Patientens första kontakt i primärvården – sjuksköterskors kommunikation och initiala bedömning (PINPOINT)

I projektet undersöks sjuksköterskors kliniska resonemang och kommunikation med patienter i initiala bedömningar inom primärvård genom ljudupptagningar, enkäter och intervjuer.

  • Period: 2023-01-01 – 2027-12-31
  • Finansiär: Forte, Interna medel

Beskrivning

Patientens första vårdkontakt och sjuksköterskors initiala bedömning kan vara avgörande för patientens fortsatta vård och hälsa. En felaktig bedömning kan få förödande konsekvenser. Detta projekt syftar därför till att undersöka perspektiv och praxis för patient-sjuksköterskekonsultation inom primärvården. Studien är en prospektiv multicenterstudie. Urval görs av fysiska patient-sjuksköterskekonsultationer inom primärvården. Data kommer att samlas in med validerade instrument för skattningar av patienternas förväntningar på, upplevelser av och nöjdhet med besöken hos sjuksköterskorna. Observationer med ljudupptagningar av kommunikationen under patient-sjuksköterskekonsultationer samt enskilda intervjuer med sjuksköterskor baserade på stimulated recall. Intervjuerna syftar till att utforska sjuksköterskors kliniska resonemang och bedömning under konsultationer som de genomfört. Senare kommer även fokusgruppsintervjuer att genomföras, där resultat från de individuella intervjuerna används för att utforska utmaningar och förutsättningar för prioriteringar och målkonflikter i sjuksköterskors bedömningar.

Porträtt av projektledare Inger Holmström mot en ljus bakgrund.

Inger Holmström

Mälardalens universitet; Högskolan i Borås; The Netherlands Institute for Health Services Research

Projektledare: Annelie J Sundler
Medarbetare: Inger Knutsson Holmström, Malin Östman, Karin Bergman, Sofia Östensson, Lena Hedén, Sandra van Dulmen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin