Kursplan för Utvecklingsstudier A

Development Studies A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utvecklingsstudier G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-05-07
 • Reviderad av: Statsvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången A-kurs i Utvecklingsstudier förväntas de studerande kunna

- översiktligt beskriva de mest centrala utvecklingsproblemen i världen
- självständigt formulera och behandla problem inom ämnesområdet
- känna till vissa grundläggande teorier och begrepp inom ämnesområdet; speciellt avseende:
- sambanden mellan demokrati, stat och utveckling
- utvecklingsekonomiska begrepp och förklaringsmodeller
- diskussioner om feminism och utveckling, samt hur genus påverkar utveckling och hur utveckling påverkar genus
- grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om sambandet mellan utveckling och väpnad konflikt
- ha viss kännedom om aktuell forskning och forskningsdiskussion
- självständigt och kritiskt analysera och diskutera centrala utvecklingsproblem
- sätta de teoretiska kunskaperna i relation till praktik i utvecklingsländer och möjliga framtida yrken.

Innehåll

1. Development, the State, and Sustainability 7,5 hp 0.0 hp

Mål (förväntade studieresultat) Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna - grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om orsakssamband om utveckling - analysera och diskutera biståndets roll och syfte globalt och i Sverige - tillgodogöra sig och diskutera viss aktuell forskning om hållbar utveckling Innehåll Kursen har tre teman: Utvecklingsbistånd och demokratikonditionalitet; grundläggande utvecklingsbegrepp; samt hållbar utveckling. Amartya Sens välkända bok samt flera artiklar introducerar dig till några av de viktigaste problemen och debatterna om utveckling. Biståndets roll i utvecklingsprocessen belyses genom Easterleys bok, Parisdeklarationen samt flera gästföreläsningar. Genom demokratibistånd och konditionalitet (villkorat bistånd) kan externa aktörer påverka interna demokratiseringsprocesser. Möjligheter och problem som är förknippade med externa försök att befrämja demokrati i enskilda länder kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett antal artiklar om bistånd och demokratisering. Kursens sista tema behandlar möjligheterna till en resurs- och miljömässigt hållbar utveckling i en allt mer globaliserad värld samt diskussionen om dessa problem. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och videofilm. Kursen ges på engelska. Examination Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Lösande av uppgifter till seminarier och aktivt deltagande i dessa ger poäng vid tentan. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd. Fördjupning i förhållande till examensfordringar Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för området samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

2. Development Economics 7,5 hp 0.0 hp

Mål Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna - analysera de grundläggande ekonomiska problemen som präglar utvecklingsländerna - använda ekonomisk analys för att förstå utvecklingshinder samt diskutera lämpliga policies som kan föras - kritiskt diskutera centrala utvecklingsfrågor som tillväxt, inkomstfördelning, fattigdom, humankapital, stagnation på landsbygden, handel, utländska investeringar, bistånd, hållbar utveckling och miljö med exempel från Asien, Afrika och Latin Amerika Innehåll Kursen börjar med en genomgång av utsikterna för ekonomisk tillväxt och utveckling i fattiga länder utifrån ekonomisk analys och historiska tillväxterfarenheter. Klassiska teorier om ekonomisk utveckling förklaras också. Medan den viktiga frågan om ojämn inkomstföredelning, tillväxt och fattigdom diskuteras, försöker vi att klara upp följande frågor: Varför är en ojämn inkomstfördelning dålig? Leder ekonomisk tillväxt till ökade inkomstklyftor? Finns det något målkonflikt mellan ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning? Vilka åtgärder kan minska fattigdom och ojämlikheter? Vidare diskuterar vi teorin on humankapital och utbildnings- och hälsovårdens roll i utveckling men vi fokuserar inte enbart på kvantiteten utan även på kvaliteten av tjänsterna. Effekterna av AIDS på utvecklingsländerna granskas också. Jordbrukets institutioner och stagnation, hållbar utveckling och miljöförstöring tas upp och åtgärder för att rätta till dessa problem analyseras. Kursen också studerar ingående den roll som internationell handel, utländska investeringar och bistånd kan spela i utvecklingen. Många exempel från Asien, Afrika, och Latin Amerika används under kursen för att illustrera olika utvecklingsproblem och -lösningar. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar som ibland ges av gästföreläsare som sysslar med utvecklingsfrågor. Det finns också seminarier där studenter i mindre grupper diskuterar utvecklingsfrågor med hjälp av rekommenderade källor. Examination Examinationen består av en skriftlig tentamen i slutet av kursen. För betyget godkänd krävs minst 50% av den maximala tentamenspoängen.

3. (En)Gendering International Development, 7,5 hp 0.0 hp

Mål (förväntade studieresultat) - To understand how contemporary development interventions are shaped by historical processes of imperialism and colonialism. - To achieve a critical understanding of dominant paradigms of development theory, practice and implementation. - To achieve an understanding of feminist interventions in development theory and practice. - To understand how gender shapes development and how development practice shapes local gendered realities. - To develop in-depth understanding on how structural processes impact on everyday lives of people. Innehåll Kursen introducerar studenter i de teoretiska och konceptuella synsätt som finns inom utvecklingsteori och dess genomförande. Kursen kartlägger på ett kritiskt sätt hur genus påverkar utvecklingsteorier och hur utveckling i praktiken får för effekter på genusrelationer och genus i verkligheten. Med fokus i första hand på södra halvklotet, kommer kursen att hämta empiriska exempel från Afrika, Mellanöstern, Syd- och Sydost-Asien och Latin-Amerika. Kursen börjar med en översikt av institutionalisering av imperialismen globalt och hur den har format debatterna om utveckling i kolonial och efterkolonial kontext. Vi kommer att undersöka hur feministiska teoretiska modeller har förändrat konventionell (manlig) utvecklingsdebatt och den 'manliga dominansen' inneboende i dessa. 'Structural Adjustment programmes' var det huvudsakliga utvecklingsverktyg som de finansiella giganterna som IMF och World Bank använde sig av för att få utvecklingsländer på 'spåret' med den utvecklade världen. Men vad gick fel? Varför? Dessutom var ett av kraven i dessa program att ta kontrollen över "befolkningsexplosionen" i utvecklingsländerna till en oerhörd kostnad för individers liv och skapade obalanser mellan könen i samhällen. Den nuvarande ökningen i etisk och inrikespolitiska stridigheter har en historisk bakgrund men som inte är förstådd i termer av avsaknad av utveckling men i termer medfött grymhet och underutveckling hos nationer. Är det hela sanningen? Avslutningsvis kommer kursen att behandla utvecklingsprocesser, som trots deras inneboende svagheter, har skapat fickor med empowerment som är hållbara och har tillåtit många samhällen att återhämta sig från skulddriven (debt-led) utveckling. SEMINARS: THE 'EXPERTS' MODEL The seminar sessions will introduce the 'experts' model, which creates a learning environment with the following objectives. - Seminars will be student-led. - The seminars will create a learning structure where students actively learn, participate and lead discussions with fellow-scholars. Students will be responsible not just for presentation of key ideas and texts but for the smooth running of the seminar as a whole, including leading discussion and close reading of texts, encouraging participation, and providing intellectual closure at the end of the seminar. At the start of the course, you will all be asked to sign up to facilitate a given week (in line with lectures). You facilitate as an 'expert' for a specific week/ topic of your choice. There can be two or three 'experts' facilitating each seminar, and you will need to set aside time to meet with your co-facilitators to prepare well in advance of the seminar itself. Attendance of seminars is mandatory, but will not be formally assessed. LEARNING OUTCOMES AND TRANSFERABLE SKILLS FROM SEMINARS - Synthesis and presentation of arguments from key texts. - Development of critical thinking - Management of time in a learning environment. - Independence of thought in designing research activity and managing student-cohorts. - Experience of working in a team Undervisning Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska. LEARNING OUTCOMES FROM THE LECTURES By the end of the course, students should have achieved the following (Efter genomgångna föreläsningar ska studenten kunna) - Develop a critical approach towards the theory and practice of development. - Identify the tensions between gender and development. - Ability to apply their conceptual knowledge to understand empirical case studies in historical and contemporary development contexts. - Familiarity with different methodological tools and techniques for researching and appraising development issues. - Gained good knowledge on how development processes, both, alleviate suffering and impoverish livelihoods. Examination Kursen examineras genom en skriven tentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Om deltagandet i seminarier inte är tillfredsställande får man besvara en extra fråga på tentan. Den tregradiga betygsskalan Underkänd, Godkänd, Väl godkänd tillämpas. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

4. Development and Armed Conflict 7,5 hp 0.0 hp

Mål (förväntade studieresultat) Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna - grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om sambandet mellan utveckling och väpnad konflikt - analysera och diskutera biståndets roll och syfte med avseende specifikt på väpnad konflikt Innehåll Kursen har fyra teman: (1) introduktion; (2) god samhällsstyrning och demokrati; (3) naturresursfrågor samt (4) bistånd i ett konfliktsammanhang. Referensverket Miniatlas of Human Security ger en översikt över politiskt våld i världen, och hur väpnad konflikt hänger samman med fattigdom och olika av typer politiska institutioner. Paul Colliers uppmärksammade bok The Bottom Billion redogör för forskning om hur fattigdom föder väpnad konflikt och hur väpnad konflikt i sin tur orsakar fattigdom, så att fattiga länder så att säga riskerar att låsas fast i en konfliktfälla. Inom temat "god samhällsstyrning och demokrati" diskuteras hur korruption föder både fattigdom och väpnade försök att ta över staten genom kupper eller gerillakrig. En annan problematik som studeras är den ofta konfliktskapande roll som val spelar när de inte sker i ett demokratiskt sammanhang. Paul Colliers senaste bok Wars, Guns, and Votes är central för detta tema. En annan viktig aspekt av samhällsstyrning är jämställdhet mellan kvinnor och män. Sambandet mellan jämställdhet, utveckling och fred behandlas dels utifrån den senaste forskningen, dels utifrån Världsbankens rapport från år 2001 Engendering Development. Resursfrågor belyses utifrån ett antal nyligen publicerade forskningsartiklar om å ena sidan sambandet mellan knappa resurser och konflikt (t.ex. konflikter mellan nomader och bönder om tynande vattentillgångar), och å den andra sidan om hur ett relativt överflöd av vissa typer av resurser (t.ex. olja, diamanter) kan orsaka konflikt. Också The Bottom Billion behandlar dessa frågor. Biståndets roll i konfliktsammanhang diskuteras utifrån Mary B. Andersons klassiska bok Do No Harm. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska. Examination Kursen examineras genom två korta flervalstest (multiple-choice-test), aktivt deltagande i seminarierna, korta skriftliga uppgifter i samband med seminarierna, och en skriftlig hemtentamen. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd. Fördjupning i förhållande till examensfordringar Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för området samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, videoprogram och studiebesök.

Examination

Momenten examineras genom skriftliga prov. Tillfälle till omtentamen, för dem som missade första tentamenstillfället eller underkändes vid det, ges i regel 3-4 veckor senare. Tid och plats för skrivningarna finns angivna i schemat. Varje kursmoment innehåller också seminarier. Den tre-gradiga betygsskalan tillämpas; U - G - VG. För betyget VG på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 15 poäng av kursens 30 poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för utvecklingsstudier samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

Övriga föreskrifter

Inga särskilda förkunskaper förutom grundläggande behörighet. För tillfredställande studier förutsätts goda kunskaper i gymnasieskolans samhällsorienterande ämnen. Då merparten av litteraturen är på engelska förutsätts de studerande dessutom kunna läsa och förstå engelsk text. Notera att undervisningen helt ges på engelska. För vidare information om lämpliga förkunskaper, kontakta institutionen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Development, the State, and Sustainability / Utveckling, stat och hållbarhet

 • Bigsten, Arne Utvecklingens ekonomi och politik.

  Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund, tur)

  OBS! Icke obligatorisk litteratur (rekommenderas som bakgrund till kursen), ssk s 1-138, 173-76.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Easterly, William Russell The white man's burden : why the west's efforts to aid the rest have done so much ill and so little good

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  (Finns även i svensk översättning från 2008).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sen, Amartya Development as freedom.

  Oxford: Oxford University Press, 2001

  Finns även i svensk översättning, Utveckling som frihet, Daidalos.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Paris Declaration on Aid Effectiveness,

  12 pp. http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Speth, James Gustave; Haas, Peter M. Global environmental governance

  Washington: Island Press, cop. 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • World development report 2010 : development and climate change

  Washington, D.C.: World Bank, 2009

  Chapter 1 and 2 (75 pp)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Articles to be downloaded

Development Economics/ Utvecklingsekonomi

 • World development report. : 2000/2001 Attacking poverty

  New York: Oxford Univ. Press, 2000

  Attacking Poverty. All World Development Reports may be downloaded from the link: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:20227703~pagePK:478093~piPK:477627~thesitePK:47764,00.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Todaro, Michael P.; Smith, Stephen C. Economic development

  10. ed.: Harlow: Addison-Wesley, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • World development report. : 2004 Making services work for poor people

  Washington, D.C.: World Bank, 2003

  Overview chapter.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • World development report. : 2008 Agriculture for development

  Washington, D.C.: World Bank, cop. 2007

  Overview chapter only.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • World development report : 2003 Sustainable development in a dynamic world : transforming institutions, growth, and quality of life

  Washington, DC: World Bank and Oxford University Press, cop. 2003 [2002]

  Overview chapter.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Acemoglu, D.; Johnson, S.; Robinson, J. The colonial origins of comparative development : an empirical investigation

  American Economic Review 91(5):1369-1401, 2001

  Obligatorisk

 • Dollar, D.; Kraay, A. Growth is good for the Poor

  Journal of Economic Growth 7(3): 195-225, 2002

  Obligatorisk

 • Edward, P. Examining Inequality: Who really benefits from Global Growth

  World Development, 2006

  Obligatorisk

 • Nissanke, Machiko.; Thorbecke, Erik. Channels and policy debate in the globalization-inequality-poverty nexus

  Helsinki: United Nations University, World Institute for Development Economics Research, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Banerjee, A; Duflo, E Addressing Absence

  Journal of Economic Perspectives 20, pp. 117-132, 2006

  Obligatorisk

 • Birsall, Nancy; Rodrik, Dani; Dubramaniam, Arvind How to help Poor Countries

  Foreign Affairs, July/August 2005, 2005

  Obligatorisk

EnGendering International Development

It is mandatory to do three readings per week from the readings provided for each week.

 • Kabbani, Rana Imperial Fictions: Europe Myth’s of the Orient

  Indiana University Press: Bloomington (pp. 1-13 & 67-85), 2009

  To be downloaded

  Obligatorisk

 • Sayyid, S Mirror Mirror: Western Democrats, Oriental Despots?,

  Ethnicities, 5; (30-50), 2005

 • Prakash, Gyan Orientalism now

  History & Theory vol. 34, no. 3 (199-212), 1995

 • Liddle, Joanna; Rai, Shirin Feminism, Imperialism and Orientalism: The Challenge of the ‘Indian Woman

  Women’s History Review, Vol.7. No.4, (pp.495-519), 1998

 • Mohanty, Chandra Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses

  Feminist Review, 30, (pp.61-88), 1988

 • Chaudhuri, Nupur Memshahibs and their servants in nineteenth century India

  Women’s History Review, 3:4, (pp. 549-562), 1994

 • McClintock, Anne Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest

  London: Routledge, 1995

  pp 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thapar-Björkert, Suruchi; Ryan, Louise Mother India and Mother Ireland: Comparative Gendered Dialogues of Colonialism and nationalism in the early 20 century

  Women’s Studies International Forum, Volume 25, Issue 3, May-June, (pp. 301-313), 2002

 • Midgley, Clare Gender and imperialism

  Manchester: Manchester University Press, 1998

  pp 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chadya, Joyce M Mother Politics: Anti-colonial Nationalism and the Woman Question in Africa

  Journal of Women's History - Volume 15, Number 3,(pp. 153-157), 2003

 • Johnson, Cheryl Grass Roots Organizing: Women in Anticolonial Activity in Southwestern Nigeria

  African Studies Review, Vol. 25, No. 2/3, pp. 137-157, 1982

 • Djamila Amrane-Minne, Daniele; Abu-Haidar, Farida Women and Politics in Algeria from the War of Independence to Our Day

  Research in African Literatures, Vol.30, No.3 (62-77), 1999

 • Parpart, Jane L Who is the 'Other'?: A Postmodern Feminist Critique of Women and Development Theory and Practice

  Development and Change, Volume 24 Issue 3, Pages 439 - 464, 1993

 • Razavi, Shahra Fitting Gender into Development Institutions

  World Development, Vol.25, No.7, (1111-1125), 1997

 • Marchand, Marianne H.; Parpart, Jane L. Feminism, postmodernism, development

  London: Routledge, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kabeer, Naila Reversed realities : gender hierarchies in development thought

  London: Verso, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chua, Peter; Bhavnani, Kum-Kum; Foran, John Women, culture, development : a new paradigm for development studies?

  Ingår i:

  Ethnic and racial studies.

  vol. 23 (2000) nr. 5 s. 820-841

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nederveen Pieterse, Jan After Post Development

  Third World Quarterly, Vol.21, No.2 (175-191), 2000

 • Jackson, Cecile; Pearson, Ruth Feminist visions of development : gender, analysis and policy

  New York: Routledge, 1998

  pp 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lugalla, J The Impact of Structural Adjustment Policies on Women and Children’s Health in Tanzania

  Review of African Political Economy, No.63, Vol.22, March, 1995

 • Kanji, Nazneen; Jazdowska, Structural Adjustment and women in Zimbabwe

  Review of African Political Economy, No.56, (pp.11-26), 1993

 • Patel, Vibhuti Women and Structural Adjustment in India

  Social Scientist, Vol.22, No.3/4, (pp.16-34)., 1994

 • Kaimowitz, David; Thiele, Graham The Effects of Structural Adjustment on Deforestation and Forest Degradation in Lowland Bolivia

  World Development Vol. 27, No. 3. (505-520), 1999

 • George, Susan Down the Great Financial Drain: How Debt and the Washingtom Consensus destroy development and create poverty

  Development, 50 (2), (4-11), 2007

 • Amalric, Franck; Banuri, Tariq Population: Malady or Symptom?

  Third World Quarterly, Vol. 15, No. 4 (pp.691-706), 1994

 • Sudha, S; Irudaya Rajan, S Female Demographic Disadvantage in India 1981-1991: Sex Selective Abortions and Female Infanticide

  Development and Change Vol. 30 (pp.585-618), 1999

 • Sen, Armartya More than 100 million women are missing

  Ingår i:

  The New York review of books.

  pp 61-66

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bhat, R L; Sharma, Namita ) Mising Girls: Evidence from some North Indian States

  Indian Journal of Gender Studies, 13/3 (pp.351-373), 2006

 • Kaldor, Mary New and old wars : organized violence in a global era.

  Cambridge: Polity Press in association with Blackwell, 1999

  pp 72-87

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kalyvas, Stathis N. "New"and"old"civil wars - a valid distinction?

  Ingår i:

  World politics : a quarterly journal of international relations

  s. 99-108

  World Politics 54 (pp.99-118)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dowden, Richard The Rwandan Genocide: How the Press Missed the Story

  African Affairs , 103, (pp.283–290), 2004

 • Keen, David A Rational Kind of Madness

  Oxford Development Studies, Vol. 25, No. 1, (pp.67-75), 1997

 • Thapar-Bjorkert, Suruchi; Morgan, Karen; Yuval-Davis, Nira Framing gendered identities : local conflicts/global violence

  Ingår i:

  Women's studies international forum : a multidisciplinary journal ...

  vol. 29 (2006) nr. 5 s. 433-538

  Vol.29, Issue 5, Special Issue

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alison, Miranda Women as Agents of Political Violence: Gendering Security

  Security Dialogue vol. 35, no. 4, December 2004 (pp.447-464), 2004

 • Lentin, Ronit Gender and catastrophe

  London: Zed, 1997

  pp 50-64

  Se bibliotekets söktjänst

Development and Armed Conflict/ Utveckling och väpnad konflikt

 • Collier, Paul. Wars, guns, and votes : democracy in dangerous places

  1. ed.: New York: Harper, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Collier, Paul The bottom billion : why the poorest countries are failing and what can be done about it

  New York: Oxford University Press, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engendering development : through gender equality in rights, resources, and voice

  Washington, D.C.: World Bank, 2001

  URL: http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000094946_01020805393496

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • World Bank & Human Security Centre, eds., Miniatlas of Human Security

  World Bank Publications, 2008

  Also downloadable from http://www.miniatlasofhumansecurity.info/en/access.html.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Anderson, Mary B. Do no harm : how aid can support peace - or war

  Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderberg Kovacs, Mimmi; Ohlson, Thomas Democratisation and armed conflicts

  Stockholm: Sida, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Heart of the Matter: The Security of Women and the Security of States Hudson, Valerie M; Caprioli, Mary; Ballif-Spanvill, Bonnie; McDermott, Rose; Emmett, Chad F

  International Security 33 (3):7-45, 2008

  Obligatorisk

 • Hultman, Lisa The Power to Hurt in Civil War: The Strategic Aim of RENAMO Violence

  Journal of Southern African Studies 35 (4):821-34, 2009

  Obligatorisk

 • Hussein, Karim; Sumberg, James; Seddon, David 'Increasing Violent Conflict between Herders and Farmers in Africa: Claims and Evidence

  Development Policy Review 17: 397-418, 1999

  Obligatorisk

 • Melander, Erik; Öberg, Magnus; Hall, Jonathan Are 'New Wars' More Atrocious? Battle Intensity, Civilians Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War

  European Journal of International Relations 15 (3): 505-536, 2009

  Obligatorisk

 • Solingen, Etel Pax Asiatica versus Bella Levantina: The Foundations of War and Peace in East Asia and the Middle East

  American Political Science Review 101 (4):757-780, 2007

  Obligatorisk

 • Stewart, Frances Conflict and the Millennium Development Goals

  Journal of Human Development 4 (3):325-351, 2003

  Obligatorisk

 • Turner, Matthew D Political Ecology and the Moral Dimensions of 'Resource Conflicts'

  Political Geography 23(7): 863-889,

  'Political Ecology and the Moral Dimensions of "Resource Conflicts": The Case of Farmer-Herder Conflicts in the Sahel'

  Obligatorisk