Magisterprogram i klinisk farmaci

60 hp

Vill du arbeta patientnära som farmaceut inom vården? Vill du vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? På magisterprogrammet i klinisk farmaci får du verktyg och kunskaper som behövs i den kliniska vardagen på exempelvis sjukhus och vårdcentraler. Genom arbete med tjänsteutveckling och ett kliniknära fördjupningsprojekt förbereds du för att driva professionen framåt och utvärdera kliniskt farmaceutiskt arbete.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta kliniskt tillsammans med andra professioner i vårdteam, till exempel på vårdcentraler och sjukhus.

Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta regioner och inom olika typer av patientnära verksamhet. Målet med utbildningen är att du ska kunna utveckla och främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning - framför allt för den enskilde patienten men även för samhället.

För att vara behörig till programmet behöver du vara legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med farmacie magisterexamen. Vidare behöver du ha läst kurser som ger en fördjupning i farmakoterapi och metoder för kliniskt farmaceutiskt arbete.

Inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vården ansvarar du själv för att se över ditt vaccinationsskydd och att du har följt svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför VFU kommer du att fylla i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklaration och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att ett godkänt hälsointyg uppvisas.

Examen

Programmet leder till en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits) med klinisk farmaci som huvudområde.

Programmet omfattar två terminers heltidsstudier och inkluderar teori, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ett projektarbete omfattande 15 hp. Programmet innefattar fyra kurser, vilka till viss del läses parallellt.

I början av programmet ges kunskaper och färdigheter för praktiserande av klinisk farmaci i form av föreläsningar, grupparbeten, workshops och diskussionsseminarier. Därefter praktiseras kunskaperna under VFU på en vårdavdelning, eventuellt i kombination med primärvård, under handledning av en erfaren klinisk farmaceut.

I anslutning till VFU:n gör studenten fördjupade uppgifter baserat på kliniska exempel. Detta kopplar de praktiska erfarenheterna tillbaka till den teoretiska delen av programmet. I anslutning till VFU genomförs också en uppgift kring utveckling av framtida farmaceutiska tjänster.

Programmet avslutas med ett projektarbete där studenterna får utvärdera en frågeställning med förankring i kliniken. Här får studenten kunskaper och färdigheter för att på ett vetenskapligt sätt utvärdera kliniskt farmaceutiskt arbete.

Kurser inom programmet

Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder, 12 hp

Kursen har evidensbaserad medicin i centrum, med undervisning i metoder för att söka och kritiskt granska resultat från kliniska läkemedelsstudier, systematiska sammanställningar och metaanalyser samt värdering av ett läkemedels plats i terapin. Kursen innehåller även metoder för kliniskt farmaceutiskt arbete och kommunikation med patienter och vårdpersonal. Vidare introduceras sjukvårdens struktur samt de lagar och regler som styr farmaceutens arbete i kliniken och etiska aspekter av arbetet.

Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära, 15 hp

Kursen ger fördjupad kunskap kring behandlingsriktlinjer och bakomliggande evidens för ett flertal sjukdomstillstånd. Vidare ger kursen en fördjupning i klinisk tillämpning av farmakokinetik och farmakodynamik med individualisering av doseringsregimer och monitorering av läkemedelsterapi. Du får lära dig att välja läkemedelsbehandling till en given patient och motivera valet utifrån aktuell evidens och rekommendationer, patientfaktorer och läkemedelsegenskaper.

Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling, 18 hp

Under kursen tillämpas kunskap och metoder under VFU. Där tränar du, under handledning av en klinisk farmaceut, på att genomföra läkemedelsgenomgångar, patientsamtal och ronder. Parallellt med dina dagar på avdelningen arbetar du med patientfalls- och vårdsituationsbaserade uppgifter. I kursen ingår också tjänsteutveckling med fokus på hur farmaceutiska tjänster kan implementeras i vården.

Fördjupningsprojekt, 15 hp

I slutet av utbildningen görs ett fördjupningsprojekt. I detta ingår forskningsmetodik där kvalitativa och kvantitativa metoder samt statistiska analyser tas upp. Du ska självständigt identifiera behovet av ett kliniskt projekt, värdera behovet av etisk ansökan, lägga upp en försöksplan, genomföra datainsamling och databearbetning, värdera, diskutera, samt presentera arbetet.

Magisterprogrammet i klinisk farmaci kan läsas antingen på heltid under ett år eller på halvtid under två år. Programmet bygger till stor del på självstudier som varvas med samlingar i Uppsala, VFU och projekt på olika orter i landet.

Moment förlagda till Uppsala är tre obligatoriska samlingar, en skriftlig tentamen samt redovisningar av fördjupningsprojekt i slutet av programmet. Samlingarna varar cirka tre veckor vardera och ligger i september, november/december och februari/mars. Under samlingarna i Uppsala ingår föreläsningar, workshops, seminarier, redovisningar och examinationer. Redovisningar av projekt sker i juni.

Mellan samlingarna görs handledd VFU på den tilldelade praktikorten. Sammantaget genomförs 35 dagar på klinik, utspritt över längre tidsperioder med exempelvis 3‑4 dagar per vecka på kliniken. De dagar du inte har planerad VFU arbetar du med inlämningsuppgifter och självstudier. I slutet av programmet genomför du ett projekt på den tilldelade praktikorten.

Undervisningen ges i huvudsak på svenska men moment och examination på engelska förekommer. Litteraturen är till stor del på engelska. Du redovisar dina kunskaper genom muntliga och skriftliga examinationer samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Magisterprogrammet i klinisk farmaci förbereder för arbete som klinisk farmaceut inom vård- och omsorgssektorn. Programmet ger de fördjupade kunskaper och metoder som krävs för arbete med klinisk farmaci inom vården och för att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsprojekt.

Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta konsultativt och systematiskt med läkemedelsfrågor genom exempelvis läkemedelsgenomgångar, individualisering av läkemedelsbehandling och utredningar av komplicerade frågeställningar. Du ska också kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplade till klinisk farmaceutisk verksamhet och därigenom driva professionen och verksamheten framåt.

Du kan exempelvis arbeta på slutenvårdsavdelningar, mottagningar och primärvård inom regionerna, inom kommunal vård eller hos privata vårdaktörer. Arbetsuppgifterna kan omfatta direkt patientnära arbete eller mer övergripande frågor som rör patientsäker läkemedelsanvändning inom vården.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin