Konsekvenser av patientomflyttningar i svensk hälso- och sjukvård

I projektet studeras överbeläggningar, utlokaliseringar och sjukhusinläggningar från äldreboenden med hjälp av data från regionala och nationella register.

  • Period: 2022-01-01 – 2026-12-31
  • Finansiär: Forte

Beskrivning

Bakgrunden till projektet är den minskning av disponibla vårdplatser som skett i Sverige under de senaste decennierna. Minskningen har medfört hårdare prioriteringar inom sjukvården och ökat pressen på sjukhusen. Projektet avser att belysa två fall där ovanstående situationer kan medföra att patienter flyttas mellan verksamheter av organisatoriska skäl snarare än medicinska. I det första fallet studeras situationer där patienter flyttas till sjukhusavdelningar som inte är lämpliga ur ett medicinskt perspektiv (utlokalisering). I det andra fallet studeras sjukhusinläggningar från äldreboenden under Covid-19. Den vetenskapliga litteraturen är idag oense om i vilken omfattning dessa situationer påverkar patientsäkerheten. Datainsamling sker via nationella och regionala register och patientsäkerhet studeras genom att bland annat mäta vårdtid, återinskrivningar och mortalitet.

Porträtt av doktorand Wilhelm Linder mot en ljus bakgrund.

Wilhelm Linder

Projektledare: Wilhelm Linder
Medarbetare: Ulrika Winblad, David Isaksson, Douglas Spangler

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin