Masterprogram i tidigmodern tid

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i tidigmodern tid 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i tidigmodern tid ger dig kunskap om den senmedeltida och tidigmoderna världen, mellan ca 1350 och 1850. Programmets fokus ligger på europeisk historia men även andra delar av världen behandlas. Du får en bred utbildning i tidigmodern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter.

Om programmet

Ser vi tillbaka på perioden 1350 till 1850 slås vi ofta av företeelser som framstår som främmande och motbjudande: förödande häxförföljelser, fasansfull tortyr, spektakulära manifestationer av makt och underordning, religiös glöd, krig, uppror och revolution. Det förflutna framstår som ett främmande land.

Samtidigt uppvisar den tidigmoderna perioden många fenomen och processer som är mer bekanta för oss: etablering av stater med ökad byråkratisk makt, spirande handel med nya konsumtionsmönster som följd, nya fattigvårdssystem, framväxten av offentligheten som en del av det politiska livet och ett ökat intresse för individer snarare än korporationer. Dessa företeelser kan förstås som "roten" till det moderna samhället, vilket är anledningen till att historiker betecknar perioden som tidigmodern.

Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes motsägelsefulla förhållanden. Masterprogrammet syftar till att du ska utveckla en sådan förståelse.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men ett komparativt perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen kommer du få fördjupade kunskaper om Europas tidigmoderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen.

Under programmets gång kommer du att:

  • Tränas i färdigheter i att forska och skriva.
  • Lära dig att analysera en lång rad olika primärkällor, inklusive handskrifter och digitala databaser.
  • Introduceras för digital humaniora.
  • Få tillgång till den rika samlingen originaldokument och unika böcker vid Uppsala universitetsbibliotek och ett stort antal digitala resurser och databaser.
  • Få möjlighet att göra praktik på museum eller kulturinstitutioner, eller inom ett forskningsprojekt på institutionen.

Du har möjlighet att göra praktik på museum eller någon kulturinstitution eller göra praktik inom ett forskningsprojekt på institutionen. Programmet avslutas med att du skriver en större uppsats baserad på egen forskning. I slutet av vårterminen varje år har institutionen en internationell konferens med inbjudna deltagare där du kommer presentera din forskning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser i tidigmodern historia samt en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod. Under den andra terminen läser du tre obligatoriska tidigmoderna historiska kurser, samt börjar arbeta på ditt examensarbete. Om du vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar du hela andra terminen åt examensarbetet.

Under termin tre läser du en obligatorisk kurs och två valfria kurser à 7,5 hp (inklusive eventuell praktik) samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet.

I slutet av vårterminen varje år har institutionen en internationell konferens där du kommer att presentera din forskning.

Kurser inom programmet

Magisterexamen, 60 hp
Termin 1
Introduktion till tidigmodern historia, 7,5 hp
Krig, makt och motstånd, 7,5 hp
Historievetenskaplig teori, 7,5 hp
Historievetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2
Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen), 30 hp

Masterexamen, 120 hp
Termin 1
Introduktion till tidigmodern historia, 7,5 hp
Krig, makt och motstånd, 7,5 hp
Historievetenskaplig teori, 7,5 hp
Historievetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2
Konsumtion och materiell kultur, 7,5 hp
Tidigmoderna imperier i globalt historiskt perspektiv, 7,5 hp
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen, 7,5 hp
Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 7,5 hp

Termin 3
Information och kommunikation under medeltiden och renässansen 7,5 hp
Två valfria kurser à 7,5 hp (inklusive praktik)
Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 hp

Om undervisningen

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs du läser, och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande anges i respektive kursplan.

Studenterna förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre de kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla studenternas förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett. Undervisningen sker på engelska.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal. Tidigare studenter har bl.a. studerat vid Central European University i Wien.

Karriär

Studenter med en magister- eller masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Du kan arbeta med eller inom

  • administration
  • journalistik
  • internationella organisationer,
  • turistnäring, samt
  • kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek).

En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

Av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet sedan år 2008 har mer än fyrtio procent antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Budapest, Cambridge, Lund, Seoul, Sheffield, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala. Andra alumner arbetar exempelvis vid Radio Free Europe, Statens försvarshistoriska museer och Riksantikvarieämbetet med yrkesbeteckningar som redaktör, programkoordinator och handläggare.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i tidigmodern tid

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5027 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Jonas Lindström, studierektor

studierektor-ma@hist.uu.se

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

018-471 1526 018-471 1546

studera@hist.uu.se

Programstart och registrering

Once you are admitted to your programme, you must register in order to begin your studies. To do so, please contact studera@hist.uu.se five days before the start of the first course. Also, make sure to activate your student account.

If you have been admitted conditionally, you will have to prove that you meet the admission requirements before registering. To that end, make sure you have your university diploma with you upon your arrival to Uppsala. Also, contact studera@hist.uu.se no later than five days before the programme's start to make sure you keep your place.

If you are placed on the waiting list, you will be contacted by email if a place can be offered to you. An acceptance of a place will have to reach us within the stipulated time-frame.

The programme starts with an introductory session on 29 August. You will receive more information about the start of the programme in the letter from the programme coordinator.

Senast uppdaterad: 2021-03-02