Kommunalt självstyre, professionalism och domstolstrots i svensk äldreomsorg

I projektet undersöks hur kommuner hanterar domstolsavgöranden som går dem emot i äldreomsorgsmål.

  • Period: 2023-01-01 – 2026-12-31
  • Finansiär: Forte

Beskrivning

Äldre som är missnöjda med kommunens beslut, t.ex. om man nekats hemtjänstinsatser, har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Om domstolen upphäver kommunens beslut och beviljar den enskilda den sökta insatsen, är det kommunens uppgift att skyndsamt verkställa domen. Tidigare forskning har dock poängterat att politiska och professionella beslutsfattare under vissa omständigheter kan uppfatta domstolsavgöranden som otillbörliga, varpå de medvetet väljer att inte verkställa dem. För svensk äldreomsorg innebär denna typ av domstolstrots att enskilda i vissa fall inte få den vård- och omsorg som de har rätt till.

Trots att svenska kommuners hantering av förvaltningsrättens domar har stor betydelse för den enskilde äldre är kunskapen om i vilken utsträckning och varför kommuner verkställer eller trotsar domstolsavgöranden begränsad. I projektet undersöks i vilken utsträckning och under vilka omständigheter kommuner verkställer eller trotsar förvaltningsrättens domar som gått dem emot. Därtill undersöks hur biståndsbedömare och kommunpolitiker uppfattar sin uppgift att verkställa domar som gått kommunen emot, och om de anser att det finns legitima skäl till att kommunen emellanåt trotsar domstolens beslut.

Bild på projektledare Linda Moberg ståendes i en park

Linda Moberg

Kontakt

Mail: linda.moberg@uu.se

Projektet genomförs tillsammans med Karin Leijon vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Projektledare: Linda Moberg
Medarbetare: Karin Leijon

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin