Masterprogram i materialteknik

120 hp

Innovation inom material skapar möjligheter till utveckling inom all annan teknik. I takt med att medvetenheten om att tillgången på råmaterial är ändlig, växer också behovet av att ta fram nya hållbara material och tekniker. Masterprogrammet i materialteknik förbereder dig för att ta dig an dessa utmaningar. Programmet undervisas på Ångströmslaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Kunskap om material behövs för att utveckla allt ifrån nya biomaterial till att ta fram alternativ till de sällsynta jordartsmetaller som används i modern batteri- och energiteknik. Utveckling av nya material med särskilda egenskaper har avgörande betydelse för vetenskapliga och tekniska framsteg inom många områden, som till exempel energi, byggteknik, sjukvård, medicin, transport och elektronik. Materialteknik är även en viktig del av arbetet för ett mer hållbart samhälle, då många lösningar ställer höga krav på nya material. Avancerade och skräddarsydda material ställer i sin tur höga krav på framtida tillverknings- och återvinningstekniker.

På masterprogrammet i materialteknik lär du dig hur olika material är uppbyggda, vilka egenskaper de har, hur de framställs, används och hur du designar, modifierar och tillverkar material för högteknologiska produkter. Materialteknik är tvärvetenskapligt och programmet omfattar kurser från grundläggande teori till olika tillämpningsområden. Du får en bred kunskapsbas och därtill spetskompetens inklusive kritisk analys, helhetsbedömningar och problemlösning som involverar material på olika sätt.

Materialbranschen är väldigt forskningstung. Nästan alla lärare på programmet är också aktiva forskare, detta samt tillgången till modern experimentell utrustning garanterar att det du lär dig är det senaste och på högsta nivå och att du får en mycket konkurrenskraftig kompetens inom området.

Studentprofil

Du har en stark bakgrund inom fysik, kemi, materialvetenskap eller materialteknik. Du har ett starkt intresse av utveckling och tillämpningar av material och hur de kan hjälpa till att lösa verkliga problem. För att följa med i kurserna i programmet har du kunskaper i fasta tillståndets fysik, materialkemi och kvantfysik.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med materialteknik som huvudområde.

Under den första delen av den inledande terminen kommer kurserna anpassas för att skapa en gemensam grund för studenter med olika ämnesbakgrund. Detta kan till exempel vara i form av en individuellt utformad påbyggnadskurs i materialvetenskap, materialkemi eller grundläggande hållfasthetslära.

Under resten av programmet kommer du att studera en rad ämnen, inklusive fördjupningskurser i materialanalys, materialmekanik, mikrosystemteknologi och nanomaterial. Hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen och är ett viktigt tema i bland annat kursen Material och hållbar utveckling.

Programmet omfattar valbara kurser som låter dig specialisera dig inom ett av tre områden eller profiler: tekniska material, medicinska material och energimaterial. Under det sista året kommer kurserna att vara nära kopplade till aktuell forskning och utveckling, både inom och utanför akademin. Sista terminen genomför du ett självständigt examensarbete, antingen som en del i ett akademiskt forskningsprojekt eller i samverkan med industrin.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Som student på programmet förväntas du aktivt bidra till undervisningen samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier

Programmet kommer att innehålla flera olika undervisningsformer. Dessa kan vara av mer teoretisk art, som att lyssna på föreläsningar, gå igenom räkneuppgifter på lektioner samt läsa och räkna på egen hand, men även mer praktiska, som laborationer.

All undervisning sker på engelska.

Med en masterexamen inom materialteknik kommer du vara attraktiv för både nationella och internationella industriföretag och ha många möjliga karriärvägar.

Nästan alla teknikföretag, inte bara materialtillverkare, behöver materialvetare. Arbetsgivare finns i alla branscher där material är viktigt som till exempel, fordons-, energi-, bygg-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Du kan arbeta med till exempel framställning och utveckling av material, produktion och produktutveckling, test av material, återvinningsprocesser och system, rådgivning, forskning och innovativ affärsutveckling.

Du kan jobba som forskare och specialist eller som en materialexpert med brett kunnande som jobbar med tillämpningen och helheten som till exempel projektledare eller samordnare, informatör eller säljare - teknikföretag behöver ofta materialkunniga i många olika roller.

Du kan också välja att fortsätta med en utbildning på forskarnivå, antingen vid Uppsala universitet, eller vid andra svenska eller utländska universitet. Efter avklarad forskarutbildning kan du välja att forska vidare inom akademin eller på ett företag men är även attraktiv i många andra roller på arbetsmarknaden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin