Masterprogram i mänskliga rättigheter

120 hp

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom till exempel olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Under utbildningen studerar och analyserar du mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv. Programmet ger dig möjlighet att studera det komplexa fenomen som mänskliga rättigheter representerar i vår värld ur olika synvinklar.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet ger dig förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället. Du studerar innebörden av rättighetsbegrepp samt internationella, nationella och regionala mekanismer för rättsligt skydd av de mänskliga rättigheterna. Programmet är upplagt för att skapa såväl flervetenskaplig bredd som tematisk fördjupning.

Vidare ger programmet dig kompetens att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området samt att formulera och besvara egna forskningsrelevanta frågor. Förutom kurser som ger dig bredd och djup inom området mänskliga rättigheter får du även möjlighet att genomföra praktik i internationell miljö eller i Sverige. Genom praktiken får du ökad förståelse för hur dina kunskaper kan tillämpas samt erfarenheter som hjälper dig att i ett senare skede välja var du vill arbeta.

Din förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta, argumentera, kritiskt granska och diskutera tränas genomgående i programmet. Det ger dig möjligheten att förstå dagens komplexa, mångkulturella och globala samhälle från olika vetenskapliga perspektiv som är av betydelse för mänskliga rättigheter.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger dig värdefulla färdigheter i bland annat problemformulering, problemlösning och skrivfärdighet.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Under den första terminen läser du två kurser. Den ena kursen behandlar det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter samt ger kunskaper om hur dessa rättigheter institutionaliseras på nationella nivåer och skyddas regionalt och lokalt. Den andra kursen ger kunskaper om de mänskliga rättigheternas historia och filosofi. Kursen bearbetar även frågor om hur mänskliga rättigheter kan berättigas, tolkas och implementeras i olika kontexter.

Den andra terminen kan du välja bland ett antal kurser om 7,5 hp vardera varav du ska läsa fyra. Om du vill avsluta programmet med en magisterexamen efter ett år skriver du istället en uppsats om 15 hp samt läser två av kurserna.

Under termin tre finns två inriktningar att välja mellan. Det ena alternativet är att du läser du kursen Att arbeta med mänskliga rättigheter och kursen Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion som förberedelse för din masteruppsats. Det andra alternativet är att du genomför du en praktik eller fältstudium utomlands eller i Sverige motsvarande 30 hp. Praktiken genomförs vid en organisation eller myndighet som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter.

Programmet avslutas med en masteruppsats om 30 hp. Uppsatsen kan vara forskningsförberedande.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner, 15 hp
 • Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt, 15 hp

Termin 2

Valfria kurser om 7,5 hp vardera. För en magisterexamen väljer du två av dessa kurser och skriver dessutom en magisteruppsats om 15 hp. För en masterexamen läser du fyra av de valfria kurserna.

 • Mänskliga rättigheter och demokrati
 • Rätten att ha rättigheter - mänskliga rättigheter och medborgarskap
 • Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa
 • Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer
 • Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa
 • Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter
 • Nutida rasism och mänskliga rättigheter

Termin 3

 • Att arbeta med mänskliga rättigheter, 15 hp
 • Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion, 15 hp

eller

 • Praktikkurs, 30 hp

Termin 4

 • Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter, 30 hp

Undervisningen på detta tvärvetenskapliga program bedrivs av specialister och aktiva forskare inom juridik, statsvetenskap, etik och religionsvetenskap vilket gör att forskningsanknytningen inom dessa ämnesområden är hög på programmet.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner kring teoretiska och praktiska problem inom fältet mänskliga rättigheter. Examinationen sker företrädesvis genom olika typer av skriftliga och muntliga uppgifter.

Uppsatsen skrivs enskilt och med vägledning av en utsedd handledare. Som student följer du också kontinuerligt en seminarieserie om teori och metod.

Efter utbildningen har du utvecklat kunskaper och färdigheter inom fältet mänskliga rättigheter som ger en bra grund för arbete inom till exempel internationella organ och icke-statliga organisationer, statsförvaltning, utbildning, näringsliv, massmedier och samfund där arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna är av stor betydelse.

Tidigare studenter har också gått vidare med forskarutbildning vid universitet i Sverige och utomlands. Världen behöver fler människor som förvärvat goda ämneskunskaper inom mänskliga rättigheter och har utvecklat färdigheter i att söka information, analysera, argumentera och - inte minst - har skolats i kritiskt tänkande.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin