Förskollärarprogrammet

210 hp

Utbildningsplan, UFÖ1Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
UFÖ1Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 1 september 2016
Diarienummer
UTBVET 2016/533
Ansvarig fakultet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Ansvarig institution
Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng (hp) är ett utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01 Programmet består av ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Den är också ett av statens medel för att uppnå målen för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, främja ett vetenskapligt förhållningssätt samt förbereda för en kommande yrkesutövning och för fortsatt professionell utveckling. Det innebär att utbildningen ska ge de studerande förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det yrkesområde och de ämnen/ämnesområden utbildningen avser.

De ingående kurserna ska alla ha en tydlig inriktning mot något eller några av de mål som föreskrivs i examensordningen för respektive lärarexamen. Innehållet ska vidare relateras till de olika skolformernas/verksamhetsområdenas styrdokument. I enlighet med examensordningens föreskrifter ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Förskollärarprogrammet. För målen med de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen hänvisas till de riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning som beslutats av fakultetsnämnden. De utgör en bilaga till utbildningsplanen.

Utbildningen ska präglas av ett nära samarbete mellan Uppsala universitet och regionens förskolor, fritidshem och skolor så att en nära koppling till relevant forskning, verksamhet i förskola, fritidshem, skola samt samhällets krav kännetecknar utbildningen.

För att ge barn och ungdomar förmåga att söka efter, självständigt värdera och bearbeta ny kunskap krävs också djupa och breda kunskaper i ämnen och ämnesområden. Lärarutbildningen ska därför ge de studerande goda och relevanta ämneskunskaper. Ämneskunskaperna ska relateras till lärprocesser och urval av ämnesstoff och måste därför struktureras med hänsyn till yrkets krav, bl.a. genom att studenternas ämnesstudier kompletteras med ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning.

Lärarutbildningen ska förbereda de studerande för ett yrkesliv som innebär krav på fortgående professionell utveckling av den egna kompetensen liksom krav på pedagogisk utveckling av verksamheten. Lärarutbildningen ska dessutom utveckla de studerandes ledar- och samarbetsförmåga, både i arbetslag och tillsammans med barn och ungdomar. Under utbildningen ska de studerande tillägna sig kunskaper om styrdokument och verksamhetsmål samt förmåga att, i en målstyrd verksamhet och i samverkan med andra, analysera, planera och utvärdera verksamheten.

All undervisning i lärarutbildningen ska präglas av de studerandes medinflytande och medansvar. Utbildningen ska bidra till att göra de studerande medvetna om sina egna ställningstaganden i värdegrundsfrågor och stimulera de studerande till att kontinuerligt bearbeta dessa som ett led i den professionella utvecklingen.

Förskollärarprogrammets uppläggning och innehåll syftar till att möta de krav och uppnå de mål som anges i högskoleförordningen:

Mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
 • visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa förmåga att ta till vara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Programmets uppläggning

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng, utgörs av 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning, 120 högskolepoäng ämnesstudier inom det förskolepedagogiska området varav 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete och motsvarande 15 högskolepoäng ämnesdidaktik. Utbildningen har en fast studiegång.

Det av nämnden fastställda utbudet av kurser inom programmet framgår av studieplanen. Universitetet erbjuder studieinformation och studievägledning inför och under utbildningen.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Samtliga lärarstudenter läser en utbildningsvetenskaplig kärna som omfattar kurser om sammanlagt 60 hp. Kurserna behandlar dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels kunskapsområden som är specifika för det verksamhetsområde/skolform lärarexamen är inriktad mot. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska omfatta följande:

• skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,

• läroplansteori och didaktik,

• vetenskapsteori och forskningsmetodik,

• utveckling, lärande och specialpedagogik,

• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

• uppföljning och analys av lärande och utveckling, och

• utvärdering och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna är relaterade till det ämnesområde/verksamhetsområde/ åldersspann examen omfattar.

Verksamhetsförlagda delar av utbildningen

Av totalt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning ska 15 hp riktas mot innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan och 15 hp mot ämnesstudierna.

För övrig information om den verksamhetsförlagda utbildningen hänvisas till fakultetens riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Självständigt arbete (examensarbete)

Det självständiga arbetet omfattar minst 15 hp för förskollärarexamen. Det självständiga arbetet ska ha en ämnesdidaktisk inriktning.

Undervisning

Undervisningsformerna framgår av kursplanerna för de kurser som ges inom Förskollärarprogrammet.

Examen

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet.

Studerande som med godkänt resultat genomgått ett lärarprogram och därmed uppnått examensbeskrivningens mål får på begäran ett examensbevis för lärarexamen (Bachelor of Science in Pre-School Education). Examen avläggs på grundnivå.

Övriga föreskrifter

Antagning till programmet sker via antagning.se. Sista datum för ansökan är 15 april respektive 15 oktober.

Antagning till kurser inom lärarprogram sker terminsvis efter ansökan. Den särskilda behörigheten för dessa kurser prövas i samband med att ansökan behandlas. Behörighetskrav framgår av kursplaner och fakultetens anvisningar för ansökan till kurser inom programmet.

Studerande som avser att göra studieuppehåll ska anmäla detta i god tid. Studieuppehåll begärs för en eller två terminer i taget och sökande med särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga) garanteras rätt att återkomma till utbildningen efter uppehållet. Detsamma gäller för studerande som under studietiden söker studieuppehåll för att komplettera sina gymnasiala förkunskaper.

För information om anmälan till kurser och program och om antagningsregler vid Uppsala universitet, se http://www.uu.se

För ytterligare information om programmet och studievägledning hänvisas till http://www.uu.se/utbildning/valja_utbildning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin