Masterprogram i utbildningssociologi

120 hp

Utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildning borde vara. Utbildningssociologin ställer frågan varför den är som den är. Masterprogrammet i utbildningssociologi syftar till att rusta dig för att kunna genomföra oberoende och avancerade analyser av utbildning som ett socialt fenomen, format av historiska, kulturella och sociala villkor. Programmet förbereder för forskning och yrkeskarriärer inom utbildningsorganisationer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Inom det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi utforskas utbildning – i dess vida bemärkelse – som ett socialt fenomen. Utbildning relateras till den sociala strukturen och till sociala transformationer som processer av globalisering, individualisering, marknadisering och privatisering. Ett centralt problemområde är mötet mellan å ena sidan barns, elevers, studenters och lärares sociala och kulturella bagage, och å andra sidan den sociala och kulturella ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra betydande forskningsområden som behandlas inom programmet är:

 • framväxten och förändringar av utbildningssystem
 • utbildningsinstitutioners historik och konkurrenssituation
 • utbildningens betydelse för klasstruktur och relationer till kulturella ekonomiska och politiska fält.

Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella samhälls- och historievetenskapliga forskningstraditioner. Programmet har en stark betoning på en holistisk utbildning i vetenskaplig forskning, omfattande kritiskt och analytiskt tänkande såväl som konstruktion av forskningsobjekt, forskningsplanering, samt praktiserande av en bred uppsättning vetenskapliga metoder och tekniker. Målet är att ge studenter en genomgripande förmåga att kunna utföra empiriska studier på avancerad nivå av utbildningsrelaterade fenomen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med utbildningssociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet innefattar fem kärnkurser i utbildningssociologi à 7,5 hp. Dessa kurser omfattar generella teorier och metoder inom ämnet, en mer historiskt orienterad kurs om utbildningssystemens framväxt, samt en kurs om samtida förändringar av och inom utbildningssystem.

Dessutom erbjuds fem ytterligare utbildningssociologiska kurser som berör mer specialiserade områden inom utbildningssociologin och som kan väljas utifrån ditt intresseområde. När dessa kurser ges varierar mellan åren och är kopplade till den pågående forskningen inom ämnet och till internationella forskares besök vid institutionen.

Du uppmanas också att välja kurser i andra ämnen vid Uppsala universitet eller andra universitet i Sverige eller utomlands. I samband med examensarbetet, och vissa andra kurser, kan studierna bedrivas utomlands och i synnerhet på något universitet med vilka ett utvecklat forskningssamarbete finns.

Kurser inom programmet

Kärnkurser inom utbildningssociologi

 • Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp
 • Utbildningssociologi, metoder, 7,5 hp
 • Samtida transformationer av utbildning, 7,5 hp
 • Utbildningssystemens historia, 7,5 hp
 • Utbildningssociologi, forskningstekniker, 7,5 hp

Övriga kurser i utbildningssociologi

 • Utbildningssociologi, praktik, 7,5 hp eller 15 hp
 • Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar, 7,5 hp
 • Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp
 • Kön och utbildning, 7,5 hp
 • Geometrisk dataanalys, 7,5 hp

Självständigt arbete/examensarbete

 • Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp eller 15 hp

Programmets kurser grundas på empirisk forskning, teori och kritisk reflektion. Lärarna och handledarna är själva aktiva forskare. Gästforskare med olika specialiteter inom området och från olika länder ger föreläsningar och enskilda kurser.

Genom en kombination av föreläsningar, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och handledning, utvecklar du stegvis metodologiska färdigheter. Du får teoretiska kunskaper och förmåga till kritiskt, analytiskt omdöme. Du förväntas i ökande grad ta ansvar för ditt eget lärande i syfte att förvärva forskningsbaserade kunskaper och färdigheter som är relevanta för framtida studie- och yrkeskarriärer.

Programmet ges på engelska och du uppmuntras att utveckla din engelska i skrift och muntliga presentationer och diskussioner.

Utbildning tillskrivs i dag en synnerligen strategisk roll i kunskapssamhället och ses som direkt avgörande för hur väl nationer ska lyckas i den globala konkurrensen. Under det senaste halvseklet har också utbildningssystemen expanderat mycket kraftigt och allt fler befinner sig i någon form av utbildning. Denna expansion, tillsammans med avregleringar och decentralisering, har lett till ett alltmer komplext utbildningslandskap, nationellt som internationellt. En konsekvens är att kvalificerad kunskap om utbildning efterfrågas i allt större utsträckning, inom utbildningssystemets egna institutioner på olika nivåer, i organisationer och i kunskapsorienterade företag.

Efter att ha läst hela programmet ska du ha uppnått både breda och specialiserade kunskaper. Du har färdigheter som ger dig förmågan att kritiskt analysera olika slags studier av utbildningens sociala funktioner, och att själv formulera vetenskapliga frågor inom området, genomföra studier och förmedla resultat både muntligt och skriftligt.

Masterprogrammet i utbildningssociologi förbereder för yrken där sådan kunskap står i centrum. Utbildningen vetter dels mot forskarutbildning och en vidare karriär inom eller utanför akademin, dels mot yrken relaterade till planering, organisation, administration och utvärdering av utbildning. Programmets alumner har blivit antagna som doktorander i flera olika ämnen och utöver detta bland annat fått jobb som forskningsassistenter, administratörer och analytiker.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin