Fysioterapeutprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Fysioterapeutprogrammet 2023/2024
  • 180 hp
  • HT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2024, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser.

Om programmet

Målet med Fysioterapeutprogrammet är att du ska kunna arbeta självständigt som fysioterapeut utifrån ett förhållningssätt där fysiska, psykologiska och sociala faktorer integreras och används tillsammans med individens målsättning och förutsättningar.

Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda, behandla och utvärdera insatta åtgärder.

Under dina studier inhämtar du kunskap kring hur du kan arbeta med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska ohälsa, på såväl individ, grupp, som samhällsnivå, när människans hälsa begränsas eller hotar att begränsas av exempelvis sjukdom, skada, ålder och miljöfaktorer.

Fysioterapeuten spelar en viktig roll som vägledare och ansvarig för att patientens resurser tas tillvara så att hen kan fungera så självständigt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna. I denna process arbetar fysioterapeuten utifrån gällande evidens i samspel med klienten, eventuella närstående, och andra yrkesgrupper. Detta övar du på såväl teoretiskt som praktiskt under programmet individuellt och i interaktion med andra studenter, lärare samt patienter och handledare under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Kunskapsutvecklingen är snabb. Det innebär att du ständigt får vara beredd på att lära och värdera ny kunskap. Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, psykologiska och beteendevetenskapliga ämnen. Teoretiska och praktiska kurser varvas med VFU i olika verksamheter och organisationer. VFU-placeringarna är förlagda till olika delar av landet.

Fysioterapeutprogrammet har en stark forskningsanknytning.

Examen

Programmet leder till en fysioterapeutexamen (Bachelor of Science in Physiotherapy), som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som fysioterapeut. Programmet leder även till en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science). Denna ger bland annat behörighet till att läsa vidare på avancerad nivå inom fysioterapi.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Oscar Tschernij
Från: Uppsala
Läser: Fysioterapeutprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Främst baserat på att utbildningen kombinerar två intressen som jag alltid varit väldigt intresserad av – människokroppen och träning.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är lite som att påbörja ett nytt kapitel i livet. Man får chansen att forma sin framtid, skapa nya vänner och kontakter. Samtidigt ökar även kraven på ansvarstagande. Du väljer ju själv din utbildning så engagemang och intresse är viktigt!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det breda programurvalet och känslan av så gott som alla lärare och föreläsare håller en väldigt hög klass. Universitetet ligger även beläget i en äkta studentstad! Man känner hur staden Uppsala andas utav nationslivet och allting som kretsar kring studentevenemang.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det beror på förstås vilken kurs man tittar på men exempelvis kan dagen starta med föreläsningar fram till lunch. Under lunchen brukar fysiostudenter från alla terminer samlas i en matsal där man kan byta några ord om pågående kurser. Efter lunchen fortsätter dagen sedan med praktiska workshops eller seminarier där teman från förmiddagens föreläsningar bearbetas.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Kurskvaliteten försöker säkerställas med hjälp av ett stort fokus på kursvärderingsprocesser, många grupparbeten med fokus på att lära sig av varandra samt olika röda trådar genom programmets kurser. Utanför klassrummet kännetecknas utbildningen av att alla terminer är som en enda stor familj tillsammans!

Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan vi hade var en e-tenta. Detta var första gången jag skrivit en e-tenta så det var en annorlunda upplevelse!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få vänner för livet och en yrkesexamen i kombination med en kandidatexamen som möjliggör att man kan fördjupa sig i ett specifikt område i form av en master i framtiden.

Berätta om studentlivet!
– Jag har mycket fina minnen från de första veckorna på programmet med insparken. Allting är nytt och spännande då. Rekommenderar varmt att delta i insparken för att få en fin start på studentlivet! Har man inte firat valborg i Uppsala står man in för en häftig upplevelse tillsammans med tusentals andra studenter!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Musikrummet på Blåsenhus.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Gasquerna och allting kring dem.

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis har jag en utmanande anställning som jag trivs med i kombination med trevliga kollegor. Jag hoppas även jag fortsätter uppdatera mig vad gäller forskningsresultat och att jag håller möjligheten om fortbildning öppen!


Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Fysioterapeutprogrammet omfattar sex terminer som består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Den sista terminen innehåller en uppsats om 15 högskolepoäng (hp).

Kurser inom programmet

Termin 1

Fysioterapi I - Hälsa, beteende och vetenskapsmetodik I, 12 hp

Psykologi, 7,5 hp

Fysiologi och anatomi I, 10,5 hp

Termin 2

Anatomi II - Muskler och leder, 7,5 hp

Fysioterapi II - Rörelsebeteende, fysisk träning och funktionell anatomi, 15 hp

Ortopedi, 3 hp

Kirurgi, 1,5 hp

Invärtesmedicin, 3 hp

Termin 3

Fysioterapi III - Akuta och subakuta tillstånd inklusive VFU (7,5 hp), 16,5 hp

Psykologi II - Kommunikation och samtal, 6 hp

Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi, 7,5 hp

Termin 4

Neurologi, 3 hp

Pediatrik och geriatrik, 3 hp

Fysioterapi IVa - Rehabilitering och habilitering inklusive VFU II (7,5 hp), 18 hp

Fysioterapi IVb - Fysisk aktivitet vid folksjukdomar inklusive vetenskapsmetodik II, 6 hp

Termin 5

Psykiatri inklusive psykisk ohälsa, 3 hp

Fysioterapi V - Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inklusive VFU III (7,5 hp), 22,5 hp

Vetenskapsmetodik III - PM, 4,5 hp

Termin 6

Vetenskapsmetodik IV - examensarbete, 15 hp

Fysioterapi VI - Ledarskap, organisation och samhälle, inklusive KUA (3 hp), 7,5 hp

Valbar kurs alternativt valbar VFU, 7,5 hp

Om undervisningen

Studierna är relativt bundna. Inom programmet bedrivs undervisningen huvudsakligen i grupp och din medverkan i grupperna är viktig. På programmet används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, praktisk träning av olika moment, workshops och seminarier. Delar av kurser eller hela kurser kan komma att ges digitalt.

Utbildning i att omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap sker framförallt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i olika verksamheter och organisationer. Under termin tre, fyra och fem innehåller utbildningen VFU om vardera fem veckor/termin där du handleds av en fysioterapeut inom en verksamhet där du får möjlighet att uppnå de mål som kursen är inriktad på. VFU-placeringarna kan till exempel vara förlagda till sjukhus, vårdcentraler, kommunal verksamhet eller privata vårdgivare och du tilldelas dessa av universitetet.

VFU-placeringarna är förlagda till olika delar av landet, men framförallt till Uppsala, Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs och Värmlands län. Du får således räkna med att göra de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Uppsala med omnejd. Under termin sex har du möjlighet att välja en valbar kurs som heter "Valbar VFU" och då kan du själv välja inom vilken verksamhet du önskar fördjupa dig.

Programmet arbetar även med interprofessionellt lärande (IPL) vilket innebär att studenter från olika (vård)utbildningar får träna sin förmåga att samverka kring olika frågeställningar. Detta sker dels genom samverkan kring verkliga patientfall och dels kring olika teman. Målet är att studenterna ska lära sig av varandra, reflektera över den egna yrkesrollen och förbereda sig inför den framtida yrkesutövningen där den goda kontakten mellan olika professioner och helhetsbilden av vårdkedjan är av stor betydelse.

Fysioterapeutprogrammet har varierande examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, examination av praktiska färdigheter och skriftliga rapporter. Utbildningen är upplagd som heltidsstudier och det är inte möjligt att läsa programmet i snabbare takt än den normala studiegången. Undervisning sker både på campus Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala och digitalt.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska med stor del av kurslitteraturen på engelska. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Studera utomlands

Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet vill förbereda studenterna för de möjligheter och utmaningar som är del av en global värld genom att integrera konceptet global hälsa i utbildningen. Målsättningen är att integrera global hälsa i de kurser som ges på programmet samt att utbildningsinnehållet är förankrat i internationell hälsoforskning.

Studenter vid fysioterapeutprogrammet har möjlighet att läsa kurser, förlägga praktik (VFU) utomlands, samt åka utomlands inom ramen för examensarbetet. All utbytesverksamhet sker i samarbete med avdelningen för internationalisering vid universitetet. Utresande studenter kan ansöka om resebidrag från programmet.

Karriär

Som färdig fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden i samhället som till exempel inom sjukvård, hälsovård eller utbildning, i både offentlig och privat verksamhet. Du får göra självständiga undersökningar och bedömningar samt behandla och utvärdera insatta åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Fysioterapeutyrket är självständigt och kreativt, och arbetet kräver god kommunikationsförmåga.

Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap. För dig som är intresserad av vidareutbildning finns flera möjligheter. Dels kan du gå fristående kurser, dels kan du fortsätta på magister- eller masterprogram, samt söka dig vidare till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Fysioterapeutprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3400 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år under de föregående 24 månaderna.

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Fysioterapeutprogrammet

180 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P8400 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år under de föregående 24 månaderna.

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Marie Sandström

fysiostudievagledning-kbh@uu.se

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 593, 751 24 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02