Kulturantropologi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA301

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen förmedlar sådana insikter i antropologisk metodik att du självständigt ska kunna lösa en vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär. Genomförandet av denna uppgift ger dessutom kunskaper om en särskild region, dels med avseende på konkreta etnografiska data, dels med avseende på de speciella antropologiska problem som behandlats med denna regions etnografi som underlag.

Moment 1: Aktuell antropologisk teori och metod, 15 hp

Momentet består av två delar. Den första delen omfattar en gemensam serie föreläsningar och seminarier kring aktuella problem och frågeställningar inom antropologisk teori, metod och tillämpning. Den andra delen är en individuell läskurs som omfattar monografier och artiklar betydelsefulla för ditt uppsatsskrivande.

Moment 2: Examensarbete, 15 hp

Momentet innebär att du författar en individuell uppsats som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet och självständighet. Uppsatsen ska vara problemorienterad och behandla en avgränsad kulturantropologisk frågeställning och/eller ett givet etnografiskt material. Arbetet baseras företrädesvis på litteraturstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin