Matematik 2021/2022

Matematik är läran om logiska samband mellan abstrakta begrepp, som tal, mängder, funktioner och geometriska objekt. Matematiska påståenden är alltid härledda med hjälp av logiska resonemang och när ett matematiskt påstående är bevisat gäller det för all framtid, oberoende av hur verkligheten ser ut. På det sättet uppnår matematiken en allmängiltighet som inte bara är fascinerande utan också gör matematiken till ett utmärkt verktyg för att förstå många olika fenomen. Till exempel kan en och samma matematiska modell förklara både fiskstim och demokratisk utveckling.

Personer som har goda kunskaper i matematik är bra på att upptäcka mönster och lösa mycket avancerade problem från många olika infallsvinklar. Denna förmåga är en värdefull tillgång inom många branscher där en stor mängd information behöver bearbetas och tolkas.

Matematiken är även ett levande forskningsämne som befinner sig i ständig utveckling. Den matematiska forskningen i Uppsala genomgick en internationalisering på 1990-talet och har sedan dess mångfaldigats, både sett till antalet aktiva forskare och forskningsområden.

Läs mer om matematik.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@math.uu.se

Telefon: 018-471 32 03