Juristprogrammet

270 hp

Juristprogrammet i Uppsala bygger på en metod där du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av problembaserad inlärningsmetod tränas du i att finna lösningar på juridiska problem. Du kommer att vara väl förberedd inför det kommande arbetslivet. Utbildningen ger dig stora möjligheter att arbeta inom många olika områden, exempelvis inom traditionella yrken så som advokat och domare eller som jurist på privata bolag eller myndigheter.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

När du utbildar dig till jurist får du omfattande kunskaper om hur vårt samhälle ser ut och fungerar där juridiken utgör samhällets spelregler. Programmet fokuserar på seminarier där du får diskutera verklighetsbaserade scenarion och resonera kring vilka rättsregler som är aktuella. Tillsammans med de metoder och verktyg som vårt juristprogram ger kan du med din ämneskunskap identifiera, analysera och lösa komplicerade problem, vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande arbete som jurist.

Utbildningen ger dig

  • en unik analytisk och problemlösande förmåga samt skicklighet i muntlig och skriftlig framställning och argumentation
  • träning i hur en jurist arbetar genom verklighetsbaserade metodövningar
  • möjlighet till praktik eller utlandsstudier
  • ett gott renommé hos många arbetsgivare i såväl Sverige som internationellt.

Juristprogrammet vid Uppsala universitet är mycket väletablerat i den svenska och internationella juristkåren. Här finns en stark forskningsmiljö och ett omfattande internationellt samarbete som gör programmet till en av Skandinaviens mest populära och mest ansedda juristutbildningar. Den håller sin höga nivå inte minst tack vare våra framstående forskare som leder undervisningen och som i sin tur drar nytta av den återkoppling som våra engagerade studenter bidrar med.

Möjlighet att studera juridik i Uppsala fanns redan när universitet grundades 1477. Juridik beskrivs ofta som läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Bakom det döljer sig såväl nationell som internationell rätt. Hos oss finns både bredd och djup i de områden som vi forskar och undervisar i. Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar.

Examen

Programmet leder till en juristexamen (Master of Laws, LLM).

Programmet är indelat i två nivåer. Under den första delen läser du grundläggande obligatoriska kurser i juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, civilrätt, straff- och processrätt, associationsrätt och skatterätt samt förvaltningsrätt och internationell rätt. De ger dig en god överblick över rättssystemet. Samtidigt får du med dig de teoretiska redskap som tar dig vidare till mer avancerade och ämnesöverskridande studier på nästa nivå.

Den avancerade nivån består av tre terminer där du till största del inriktar dina studier på valfria och tematiska kurser. Du får nu möjlighet att fördjupa dig i juridiska ämnen som intresserar dig. Om du vill kan du även läsa en termin eller ett läsår utomlands genom något av våra utbytesprogram. Inom denna del ingår även en kurs i rättshistoria och allmän rättslära samt ett avslutande examensarbete som du även kan kombinera med praktik.

Kurser inom programmet, grundnivå termin 1–6

Grundnivån består av ett antal obligatoriska terminskurser som ger dig den överblick över rättssystemet och de teoretiska redskap som krävs för att gå vidare till programmets avancerade nivå. Vid varje terminsavslut skriver du en tentamen.

Termin 1

Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, 30 hp.

Juristprogrammet inleds med en introduktionstermin som präglas av övning i teknik och metod vid juridisk problemlösning och träning i muntlig och skriftlig framställning och argumentation. Kursen har sin ämnesmässiga tyngdpunkt i statsrätt inkluderande institutionell EU-rätt.

Termin 2 och 3

Civilrätt, 30 + 30 hp.

Tillsammans bildar terminerna ett sammanhängande civilrättsår. Under den första civilrättsterminen läser du bland annat avtalsrätt, speciell och allmän kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt. Nästa termin studerar du sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Båda terminerna innehåller också ett visst inslag av jämförande studier av utländsk rätt.

Termin 4

Straff- och processrätt, 30 hp.

Denna termin studerar du straff- och processrätt. I studierna ingår också ett internationellt och jämförande inslag om cirka två studieveckor.

Termin 5

Associationsrätt och skatterätt, 30 hp.

Kursen består till drygt hälften av skatterätt och i övrigt av associationsrätt/bolagsrätt. Du läser de olika delämnena både var och en för sig och integrerade med varandra. De studeras ur svensk, europeisk och internationell aspekt.

Termin 6

Förvaltningsrätt och internationell rätt, 30 hp.

Terminen omfattar integrerade studier i förvaltningsrätt och internationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt).

Kurser inom programmet, avancerad nivå termin 7–9

Kurserna på avancerad nivå under termin 7-9 bygger på grundnivån. De är ämnesintegrerade och fördjupade. På avancerad nivå läser du en kurs i rättshistoria och allmän rättslära på 15 hp, två valbara fördjupningskurser om 30 respektive 15 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp.

Studera utomlands

Som student vid juridiska institutionen har du möjlighet att tillbringa en termin eller ett läsår utomlands genom något av institutionens utbytesprogram. Vi har utbyten inom Erasmus-programmet och Nordplus-programmet, samt med Minnesota Law School i USA, Auckland University på Nya Zeeland, Bond University i Australien och Singapore Management University i Singapore. De utländska kurserna tillgodoräknar du som fördjupningskurser i din juristexamen.

Utbildningen är problemorienterad. Det innebär att den röda tråden i studierna är en rad problemställningar. Undervisningen sker mestadels i mindre seminariegrupper om cirka 25 studenter. Till varje kursmoment får du och de andra kursdeltagarna ett antal uppgifter som ni ska arbeta er igenom. De flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall. Uppgifterna förbereds i mindre arbetsgrupper (basgrupper) och redovisas i seminariegruppen med åtföljande diskussion. Lärarens roll är främst att kritiskt kommentera och att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet. Ofta ställs olika basgruppers resultat mot varandra och leder till en diskussion som är givande ur metodsynpunkt.

Basgruppsaktiviteten inför seminarieundervisningen utgör grunden för inlärningen och skapar aktivitet i den stora gruppen. I basgrupperna tränar du på samarbete och på att ge och ta argument. För att arbetet i gruppen ska vara effektivt och givande krävs att du är väl förberedd.

All undervisning i seminarieform kännetecknas av hög studentaktivitet där du och dina kurskamrater tar ansvar för att diskussionerna på seminariet grundas på relevant rättslig argumentation. Mest djupgående blir diskussionerna när dessa ägnas åt ett eller ett par mer sammansatta problem.

Utöver de traditionella yrkesgrupperna advokat, åklagare och domare behövs jurister på privata bolag, som handläggare på myndigheter, i ideella organisationer och inom politiken som juridiskt sakkunniga. För dig som är intresserad av ett arbete med inriktning mot juridik väntar en bred och attraktiv arbetsmarknad.

Många av våra tidigare studenter arbetar på försäkringsbolag, banker, organisationer, företag samt inom kommuner, myndigheter och departement. Du kan även arbeta med mänskliga rättigheter, biståndsarbete och hållbarhetsfrågor för att nämna några områden med stort behov av juridisk kompetens.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin