Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse för individers, gruppers och organisationers beteende i olika sammanhang. Huvudsakligen gäller det förståelse för konsumenters roll och beteende och förståelse för medarbetares roll och beteende i organisationer samt hur detta påverkar gruppernas och organisationernas beteende.

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

• fördjupat förstå samt redogöra för konsumenters beteende

• beskriva och analysera hur olika aspekter hos individ, grupp och organisation påverkar möjligheter att uppnå verksamhetens mål

• tillämpa grundläggande kunskaper om vad som styr människors beteende för att analysera skeenden och situationer i den företagsekonomiska praktiken

• reflektera och förhålla sig kritisk till de olika modellerna som förmedlas av kurslitteraturen

• relatera den kunskap som tillägnats på kursen till kunskap om organisering och marknadsföring som hämtats på A-nivån samt parallellt hämtad kunskap om verksamhetens styrning.

• sammanfatta komplex information och göra kvalificerade skriftliga presentationer

• värdera andra studenters analyser och lösningar på organisatoriska och marknadsproblem

• delta och ha utvecklat sin förmåga till samarbete genom t ex grupparbeten.

Innehåll

Kursen är organiserad kring ett antal frågeställningar med praktisk anknytning. Den övergripande frågeställningen handlar om hur olika individ-, grupp- och organisationskarakteristika påverkar en organisations förmåga att kommunicera internt och externt. Vidare ger kursen en fördjupad bild av hur företag arbetar praktiskt i marknadsfrågor och hur organisationen kan få människor att arbeta mot gemensamma mål. Kursen syftar även till att skapa medvetenhet och förståelse för de krafter och den dynamik som gör sig gällande i mänskliga processer i arbetslivet. De övergripande områden som behandlas under kursen är konsumentbeteende samt organisationsbeteende.

Undervisning

Kursen ges på svenska med i huvudsak engelsk litteratur. Kursen är helt webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika studiemoment och aktiviteter finns på kursens webbplats. Kursen innehåller inte några fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagande studenter och lärare sker i huvudsak via olika tekniska lösningar på kursens webbplats. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till Internetansluten dator samt kringutrustning enligt instruktioner från institutionen. Undervisningen sker i form av till exempel webbaserade föreläsningar, inlämningsuppgifter, skriftliga uppgifter i grupp och enskilt.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Examinationen sker löpande genom individuella och gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter samt en promemoria som genomförs i grupp. Ett skriftligt prov erbjuds för dem som eftersträvar betyget väl godkänd (VG). För att få skriva VG-provet måste kursens alla obligatoriska kursinlämningsuppgifter vara godkända. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

En skrivning erbjuds de studenter som under registrerad termin inte uppnått godkänt resultat på kursens samtliga inlämningsuppgifter inklusive promemoria. För student som inte uppnår godkänt resultat på denna skrivning och inte erhållit godkänt betyg på kursen, måste hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) göras om. Detta kan endast göras på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Marknadsföring, konsumenter och företag 2FE201, Marknadsföring, konsumenter och företag, distans 2FE205, Marknadsföring B, distans 2FE954, Marknadsföring B 2FE282, Organisationsbeteende B 2FE956, Organisationsbeteende 2FE615 samt Organisationsbeteende 2FE203, 2FE207, Organisational Behaviour 2FE223, Grundkurs i marknadsföring 2 2FE998, Organisation II: Organisationen och omvärlden 2FE996 och Marknadsföring och organisation II 2FE251.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin