Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE211

Kod
2FE211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2024
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse för individers, gruppers och organisationers beteende och aktiviteter. Huvudsakligen gäller det förståelse för konsumenters roll och beteende.  Därutöver förståelse för medarbetares roller och beteende, gruppens beteende samt organisationens aktiviteter. Kursen bygger vidare på den kunskap om organisering och marknadsföring som studenten inhämtat på A-nivån samt även en inhämtad kunskap på A-nivån om verksamheters styrning.

Studenterna tränas att självständigt och kritiskt formulera och analysera företagsekonomiska problem och kursen behandlar två ämnesområden: konsumenters beteenden och företags marknadsaktiviteter kopplat till detta samt organiserings- och ledningsproblematik i olika typer av organisationer.

Ett övergripande mål med kursen är dessutom att utveckla kursdeltagarnas förmåga att genomföra undersökningar på vetenskaplig grund, vilket innefattar att självständigt se möjligheter, identifiera och formulera problem, samla in relevant information och kritiskt värdera denna samt söka besvara frågeställningar med hjälp av vetenskaplig metod.

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt och kritiskt identifiera, formulera och analysera företagsekonomiska problem inom områdena konsumententbeteende samt arbetsorganisering och ledning,
 • förstå samt redogöra för konsumenters beteende,
 • tillämpa grundläggande kunskaper om vad som styr människors beteenden för att analysera skeenden och situationer i den företagsekonomiska praktiken,
 • beskriva och analysera hur olika aspekter hos individ, grupp och organisation påverkar möjligheter att uppnå verksamhetens mål,
 • redogöra och reflektera över olika organisationsformer och analysera variationen i teoretiskt grundade organisations- och ledningsmodeller,
 • förstå, redogöra för, reflektera och förhålla sig kritisk till de olika modellerna som förmedlas av kurslitteraturen,
 • sammanfatta komplex information och göra kvalificerade skriftliga presentationer,
 • värdera andra studenters analyser och lösningar på organiserings- och marknadsproblem,
 • delta i och ha utvecklat sin förmåga till samarbete genom t ex grupparbeten.

Innehåll

Kursen är organiserad kring ett antal frågeställningar med praktisk ämnesanknytning. Den övergripande frågeställningen handlar om hur olika individ, grupp- och organisationskarakteristika påverkar aktiviteter i organisationer. Det kan till exempel handla om att få medarbetare att arbeta mot gemensamma mål, hantera konflikter eller fatta beslut. Även intern och extern kommunikation samt hur företag kan arbeta med marknadsföringsrelaterade frågor kopplat till konsumentbeteende. Kursen vill skapa medvetenhet och förståelse för de krafter och den dynamik som gör sig gällande i mänskliga processer i arbetslivet.

Undervisning

Kursen ges på svenska med i huvudsak engelsk litteratur. Kursen ges på distans och undervisningen är helt webbaserad samt bygger på självstudier. Information om olika studiemoment och aktiviteter finns endast på kursens webbplats. Kursen innehåller inte några obligatoriska fysiska undervisningstillfällen - däremot sker examination fysiskt på plats, se under Examination. Kommunikationen mellan deltagande studenter och lärare sker i huvudsak via webbplatsen med dess olika forum för kommunikation.

Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bra internetansluten dator samt relevant kringutrustning enligt instruktioner från institutionen. Kursdeltagare förutsätts ha adekvat kunskap i att använda datorutrustning som arbetsverktyg. Undervisningen sker i form av till exempel webbaserade föreläsningar, inlämningsuppgifter, skriftliga prov och uppgifter individuellt och i grupp.

Examination

Examinationen består av två moduler:

 1. Löpande skriftliga examinationsuppgifter och prov, individuellt och i grupp, 10 hp (U, G, VG)
 2. Individuellt skriftligt prov på plats i Uppsala 5 hp (U, G, VG)

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp. Den betygsskala som används är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) samt Underkänd (U). För kursbetyget G på kursen krävs minst betyget G på båda modulerna. För kursbetyget VG på kursen krävs betyget VG på båda modulerna. Examinationen i modul 1 sker löpande genom individuella och gruppvisa examinationsuppgifter och prov, där all examination sker via webben. Modul 2 examineras i form av tentamen i sal, i Uppsala.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen eller motsvarande dokument som gäller för respektive kurstillfälle.

Student som ej erhållit godkänt betyg på Modul 1 måste göra om denna modul, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen. För student som ej erhållit godkänt betyg på Modul 2, finns möjlighet att utan omregistrering examineras via uppsamlingsskrivning i sal alternativt skrivning i sal vid kommande kurstillfällen,

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Om särskilda skäl har medgivit en kompletteringsuppgift, måste denna vara inlämnad senast vid tidpunkt som angetts av läraren.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen behandlar till lika stora delar ämnesområden inom marknadsrelaterat konsumentbeteende som det organisationsrelaterade ämnesområdet.

Kursen ersätter/överlappar bland annat Marknadsföring, konsumenter och företag 2FE201, Marknadsföring, konsumenter och företag, distans 2FE205, Organisationsbeteende 2FE203, 2FE207, Organisational Behaviour 2FE223, Individ, organisation och ledarskap 2FE030, Grundkurs i marknadsföring 2 2FE998, Organisation II: Organisationen och omvärlden 2FE996 och Marknadsföring och organisation II 2FE251, Företagande och organisering i förändring 2FE256.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin