Musei- och kulturarvsvetenskap - Masterprogram i ABM

Läsåret 2022/2023

Bild för Musei- och kulturarvsvetenskap - Masterprogram i ABM 2022/2023
Anmälan

​Masterprogrammet i ABM (arkiv, bibliotek och museer) ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom dessa fält. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av information och kulturarv, idag och för framtiden. Inom inriktningen musei- och kulturarvsvetenskap fördjupas dina kunskaper om museernas olika aktiviteter såsom samlingsförvaltning, museipedagogik och organisation. Du får kunskaper om att förvalta och föra vidare kulturarv både inom och utanför museernas väggar.

Om programmet

Masterprogrammet i ABM med inriktning musei- och kulturarvsvetenskap har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Viktiga frågor som behandlas är urval, klassifikation och dokumentation av museisamlingar samt utställningsteknik och museipedagogik. Utbildningen ger dig teorier om museipedagogik, samlingar, materialitet och immaterialitet granskas kritiskt utifrån den verklighet som de avser att beskriva.

Programmet ger goda kunskaper om hur information inom ABM-området organiseras och görs tillgängligt för olika grupper av användare och besökare på arkiv, bibliotek och museer. Frågor kring ABM-institutionernas roll och framtida utmaningar diskuteras inom utbildningen och såväl historiska som framtida perspektiv på digitalisering och bevarande problematiseras inom ramarna för programmet.

Exempel på frågeställningar är:

  • Hur kan museernas samlingar tillgängliggöras digitalt och vilka konsekvenser får det?
  • Vilken litteratur ska finnas på folkbiblioteken?
  • Kommer det fysiska biblioteket finnas kvar om 100 år?
  • Hur vet en användare vad som finns på arkivet?

Digitaliseringen av kulturarv ses som en del av en föränderlig värld. Du läser även en starkt forskningsbaserad kurs med fokus på kulturarv i konflikt- och katastrofområden runt om i världen. Vissa av programmets moment är specifika för respektive inriktning, andra läser du gemensamt med studenterna vid de övriga inriktningarna för Masterprogrammet i ABM.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ABM som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Annie Ekman 
Från: Stockholm
Läser: Masterprogrammet i ABM - inriktning arkivvetenskap

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag valde att läsa arkivvetenskap på masternivå då jag ville möjliggöra att aktivt kunna arbeta med historia samtidigt som jag vill arbeta med vår tids informationshantering. Fån dessa premisser kändes arkivvetenskap perfekt! Innan läste jag historikerprogrammet vid Uppsala universitet. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Målet har varit att få arbeta inom arkivsektorns breda fält, och jag har redan fått jobb så det känns väldigt kul! 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Det bästa är studentlivet! Men även att vid ett stort universitet ha möjlighet att träffa många olika typer av människor från olika inriktningar och discipliner. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
En vanlig dag brukar innebära föreläsningar och självständigt arbete simultant. Just nu skriver jag masteruppsats med en kursare så vi strukturerar våra dagar själva. 

Berätta om studentlivet
Studentlivet är fantastiskt! Jag har varit mycket nationsaktiv, satt som förste kurator ett år och kan säga att studentlivet gör Uppsala. Inte enbart genom fester och pubar, utan genom att ge en plats för studenter att träffas, socialisera och kunna få ett hem utanför de ibland mycket trånga studentrummen. 

Vad har varit mest utmanande?
För mig personligen har uppsatsmomenten varit utmanande. Det kräver mycket av dig som student samtidigt som det kan uppfattas som ensamt. Jag har tacklat det genom att försöka sitta ihop med andra kursare och vänner (innan pandemin), och nu under våren valt att skriva uppsats ihop med en annan kursare. Att försöka strukturera dagarna som vanliga arbetsdagar är ett annat konkret tips.  

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Arkivvetenskap och de andra ABM-ämnena är mycket breda och innehåller allt ifrån kurser i juridik till digital organisering. De skiljer sig något från andra humanistiska utbildningar då de är mycket yrkesbetonade, detta är något som kan vara värt att betona. Det är även värt att tänka igenom vilken av inritningarna du helst skulle vilja arbeta inom, hur arbetsmarknaden ser ut där du bor eller vill verka. 

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
Har alltid gillat universitetshuset och universitetsparken lite extra! 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Måste vara valborg!

Vad gör du om fem år?
Fortsätter att arbeta inom arkivsektorn och har lärt mig massvis och förhoppningsvis utvecklats på vägen! 

Våren 2021

Upplägg

Programmets inriktningar består av två kurser på vardera 60 hp. Varje kurs innehåller ett antal block bestående av olika moment som är antingen ämnesspecifika eller ABM-gemensamma. Blocken är oftast strukturerade så att det finns en växelverkan mellan ämnesgemensam och ämnesspecifik undervisning och examination.

Kurser inom programmet

År 1

Första året ges kursen Musei- och kulturarvsvetenskap, år 1, 60 hp, med följande moment:

Termin 1

ABM-fältets uppdrag och utmaningar, 10 hp

Blocket Samla, bevara och organisera

Samlandets teori och praktik, 10 hp

Klassifikation och kategorisering, 10 hp

Termin 2

Blocket Samhället och ABM-institutionerna:

Samhället och ABM-institutionerna, 10 hp

Blocket Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter:

Pedagogik och förmedling i ABM-verksamheter, 10 hp

Museipedagogik och utställningsteknik, 10 hp

År 2

Andra året ges kursen Musei- och kulturarvsvetenskap, masterkurs, 60 hp, med följande moment:

Termin 1

Museer och kulturarv i konflikt- och katastrofområden, 7,5 hp

Blocket ABM-verksamheter i praktiken:

Praktik, 7,5 hp

Att vara en reflekterande praktiker, 7,5 hp

Termin 1 och 2

Blocket ABM som vetenskaplig praktik:

Teori och metod för ABM, 7,5 hp

Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Även studiebesök och praktiska dataövningar förekommer. Grupparbeten förekommer genom hela utbildningen, vilket ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation. Examination sker bland annat i form av individuella eller gruppbaserade PM, individuella tentor, seminarieuppgifter och en större uppsats.

Utöver den schemalagda undervisningen föutsätts du att på egen hand eller i grupp förbereda seminarier eller gruppredovisning etc. Utbildningen är övervägande teoretisk, men under det andra året får du tillfälle till praktik på en arbetsplats inom respektive inriktning. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska, men även texter på danska och norska kan förekomma. Viss undervisning kan ges på engelska.

Karriär

Med en examen inriktad på musei- och kulturarvsvetenskap har du möjligheter till arbete främst vid musei- och kulturarvsinstitutioner. Exempel på möjliga befattningar är museitjänsteman, museipedagog eller antikvarie. Möjligheter till arbete finns även inom kulturförvaltning eller som frilansande kulturarbetare.

En examen från masterprogrammet i ABM (samtliga inriktningar) ger behörighet att söka forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Urval baseras på ett personligt brev. I brevet ska du förklara varför du vill läsa masterprogrammet i ABM och aktuell inriktning samt sammanfatta ett egenproducerat akademiskt examensarbete (kandidatuppsats, magisteruppsats, masteruppsats).

Ladda upp brevet med din motivering och din sammanfattning av kandidatuppsatsen i pdf-format på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Brevet ska inte omfatta mer än 800 ord. Dokumenten kommer att plagiatgranskas.

Om du inte är färdig med din kandidatuppsats och inte kommit så långt att en sammanfattning av din kandidatuppsats är aktuell, kan du istället göra en sammanfattning av en annan akademisk text. Då behöver du noga ange vilken text det gäller. Välj en ganska kort text, gärna inom ditt eget huvudområde. En artikel ur en vetenskaplig tidskrift eller en akademisk uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå kan vara en lämplig text att sammanfatta.

Musei- och kulturarvsvetenskap

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5103 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på ett brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Brevet ska också innehålla en sammanfattning av ett egenproducerat akademiskt examensarbete (kandidatuppsats, magisteruppsats, masteruppsats) alternativt av en annan akademisk text. Brevet får sammanlagt inte överstiga 800 ord.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Görel Tunerlöv

gorel.tunerlov@abm.uu.se

018-471 22 92

Institutionen för ABM

Engelska parken Thunbergsvägen 3H 752 38 Uppsala

Box 625, 751 26 UPPSALA

018-471 2292

Senast uppdaterad: 2021-03-02