Forskningsprogrammet om de nya välfärdsmarknaderna (WELMARKS)

Kontakt

Professor Ulrika Winblad

ulrika.winblad@pubcare.uu.se

Projektkoordinator Anna-Karin Swenning

anna-karin.swenning@pubcare.uu.se

De nya välfärdsmarknaderna i Sverige - hur påverkas den sociala jämlikheten?

Forskningsprogrammet undersöker vilka effekter de nya välfärdsmarknaderna inom primärvård och äldreomsorg i Sverige har fått på den politiska målsättningen om social jämlikhet.

Hur social välfärd bäst tillhandahålls till befolkningen, och vilka roller som stat, marknad och ideella krafter bör ha i detta avseende är en av vår tids mest omdiskuterade politiska och samhällsvetenskapliga frågor. Sverige har länge varit känt för sin välfärdsmodell med en stark betoning på statens roll. Under de senaste tre decennierna har det emellertid skett långtgående förändringar i denna modell. Välfärden har kommit att präglas mindre av offentlig produktion och i ökad utsträckning organiserats som marknader där privat företagande och individuell valfrihet getts större plats. Trots att de första marknadsreformerna infördes under 1990-talet saknas det fortfarande kunskap om vilka effekter välfärdsmarknaderna har fått på den politiska målsättningen om social jämlikhet, som kritiker menar undermineras av välfärdsmarknadernas konstruktion. Forskningsprogrammet WELMARKS avser att utifrån olika perspektiv belysa denna fråga inom svensk primärvård och äldreomsorg.

Forskningsprogrammet omfattar fyra delprojekt.

Delprojekt 1

Fokus för det första delprojektet är att undersöka hur patienter och brukare utnyttjar möjligheten att välja utförare och hur socioekonomiska faktorer påverkar dessa val. Delprojektet leds av Docent Mio Fredriksson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Delprojekt 2

Fokus för det andra delprojektet är att undersöka välfärdsmarknaderna från utbudssidan genom att studera hur privata välfärdsföretag agerar strategiskt på marknaderna. Delprojektet leds av Professor Josef Pallas, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Delprojekt 3

Fokus för det tredje delprojektet är att undersöka hur staten försöker bevara jämlikheten på välfärdsmarknaderna. Detta undersöks genom studier av de sätt som staten arbetar på nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa hög och likvärdig kvalitet för alla på välfärdsmarknaderna. Delprojektet leds av Docent Linda Moberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Delprojekt 4

Fokus för det fjärde delprojektet är att jämföra Sverige med Norge och Danmark för att få en djupare förståelse för vad som utmärker svenska välfärdsmarknader och varför vinstsyftande privata företag har fått en mer framträdande roll just i Sverige. Delprojektet leds av Professor Paula Blomqvist, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Information om forskningsprogrammet

  • Finansierat av Vetenskapsrådet och pågår under perioden 2023-2029
  • Leds av Professor Ulrika Winblad
  • Utgör ett samarbete mellan forskare från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. I samarbetet ingår även forskare från Universitetet i Bergen i Norge och Köpenhamns universitet i Danmark.
Professor Ulrika Winblad

Professor Ulrika Winblad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin