Psykologprogrammet

300 hp

Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Som psykolog arbetar du med att förebygga och lindra psykisk ohälsa, något du får lära dig under Psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel skola, sjukvård, företag, kriminalvård, försvar eller socialtjänst.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning med en fast struktur. Utbildningen ger både en gedigen teoretisk grund inom psykologi och praktiska färdigheter som behövs i psykologyrket. I utbildningen ingår även praktik, tillämpade- och professions moment. Forskare och yrkesverksamma psykologer undervisar inom de olika kurserna i programmet, som inlärnings- och kognitionspsykologi, biologisk psykologi, utvecklingspsykologi, social- och organisationspsykologi, utredningspsykologi, klinisk psykologi och psykologisk behandling med mera. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Studierna förbereder dig för en bred arbetsmarknad med uppgifter inom utredning och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö. Du lär dig såväl behandlingsinsatser vid olika problem som förebyggande arbete. Utbildningen ger dig träning i arbetsmetoder som används inom psykologens olika verksamhetsområden.

Psykologer kan arbeta inom social omsorg, hälsovård, psykiatri, organisationer eller som egna företagare. Som psykolog får du arbeta med enskilda individer eller med grupper men det är inte heller ovanligt att psykologer arbetar med verksamhetsutveckling. Psykologprogrammet utgör också en bra förberedelse för forskarutbildning.

Examen

Programmet leder till en psykologexamen (Master of Science in Psychology). Efter examen och minst ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Teoretiska studier inom till exempel utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. Metodutbildning förekommer under hela programmet. Kunskap om utveckling av grupper, organisationer och miljöplanering är andra stora moment i utbildningen till psykolog. Inom ramen för programmets examensmål Värderingsförmåga och förhållningssätt ägnas tid åt professionell utveckling genom hela utbildningen. Detta sker till exempel genom reflektionsuppgifter, gruppsamtal och övningar.

Inom psykoterapimomentet ges grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi.

Praktiska moment finns genom hela programmet. Utbildning och träning i utredningsmetodik på individ- och organisationsnivå får du under senare delen av utbildningen. Detta gäller även psykoterapi där utbildning och träning kommer längre fram inom programmet.

Under sjätte terminen genomför du cirka 14 veckors verksamhetsförlagd utbildning (praktik) på en arbetsplats där psykologer är verksamma.

Termin åtta väljer du inriktning på teoretisk fördjupning och handledning av patientarbete. Inom programmet får du en grundläggande psykoterapiutbildning.

Kurser inom programmet

År 1

 • Introduktion till psykologi, 30 hp
 • Biologisk och emotionspsykologi, 7,5 hp
 • Kognitionspsykologi, 7,5 hp
 • Socialpsykologi, 6 hp
 • Professionsförberedande kurs 1, 1,5 hp
 • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

År 2

 • Professionsförberedande kurs 2, 3 hp
 • Psykiatri och psykopatologi, 7,5 hp
 • Neuropsykologi, 6 hp
 • Sociologi, 7,5 hp
 • Ledarskap och grupprocesser, 6 hp
 • Klinisk psykologi I, 7,5 hp
 • Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5 hp
 • Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp
 • Prevention, 7,5 hp

År 3

 • Personlighetspsykologi, 7,5 hp
 • Utredningsmetodik, 15 hp
 • Professionsförberedande kurs 3, 7,5 hp
 • Socialkunskap, 7,5 hp
 • Psykologpraktik, 22,5 hp

År 4

 • Organisationsteori, 7,5 hp
 • Arbets- och organisationspsykologi, 15 hp
 • Klinisk psykologi II, 7,5 hp
 • Psykoterapeutisk fördjupning I, 7,5 hp
 • Människa och miljö, 7,5 hp
 • Psykologisk forskningsmetod I, 7,5 hp
 • Psykologisk forskningsmetod II, 7,5 hp

År 5

 • Psykoterapeutisk fördjupning II, 7,5 hp
 • Valbar breddning/fördjupning, 15 hp
 • Examensarbete, 30 hp
 • Psykoterapeutisk fördjupning III, 7,5 hp

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen ges på heltid och vanligtvis läser du en kurs i taget. Några undantag finns dock under till exempel patientarbetet på termin 8–10. Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och handledning. Projektarbeten, laborationer och studiebesök förekommer också.

Den största delen av undervisningsmomenten kräver aktiv närvaro, till exempel på gruppövningar och tillämpningsmoment. En stor del av kurslitteraturen utgörs av engelskspråkig text.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt i form av skrivningar, rapporter och redovisningar, men också i form av tillämpade färdigheter.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete under handledning om 30 högskolepoäng, ofta inom något av psykologiska institutionens forskningsprojekt.

Utbildningen förbereder för psykologyrket. För att få legitimation som psykolog krävs förutom psykologexamen ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning, enligt Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

De flesta psykologer är anställda inom kommuner och landsting och arbetar inom exempelvis:

 • mödra- och barnhälsovård
 • förskola
 • skola
 • barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet
 • kroppssjukvård och psykiatrisk sjukvård
 • socialtjänst
 • habiliteringsverksamhet
 • företagshälsovård.

Statligt anställda psykologer finns bland annat inom försvaret och kriminalvården. Psykologer finns även anställda i företag och organisationer där de främst arbetar med personal- och organisationsfrågor. Psykologer arbetar också inom konsultföretag, då ofta med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling. Psykologer arbetar även med undervisning, forskning och administration. Psykologexamen är forskningsförberedande och ger möjlighet att söka doktorandstudier.

Arbetsmarknaden för psykologer förändras och utvidgas kontinuerligt till nya områden där samhällsutvecklingen påverkar vilka områden som framledes kommer att vara i fokus.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin