Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett delområde av pedagogiken som har viktiga relationer också till andra vetenskapsområden. Inom specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter. Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Viktigt inom området är att identifiera och analysera processer i pedagogiska miljöer som för den enskilde ger förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling. Kurserna ger en fördjupad introduktion till kunskapsområdets historiska utveckling och en fördjupad syn på olika perspektiv på specialpedagogik i forskning och verksamhet.

Studenter får möjlighet att vidareutveckla sin förmåga att självständigt reflektera kritiskt kring centrala begrepp inom forskning om specialpedagogik, såsom relationen mellan pedagogik och specialpedagogik, och inkludering och exkludering i pedagogiska verksamheter. Kurserna utvecklar även studenternas teoretiska och metodologiska kunskaper och förmågor, samt ger studenterna möjligheten att både bredda och fördjupa sig inom specialpedagogiken som forskningsfält.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin