Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 hp

Utbildningsplan, FPM2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
FPM2M
Fastställd av
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, 28 maj 2015
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi alternativt farmaci eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med svensk kandidatexamen är detta uppfyllt.)

Syfte

Programmet syftar till att ge studenter fördjupad kunskap och färdigheter i prediktiv modellering inom läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Olika spekter av modellbaserad vetenskap och deras implementering i de olika faserna av läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning gås igenom. Speciell tonvikt läggs vid praktisk applicering av modelleringsmetodik samt vid att kunna kommunicera resultat från modellering, utanför såväl som inom den egna disciplinen. Utbildningen syftar till att förbereda studenten för en självständig yrkesutövning inom utveckling, forskning och information i relevanta områden. Programmet är också lämpligt för studenter som önskar fortsätta utbildning på forskarnivå.

Mål

Mål som förväntade studieresultat:

För masterexamen i Läkemedelsutveckling ska studenten kunna uppvisa:

- kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

- omfattande, både praktiska och teoretiska, färdigheter om modelleringstekniker lämpade för läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning,

- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, samt att utvärdera detta arbete, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,

- förmåga att kritiskt kunna resonera kring olika metoders lämplighet och begränsningar,

- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,

- sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,

- visa förmåga att inom området läkemedelsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Masterprogrammet ges på heltid över fyra terminer. Första terminen syftar främst till att ge en översikt över området samt att ge studenten de verktyg som behövs för fortsatta studier och framtida yrkesliv. Termin två och tre ger fördjupad kunskap inom olika applikationer för modellering och olika modelleringstekniker. Termin tre avslutas också med möjlighet för studenterna att själva välja kurser och därmed fördjupa sig i en önskad riktning. Termin fyra ges i form av ett fördjupningsprojekt (examensarbete) på 30 hp.

Termin 1:

Läkemedelsutveckling 7,5 hp

Biofarmaci 7,5 hp

Grundläggande programmering i Python och R 7,5 hp

Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling 7,5 hp

Termin 2:

Farmaceutisk bioinformatik 7,5 hp

Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 7,5 hp

Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign 7,5 hp

Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik 7,5 hp

Termin 3:

Hälsoekonomiska utvärderingar 7,5 hp

Modeller för biologiska system 7,5 hp

Valbara kurser 15 hp

Termin 4:

Fördjupningsprojekt 30 hp

Undervisning

Undervisningen omfattas av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, seminarier och eget projektarbete. Undervisningen sker på engelska. Obligatoriska moment: kursstarter och de moment som särskilt anges som obligatoriska i respektive kursplan.

Examen

Farmacie masterexamen med läkemedelsutveckling so huvudområde uppnås efter 120 högskolepoäng, inklusive ett fördjupningsprojekt om minst 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin