Uppsala, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Södermanland, Västmanland och Örebro. För resor och boende får du bidrag av programmet.

I klinik arbetar studenterna vanligen parvis tillsammans med handledare. Vårt pedagogiska upplägg är att praktiken alltid ligger i direkt anslutning till de teoretiska kurserna för att ge en direktkoppling mellan teori och praktik. Praktiken tränar dina logopediska färdigheter, utvecklar självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt.

Kliniska kurser under termin 4-7

Termin 4

Under terminen läser du två separata kliniska kurser. På den första träffar du barn med svårigheter att prata eller att förstå vad som sägs. Det kan handla om svårigheter att uttala språkljud, att bilda meningar eller att hitta ord, det kan också vara svårigheter med att förstå vad andra säger eller att samtala och kommunicera. Terminens andra kliniska kurs behandlar läs- och skrivsvårigheter. Du lär dig att utreda och diagnosticera olika former av läs- och skrivsvårigheter, som exempelvis dyslexi, för att kunna rekommendera anpassade åtgärdsprogram.

Termin 5

Terminen innehåller en klinisk kurs om röststörningar och stamning. Kraftig belastning av rösten kan ibland ge skador av olika slag på stämbanden. Även sjukdomar som till exempel tumörer på stämband, i svalg eller munhåla kan drabba rösten och talet. Den som stammar har ofrivilliga repetitioner, förlängningar eller avbrott i talet.

Termin 6

Under denna termin är du vid en habiliteringsenhet där du arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper som kan mycket om olika funktionshinder. Din roll i teamet är att utforma individanpassade träningsprogram för kommunikation och sväljning. Ibland behövs alternativa kommunikationshjälpmedel såsom till exempel tecken, bilder eller datorprogram.

Termin 7

Utbildningens sista kliniska kurs är neurologopedi som handlar om störningar av kommunikation och sväljning orsakade av skada eller sjukdom i nervsystemet. Sväljproblem är ofta akuta och en snabb bedömning av logoped är viktig för att avgöra ifall patienten är i riskzonen för att få mat eller dryck i luftvägarna och därmed kvävas eller bli svårt sjuk. Sväljsvårigheter kan vara ett dolt funktionshinder som förorsakar både fysiskt, psykiskt och socialt lidande eftersom nästan allt socialt umgänge förknippas med att äta och dricka tillsammans.

Eftersom Logopedprogrammet är tvärvetenskapligt läser du kurser vid flera olika institutioner. Programmets huvudinstitution är institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) som finns vid campus biomedicinskt centrum (BMC) där majoriteten av våra teoretiska kurser ges. När du läser de kliniska kurserna (gör praktik) studerar du vid ett sjukhus.

Studentaktiverande ”casemetodik” tillämpas under de flesta logopediska kurser. Casemetodik innebär att du utmanas till problemlösning genom att ställas inför realistiska patientsituationer. Upplevelsen ska efterlikna en beslutssituation i verkliga livet som kräver både faktakunskap och bedömningsförmåga för att värdera olika tänkbara orsaker och åtgärder. På några av baskurserna finns "Supplemental Instructions" (SI) vilket är schemalagda studiegrupper som leds av en student som själv genomgått kursen. SI-ledarna guidar studenterna i hur man använder kursmaterialet och de egna anteckningarna vid ett avspänt lärtillfälle.

Varje termin gör logopedstudenterna en observation av ett barn. Vid första barnobservationen på termin ett är barnet ett halvår gammalt och sedan följer du barnet tills det blir fyra år. Syftet med barnobservationerna är att ge en god bild av barns typiska utveckling av tal, språk, kommunikation och ätande vilket diskuteras vid seminarier. Den referensramen hjälper dig att förstå när barn inte har en typisk utveckling.

Vi samarbetar också med studenter från alla medicinska och farmaceutiska program i Uppsala samt även med studenter som läser till speciallärare och dietister. Målet är att utveckla en förståelse och kunskap om andras yrken och kompetenser för att du som logoped bättre ska kunna samverka för patientens bästa.

Internationalisering

Programmet tar hållbarhetsfrågor på stort allvar och arbetar därför aktivt med internationalisering på hemmaplan. Detta innebär att alla studenter får ta del av internationalisering och globala perspektiv under en delkurs kallad ”gränslös logopedi”. Kursen innehåller en rad föreläsningar och seminarier från olika kontinenter och innefattar även digitala uppgifter att arbeta med tillsammans med studenter från andra länder. För detta arbete belönades logopedprogrammet i Uppsala med Sveriges medicinska fakulteters internationaliseringspris 2022.

Vanliga arbetsplatser är logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar samt inom kommunal habiliteringsverksamhet. Många logopeder arbetar även på skolor och språkförskolor. Det går även att arbeta inom privat sektor. En annan karriär är arbetsledning, att bli chef inom vården eller rektor på en skola. Inom universitetet finns också möjlighet till vidareutbildning inom forskning och att undervisa.

Idag behövs ökad kunskap om språkanvändning hos personer med andra och fler modersmål än svenska. För dig som både behärskar svenska väl och andra språk finns därför många möjligheter.

Inför examensdagen brukar ungefär knappt halva klassen ha fått arbete och övriga anställs vanligen inom ett par månader efter examen. En stor fördel i Uppsala är att våra studenter är ensamma i Sverige att examineras i januari; de övriga logopedprogram tar examen i juni. Det gör konkurrensen om jobben något mindre under våren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin