Masterprogram i medicinsk nuklidteknik

120 hp

Vill du fördjupa dig i forskning och utveckling inom molekylär avbildning? På masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik fördjupar du din kunskap om användningen av radioaktiva nuklider i forskning och sjukvård. Du följer utvecklingsprocessen av radioaktiva molekyler/läkemedel för avancerad diagnostik och terapi och programmet ger dig en fördjupning i ett tvärvetenskapligt område för en karriär inom forskning och läkemedelsutveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik har nära samverkan med aktuell forskning inom området. Under utbildningens första år läser du kurser om allt från effekter av joniserande strålning till medicinsk användning av nuklider. Du får kunskap om experimentell och klinisk användning av nuklider och hur du använder de instrument som används inom medicinsk nuklidteknik. Laborationerna ger dig insikt och övning i experimentella system och optimerad användning av de metoder och den utrustning som används inom preklinisk verksamhet med radioaktiva nuklider.

Programmets andra år ger dig fördjupad kunskap i kemi och du lär dig att utveckla, radionuklidmärka och testa substanser som kan användas i diagnostik och terapi i syfte att hitta ämnen som det finns överskott av i tumörer. Laborationsövningar och projekt belyses och pågående forskning och kan ingå som del av pågående forskningsprojekt. Båda åren avslutas med individuella projektarbeten.

På programmet kommer du att

 • lära dig potentiella strategier för forskning och användandet av radionuklider inom medicinsk avbildning och cancervård
 • studera funktionen och tillämpningen av olika avbildningstekniker, inklusive PET
 • göra ett självständigt projekt i en forskargrupp inom akademin, industrin eller annan instans i Sverige eller utomlands.

Uppsala universitet har under lång tid varit världsledande inom området. Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik är hög grad interdisciplinärt och för samman ledande forskare och kliniker för att skapa en unik och stimulerande undervisningsmiljö.

Studentprofil

Som sökande till programmet är du mycket intresserad av användning och utveckling av metoder där radioaktiva nuklider kan användas för forskning, diagnostik och terapier. Du vill få färdigheter och interdisciplinära kunskaper som förbereder dig för en internationell forskarutbildning eller annat yrke inom akademin, sjukvården eller Life Science-industrin.

Du har en avslutad kandidatexamen inom naturvetenskap, farmaci eller medicin och även praktiska erfarenheter från laborativt arbete. Du har utmärkta färdigheter i engelska och vill verka i ett internationellt sammanhang med kollegor från hela världen. Du är nyfiken och gillar att lösa problem, samtidigt som du är mycket motiverad att fortsätta din karriär inom akademisk forskning eller industrin.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk nuklidteknik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits).

Den första terminen fokuserar på de unika egenskaperna hos joniserande strålning och radionuklider. Terminen innehåller även teoretisk och praktisk utbildning om stråltyper och strålkällor, medicinsk användning, utveckling av läkemedelssubstanser och tekniker för att optimera detektion och mätning. En viktig del av utbildningen handlar om god tillverkningssed (GMP), det vill säga hur man säkerställer produktkvalitet och patientsäkerhet vid tillverkning av läkemedelssubstanser. Den första terminen innehåller även en seminarieserie som täcker en mängd olika ämnen som projektledarskap, designmetoder, biostatistik, presentationsteknik och forskningsetik.

Under andra terminen kommer du att tillämpa dina kunskaper från föregående termin med tonvikt på potentiella strategier för forskning och kliniska tillämpningar av radionuklider för medicinsk bildbehandling och cancerterapi. Terminen avslutas med ett individuellt projekt där du kan studera, som ett litteraturprojekt eller experimentellt arbete, ett område av specifikt intresse.

Det övergripande syftet med tredje terminen är att ge fördjupade kunskaper om metoder som används för radiomärkning av biologiskt intressanta molekyler med låg och hög molekylvikt avsedda att användas i molekylära avbildningsstudier (främst PET och SPECT), preklinisk utvärdering av radioligander, samt en översikt över deras kliniska användning. Du kommer att tränas i experimentell design samt att självständigt analysera och tolka forskningsresultat och data genererade av aktuella metoder och teknologier.

Den fjärde terminen avslutas masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik med ett självständigt examensarbete inom området och kan utföras inom akademin, på ett bioteknik-/läkemedelsföretag eller inom offentlig sektor. Du avslutar examensarbetet med att skriva en uppsats, sammanställa forskningsresultaten och hålla ett forskningsseminarium.

Kurser inom programmet

År 1

 • Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp
 • Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp
 • Detektorteknik och dosimetri, 12 hp
 • God tillverkningssed, 6 hp
 • Nukliddiagnostik och nuklidterapi, 12 hp
 • Projektarbete, 15 hp

År 2

 • Märkningskemi och substansutveckling, 30 hp
 • Examensarbete, 30 hp

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands för dig som läser vid Uppsala universitet. Universitetet har generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information om utbyten.

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök, projektarbeten och laborationer. Programmet ges i Uppsala. Utbildningen har vetenskaplig grund och omfattar träning i vetenskaplig metodik.

Seminarierna utvecklar din förmåga att förstå, tolka och kritiskt bedöma vetenskapliga texter. Vid seminarierna övar du också på att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser. Praktisk erfarenhet av experimentella strategier och vetenskapliga frågeställningar är integrerade och obligatoriska moment under utbildningen.

Undervisningen ges på engelska och främjar internationell rörlighet inom ämnesområdet.

Efterfrågan ökar på kunskap inom nuklidteknik för läkare, farmaceuter, fysiker, biologer och apotek. Med en avancerad utbildning i medicinsk nuklidteknik förväntas du gå in på en karriär inom forskning, hälso- och sjukvård, läkemedels- eller bioteknikföretag eller statliga myndigheter. Den tvärvetenskapliga utbildningen, med fokus på utveckling av radionuklidmärkta substanser och kunskap om nya metoder och tillämpningar, är mycket viktiga för utvecklingen av molekylär avbildning/imaging inom forskningen såväl som inom hälso- och sjukvården.

Våra alumner från programmet arbetar på till exempel universitet, sjukhus och läkemedelsföretag. Arbetstitlar inkluderar radiokemist, laboratorieingenjör, produktionsledare, doktorand, forskare och universitetslektor.

Den starka kopplingen till forskning inom masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik ger dig en utmärkt grund för vidare akademisk forskning och doktorandstudier inom området.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin