Vårdcentrum i Region Uppsala - kan ett samverkansnätverk skapa bättre vård och omsorg av multisjuka äldre?

I projektet undersöks om och i så fall hur styrning genom nätverk kan påverka förutsättningar för samverkan på verksamhetsnivå genom en komparativ fallstudie.

  • Period: 2024-03-01 – 2026-02-28
  • Budget: 2 300 000 kr
  • Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Beskrivning

För att multisjuka äldre ska få sina behov tillgodosedda är det viktigt med en välfungerande samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare. Samverkan och personcentrerad vård är värden som betonas i den pågående, nationella omställningen av svensk hälso- och sjukvård mot mer öppna vårdformer, som går under benämningen ”God och nära vård”. Målet med omställningen är ett personcentrerat system där primärvården utgör basen.

I linje med det nationella omställningsarbetet har flera vårdcentrum etablerats i Region Uppsala, med syftet att förbättra kontinuitet och samverkan över organisatoriska gränser för personer med komplexa behov, såsom multisjuka äldre. Ett vårdcentrum ska ha vissa fysiska funktioner (såsom en närvårdsavdelning) samt ska underlätta samverkan mellan aktörer som hemsjukvård, socialtjänst, vårdcentraler och specialistvård. Varje vårdcentrum styrs och leds gemensamt av Region Uppsala och berörd kommun genom ett samverkansnätverk.

I forskningsprojektet undersöks om, och i så fall hur, styrning genom nätverk kan påverka förutsättningar för samverkan på verksamhetsnivå. Detta undersöks genom en komparativ fallstudiedesign. Materialet består av interna dokument, intervjuer och mötesobservationer, vilka analyseras kvalitativt.

Porträtt av projektledaren Sofie Vengberg mot en grå bakgrund.

Sofie Vengberg

Projektledare: Sofie Vengberg
Medarbetare: Linda Moberg, Ulrika Winblad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin