EKG-tolkning inklusive arytmidiagnostik

Kursen innehåller även en översikt av arbetsprovokation, långtids-EKG och scintigrafiska undersökningar av hjärtat.

Kursdatum: 1-4 oktober 2024

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen.

Avgift: 13 600 kr ex moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. Ekg diagram i bakgrunden.

Kontakt: Linda Berg Gharbi (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Kursintroduktion

EKG-tolkning är ett hantverk som kräver mycket träning

Goda kunskaper i EKG-tolkning är grundläggande vid handläggning av patienter med symtom från hjärtat. Att rätt kunna tolka EKG krävs därför av de flesta läkare både inom den akuta och mer elektiva patientvården.

Under de fyra kursdagarna fördjupar vi oss i EKG-tolkning. Vi inleder med grundläggande genomgång av EKG:ets uppbyggnad därefter går vi igenom de viktigaste diagnostiska kriterierna för bl a ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi och de vanligaste arytmierna. Dag två fördjupar vi oss ytterligare i arytmidiagnostik främst med avseende på smala- och breda QRS-takykardier. Kursens tredje dag ägnas åt arbetsprovokation och långtidsregistrering av EKG. Vilka alternativ finns och när lämpar de sig. Vi resonerar även lite kort om hur man ska tänka vid tolkning av både arbetsprov och Holterundersökningar. Den tredje kursdagen ges även en översikt av de nuklearmedicinska funktionsundersökningarna av hjärtat såsom bl.a. myocardscintigrafi och PET. Kursens sista dag inleds med goda råd och tips på hur man bäst handlägger patienten utifrån svaret på en Holterundersökning.

Under alla kursdagarna finns pass där deltagarna själva, med handledning efter behov, ska tolka ett antal EKG-fall. Dessa redovisas därefter i stor grupp.

Kursledaren har ordet

Margareta Genberg-Andrén, med dr, överläkare, klinisk fysiologi, Uppsala universitet.

Under mina snart 30 år som specialist i klinisk fysiologi har jag alltid tyckt EKG-tolkning varit roligt. Det är ett hantverk som kräver en del träning och som alla läkare med läkarexamen förväntas behärska. Som kliniskt verksam både vid avdelningen för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Gävle sjukhus, har jag förstått att behovet av ytterligare EKG-tolkningsträning är stort, framför allt hos allmänläkare, akutläkare och internmedicinare.

Porträttbild Margareta Genberg Andrén

Margareta Genberg-Andrén

I mitt arbete har jag även undervisat på olika nivåer, huvudsakligen inom Uppsala universitets regi. Jag har alltid tyckt att undervisning har varit bland de roligaste arbetsuppgifterna, och det är med särskilt stor glädje jag åtagit mig ansvaret för denna kurs. Förutom att jag själv föreläser har jag i denna kurs glädjen att kunna engagera några av de mest kompetenta föreläsarna inom området. De har dessutom även en välkänt god pedagogisk kompetens.

På detta sätt vill jag hälsa Dig varmt välkommen till vår EKG-kurs i Uppsala!

Efter genomförd kurs förväntas deltagarna:

• Självständigt kunna tolka EKG med gängse kriterier för bl.a.

  • Ischemisk hjärtsjukdom
  • Vänsterkammarhypertrofi
  • De vanligaste arytmierna
  • Ospecifika EKG-förändringar

• Självständigt kunna skilja på olika förmaksutlösta respektive kammarutlösta takyarytmier samt föreslå adekvat behandling.

• Självständigt kunna avgöra när, och i vilken form, arbets- och/eller långtids-EKG-registrering behövs samt adekvat kunna bedöma resultaten av dessa och på rätt sätt handlägga patienten därefter.

• Känna till hur scintigrafiska undersökningar av hjärtat går till och vilka frågeställningar man då kan besvara.

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8
Allmänmedicin: c3
Akutsjukvård: c1, c2
Internmedicin: c1, c2, c6
Kardiologi: c1, c2, c6, c7, c9
Lungsjukdomar: c1, c2
Njursjukdomar: c1, c2
Reumatologi: c11
Klinisk fysiologi: c5, c7
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
Geriatrik: c1, c2

Enligt SOSFS 2021
Akutsjukvård:
STc1, STc2
Allmänmedicin: STc3
Internmedicin: STc1, STc2, Ctc6
Kardiologi: Stc1, Stc2, STc7, STc9
Lungsjukdomar: Stc1, STc2
Njursjukdomar: STc1, STc2
Reumatologi: STc11
Klinisk fysiologi: STc5, STc7
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
Geriatrik: STc1, STc2

Pedagogiskt upplägg

Föreläsningar kombineras med eget arbete under handledning, företrädesvis i grupp, då deltagarna själva får träna på tolkning av olika EKG-fall. Gruppövningarna följs upp med diskussion i storgrupp. Examination sker kontinuerligt under kursen genom aktivt deltagande i grupparbeten och falldiskussioner.

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Margareta Genberg-Andrén, kursledare. Med dr, överläkare, klinisk fysiologi, Uppsala Universitet

Johan Hopfgarten, specialistläkare kardiologi, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Karlsson, ST-läkare, klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tanja Kero, Med dr, överläkare, nuklearmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helena Malmborg, Med dr, överläkare, arytmisektionen, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

EKG-tolkning, inklusive arytmidiagnostik

TISDAG 1 OKTOBER 2024

08.30 - 09.00 Registrering

09.00 - 09.15 Kurspresentation
Margareta Genberg-Andrén

09.15 - 10.20 Bakgrund till, och uppbyggnad av, ett normalt EKG. Även genomgång av koppling och registrering av EKG samt början på systematisk tolkning – hur, vad och var mäter man? Margareta Genberg-Andrén

10.20 - 10.40 Kaffe

10.40 - 12.00 Systematisk EKG-tolkning. De viktigaste och vanligaste EKG-diagnoserna. Vi går igenom de vanligaste arytmierna, ischemi-tecken, blockeringar samt kriterier för vänsterkammarhypertrofi, Margareta Genberg-Andrén

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Praktisk EKG-tolkning – grupparbete. Tolkningsträning av utvalda patientfall, Johan Hopfgarten, Per Karlsson och Margareta Genberg-Andrén

14.30 - 14.50 Kaffe

14.50 - 16.00 Gemensam genomgång av EKG-fall, Margareta Genberg-Andrén

16.05 - 17.00 Systematisk EKG-tolkning. Fortsatt genomgång av de vanligaste EKG-diagnoserna främst med inriktning på ischemidiagnostik, Margareta Genberg-Andrén

ONSDAG 2 OKTOBER 2024

08.30 - 10.00 Smala QRS-takykardier. Grunderna i arytmitolkning med inriktning på takyarytmier med förmaksursprung, Helena Malmborg

10.00 - 10.20 Kaffe

10.20 - 11.15 Praktisk EKG-tolkning – grupparbete. Tolkningsträning av utvalda patientfall, Per Karlsson, Helena Malmborg och Margareta Genberg-Andrén

11.15 - 12.00 Gemensam genomgång av EKG-fall, Helena Malmborg

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Breda QRS-takykardier. Grunderna i arytmitolkning med inriktning på takyarytmier med kammarursprung, Helena Malmborg

14.00 - 15.00 Praktisk EKG-tolkning – grupparbete. Tolkningsträning av utvalda patientfall, Johan Hopfgarten, Helena Malmborg och Margareta Genberg-Andrén

15.00 - 15.20 Kaffe

15.20 - 16.10 Gemensam genomgång av EKG-fall, Helena Malmborg

16.10 - 16.30 EKG-tolkning med mentometersvar, Helena Malmborg

TORDAG 3 OKTOBER 2024

08.30 - 09.40 Långtids-EKG/Holter – översiktsföreläsning. Olika typer, undersökningsförfarande och indikationer. Även översikt av tolkningskriterier och bedömningsgrunder, Per Karlsson

09.40 - 10.00 Kaffe

10.00 - 11.30 Praktisk EKG-tolkning; Holter – grupparbete. Tolkningsträning av utvalda patientfall, Per Karlsson, Johan Hopfgarten och Margareta Genberg-Andrén

11.30 - 12.00 Gemensam genomgång av Holter-fall, Per Karlsson och Johan Hopfgarten

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Arbetsprov – översiktsföreläsning. Genomgång av undersökningsutförande samt indikationer och kontraindikationer till undersökningarna. Vilka patienter lämpar sig för undersökningen och när är det mindre lämpligt, eller till och med olämpligt, att genomgå undersökning? Även en översikt av tolkningskriterier och bedömningsgrunder, Per Karlsson

14.00 - 14.30 Praktisk EKG-tolkning; Arbetsprov – grupparbete. Tolkningsträning av utvalda patientfall, Per Karlsson, Johan Hopfgarten och Margareta Genberg-Andrén

14.30 - 15.00 Gemensam genomgång av Arbetsprovs-fall, Per Karlsson och Johan Hopfgarten

15.00 - 15.20 Kaffe

15.20 - 16.45 Scintigrafiska undersökningar av hjärtat – översiktsföreläsning. Undersökningsutförande samt indikationer för undersökning. Vilka patienter lämpar sig för undersökning och vilka frågeställningar kan undersökningen besvara? Vilka fallgropar finns det? Även falldemonstrationer, Tanja Kero

FREDAG 4 OKTOBER 2024

08.30 - 10.00 Vad händer efter en Holter-registrering? Goda råd och tips på hur man ska tolka ett Holtersvar och hur man behandlar patienten därefter. Även med fallexempel, Johan Hopfgarten

10.00 - 10.20 Kaffe

10.20 - 12.00 Vad händer efter en Holter-registrering? Fortsatt genomgång. Goda råd och tips på hur man ska tolka ett Holtersvar och hur man behandlar patienten därefter. Även med fallexempel, Johan Hopfgarten

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.15 Praktisk EKG-tolkning – grupparbete. Tolkningsträning av utvalda patientfall, Margareta Genberg-Andrén

14.15 - 14.35 Kaffe

14.35 - 16.00 Gemensam genomgång av EKG-fall, Margareta Genberg-Andrén

16.00 - 16.30 Kursavslut med kursutvärdering och utdelning av intyg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin