Översiktskurs i lungsjukdomar

Kursdatum: 18-22 november 2024, Uppsala

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, njurmedicin, hematologi och geriatrik. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i lungmedicin som befinner sig tidigt i utbildningen. Även ST-läkare inom närliggande specialiteter kan vara aktuella, som till exempel allergologi, akutsjukvård, infektionssjukdomar, reumatologi och arbets- och miljömedicin. I mån av plats är AT-läkare och andra intresserade välkomna.

Avgift: 13 800 kr exklusive moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. Illustration av lungor i bakgrunden.

Kontakt: Linda Berg Gharbi (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Kursintroduktion

God kunskap om lungmedicinska sjukdomstillstånd viktigt för att kunna ställa rätt diagnos.

Invärtesmedicinare träffar ofta patienter med symtom från luftvägar och thorax och det är inte alltid lätt att ställa rätt diagnos. Eftersom patienter med både vanliga och ovanliga lungmedicinska sjukdomstillstånd vårdas på varje sjukhus krävs att läkare har god kunskap inom området. Man måste kunna handlägga akuta och inte sällan livshotande sjukdomar som akut andningssvikt, pneumothorax och exacerbationer av astma eller KOL. Diagnosen är inte alltid självklar och ett brett differentialdiagnostiskt tänk krävs.

Invärtesmedicinaren behöver även kunskap om andra vanliga tillstånd som till exempel pleuravätska, oklara lungförändringar, lungcancer och misstänkt sömnapnésyndrom. Också ovanliga lungmedicinska sjukdomar som lungfibros, allergisk alveolit och cystisk fibros dyker upp på mottagningar och avdelningar, och för att kunna upptäcka dem och veta när man ska remittera vidare krävs kännedom också om dessa.

Det främsta syftet med kursen är att ge blivande specialister i invärtesmedicinska specialiteter en god lungmedicinsk grund att stå på.

Kursledaren har ordet

Fredrik Sundbom, Med dr, specialistläkare, Lung- och allergisjukdomar,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till kursen i Lungmedicinska sjukdomstillstånd!
Inom lungmedicinen finns inte bara de stora folksjukdomarna som astma, KOL och obstruktiv sömnapné och de allvarliga som lungcancer och lungfibros. Sökorsaker som hosta och dyspné är oerhört vanliga och det lungmedicinska sjukdomspanoramat är brett. Differentialdiagnostiskt tänkande, kunskaper inom andningsfysiologi och kännedom om praktiska färdigheter är värdefulla oavsett vilken specialitet man är verksam inom.

Porträttbild Fredrik Sundbom

Fredrik Sundbom

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren:

 • behärska tolkning av dynamisk spirometri och blodgaser, samt ha kunskap om tolkning av statisk spirometri och diffusionskapacitet
 • ha kännedom om lungradiologiska metoder
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga astma och KOL i såväl akut som icke-akut skede
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akut andningssvikt samt behärska indikationer för noninvasiv och invasiv ventilatorbehandling
 • självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akuta allergiska reaktioner och anafylaxi
 • självständigt kunna identifiera och diagnostisera samt initiera behandling av pneumothorax
 • självständigt kunna initiera utredning, behärska indikationer för remittering samt ha kännedom om behandling vid:
  • misstänkt cancer i lunga och pleura
  • pleurautgjutning
  • interstitiell lungsjukdom
  • bronkiektasier
  • obstruktivt sömnapnésyndrom
  • kronisk andningssvikt
 • ha kunskap om indikationer och kontraindikationer för syrgasbehandling i hemmet

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Internmedicin: c1, c2, c3, c6
 • Kardiologi: c1, c2, c3
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2, c3
 • Endokrinologi och diabetologi: c1, c2, c3
 • Hematologi: c1, c2, c3
 • Lungsjukdomar: c1, c2, c6, c7, c8, 10
 • Njurmedicin: c1, c2, c3
 • Geriatrik: c1, c2
 • Allmänmedicin: c3
 • Allergologi: c4

Enligt SOSFS 2021

 • Internmedicin: STc1, STc2, STc6
 • Kardiologi: STc1, STc2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
 • Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2
 • Hematologi: STc1, STc2
 • Lungsjukdomar: Stc1, Stc2, STc6, STc7, STc10
 • Njurmedicin: STc1, STc2
 • Geriatrik: STc1, STc2

Pedagogiskt upplägg

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar med stort inslag av interaktivitet i form av patientfall och mentimeteromröstningar. Under dagarna finns särskilda fallseminarier inplanerade för diskussion kring patientfall. Praktiska demonstrationer av noninvasiv ventilatorbehandling, inhalationsteknik och sekretmobiliseringsteknik fördjupar förståelsen ytterligare.

Examination sker dels kontinuerligt under kursen utifrån aktivt deltagande i diskussioner och dels genom en avslutande kunskapskontroll med mentometeromröstning.

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet, och Akademiska sjukhuset.

Mikael Andersson, Med dr, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Erika Broström, specialistläkare, lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Emil Ekbom, specialistläkare, doktorand, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset

Jens Ellingsen, specialistläkare, lungsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Össur Emilsson, docent, specialistläkare, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Karin Ersson, specialistfysioterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sebastian Gagatek, biträdande överläkare, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tomas Hansen, Med dr, överläkare, Toraxradiologisektionen, bild- och funktionsmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Shadi Hägg, Med dr, specialistläkare, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christer Janson, professor, överläkare, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Henrik Johansson, Med dr, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mirjam Ljunggren, Med dr, specialistläkare, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Thomas Luther, specialistläkare, anestesi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Andrei Malinovschi, professor, specialistläkare, kliniska fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Andreas Palm, docent, överläkare, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Sundbom, kursledare, Med dr, specialistläkare, lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Översiktskurs i lungsjukdomar

MÅNDAG 18 NOVEMBER

09.45–10.15 Registrering

10.15–10.30 Introduktion. Fredrik Sundbom

10.30–12.00 Thoraxradiologi. Genomgång av basal röntgenlära. Tips på hur du kan göra en egen granskning av lungröntgenbilder. Fallgropar. Terminologi. Hur manifesteras olika sjukdomstillstånd på lungröntgen? Principer för datortomografi (DT). Genomgång av olika DT-protokoll. Terminologi för fynd vid DT och deras lungmedicin. Fallpresentationer med mentometer, Tomas Hansen

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Thoraxradiologi, fortsättning. Tomas Hansen

13.45–14.15 Kaffe

14.15–15.45 Spirometritolkning. Grundläggande spirometritolkning med fokus på dynamisk spirometri. Kliniska exempel, Andrei Malinovschi

15.50 -16.30 Principer för lungmedicinsk utredning. Fredrik Sundbom

TISDAG 19 NOVEMBER

08.30–10.00 Astma, utredning och underhållsbehandling. Epidemiologi, riskfaktorer och diagnostiska metoder. Behandlingsprinciper, strukturerad utvärdering, fenotyper och riktad behandling, Christer Janson

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 Akut astma, anafylaxi och allergiska reaktioner. Akut astma och allergiska reaktioner på akuten. Gradering, handläggning, utredning och uppföljning, Shadi Hägg

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Hur diagnostiseras KOL? Klassificering av svårighetsgrad. Behandlingsprinciper. Hur handläggs initialt en patient med mycket svår KOL? Jens Ellingsen

14.30–15.00 Kaffe

15.00–16.30 Fallseminarium 1. Fredrik Sundbom

ONSDAG 20 NOVEMBER

08.30–10.00 Andningsfysiologi, dyspné och hosta. Grundläggande andningsfysiologi och tolkning av blodgaser. Mekanismer bakom respiratoriska symptom som dyspné och hosta, praktisk utredning och differentialdiagnostik, Össur Emilsson

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 Sömnapné och kronisk andningssvikt, Mirjam Ljunggren

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Akut andningssvikt, Tomas Luther

13.45–14.30 Fallseminarium andningssvikt, Mirjam Ljunggren och Tomas Luther

14.30–15.00 Kaffe

15.00–16.30 Praktiska demonstrationer, tre stationer. Sekretmobilisering, inhalationer, CPAP/NIV, Henrik Johansson, Mikael Andersson och Karin Ersson

TORSDAG 21 NOVEMBER

08.30–10.00 Cystisk fibros, bronkiektasier och ovanliga lunginfektioner. Hur uppkommer bronkiektasier? Differentialdiagnoser. Cystisk fibros. Primär ciliedyskinesi. Hur ska patienter med bronkiektasisjukdom handläggas? Pseudomonas i luftvägarna: infektion och kolonisering. Lunginfektioner med atypiska mykobakterier (NTM), Andreas Palm

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 Idiopatisk lungfibros och utredning av interstitiell lungsjukdom. Emil Ekbom

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Sarkoidos, ovanliga interstitiella lungsjukdomar och lungmanifestationer av systemsjukdomar. Utredning och differentialdiagnostik, Emil Ekbom

13.45–14.15 Kaffe

14.15 – 16.30 Fallseminarium 2. Fredrik Sundbom

FREDAG 22 NOVEMBER

8.30–10.00 Lungcancer. Epidemiologi. Patogenes. Hur ska cancermisstänkta symptom och fynd hanteras? Ovanliga debutsymptom. Utredningsgång. Behandlingsprinciper. Vilka biverkningar förekommer, och hur ska medicinjouren hantera dem? Erika Broström

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.30 Pleurasjukdomar. Initial handläggning av pleurautgjutning. Pleuratappning. Vilka prover ska tas? Empyem. När och hur görs en torakoskopi? Pleurabiopsier. Indikationer för pleurodes. Pneumotorax – när måste patienten få dränage direkt och när kan man vänta? Olika typer av dränage, Sebastian Gagatek

11.30–12.00 Dränworkshop. Stationsträning. Fredrik Sundbom, Sebastian Gaganek

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Fallseminarium 3, kunskapskontroll och avslutning. Fredrik Sundbom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin