Sjuksköterskeledd mottagning: skattad vård- och livskvalitet hos patienter med levercirros

Projektet jämför patienters skattade vård- och livskvalitet efter att de erhållit antingen kompletterande sjuksköterskeledd mottagningsintervention (the Quality Liver Nursing Care Model - QLiNCaM) eller vård vid gängse läkarledd mottagning.

Beskrivning

Levercirros är den sjätte vanligaste dödsorsaken för vuxna. I sent skede rapporterar personer med sjukdomen låg livskvalitet i jämförelse med andra kroniska sjukdomar. Levercirros innebär en oförutsägbar sjukdom, med fluktuerande symtom, djup oro för framtida liv och personligt lidande till följd av en progressiv, stigmatiserande sjukdom. Egenvård kan hindra sjukdomsprogression och således lindra symtom och förebygga komplikationer. Sjuksköterskors involvering i gastroenterologisk öppenvård har varit sparsam, med få studier gällande omvårdnad för patienter med levercirros.

I detta projekt jämförs en kompletterande sjuksköterskeledd mottagningsintervention för patienter med levercirros med gängse läkarledd mottagning. Data har samlats fortlöpande vid två landsortssjukhus och fyra universitetssjukhus under 2016-2022. Dataanalys har skett 2023, med publikationer framarbetade under såväl 2023 som 2024.

Centrum för klinisk forskning, Region Dalarna; Högskolan Dalarna

Projektledare: Maria Hjort
Medarbetare: Elenor Kaminsky, Anncarin Svanberg, Daniel Sjöberg, Fredrik Rorsman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin