Arytmier

Praktiskt inriktad kurs i EKG-tolkning och behandling av arytmier. Falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall.

Kursdatum: 26-29 november 2024 i Uppsala

Målgrupp: ST-läkare under senare delen sin utbildning i internmedicin, akutsjukvård och kardiologi men även till allmänläkare med intresse för arytmi och färdiga internmedicinare som önskar fräscha upp sina kunskaper inom arytmiområdet.

Avgift: 13 800 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet.Illustrerad kropp med hjärta och blodkärl bakom.

Kontakt: Kristina Lundgren (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Kursintroduktion

Utvecklingen inom arytmiområdet går fort och nya rön tillkommer kontinuerligt

Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskaper i arytmitolkning utifrån EKG dels till att ge kunskap om akut och elektiv utredning, hur man ska riskvärdera olika arytmier och vilken behandling dessa tillstånd kräver.
Under utbildningen kommer vi att ta upp och diskutera de senaste rönen och rekommendationerna. Kursen avser bl. a. att täcka det kunskapsbehov som krävs för att ge svar på följande frågeställningar:

 • Hur skiljer man på de olika arytmiformerna utifrån EKG?
 • Vilka är indikationerna för pacemakerbehandling? Hur tolkar man pacemaker-EKG?
 • Vilka läkemedel ska användas vid PSVT? Vilka risksituationer finns vid WPW-syndrom?
 • Hur utreder man förmaksflimmerpatienter? Vilka nya anti-arytmika finns och när skall de användas? Vilka patienter ska ha Waran- respektive Trombinhämmare och när ska behandling inledas? När ska konvertering med elektricitet eller farmaka ske, respektive frekvensreglering? Vilka patienter ska genomgå ablation och när?
 • I vilka situationer är VES ofarliga och när är de farliga? Hur behandla VES? Hur handlägger jag patienter med akut insjuknande i VT? Hur ska vi riskvärdera vid VT av olika genes? Vilka patienter ska ha ICD? Vilka läkemedel finns och hur ska de användas?
 • Vad är CRT-behandling? Vilka nya rön finns? När skall denna behandling ges och kombineras med defibrillator?

Kursledarna har ordet!

Vi tycker att arytmier är det mest spännande som finns eftersom utvecklingen gått så snabbt framåt. Vi kan numera hjälpa nästan alla patienter. Samtidigt upplever vi att arytmier är ett område där många läkare känner sig osäkra på diagnostik och handläggning.

I denna kliniskt orienterade kurs kommer vi blanda ekg-tolkning i mindre grupper med patientfall och mera övergripande föreläsningar om utredning och behandling av arytmier. Kursen omfattar allt från handläggning av vanliga arytmier som förmaksflimmer och VES till ovanliga men livshotande arytmier som är mer komplicerade att handlägga. Efter kursen är målet att alla ska ha så goda kunskaper om arytmier att arytmifall ska vara något att längta till!

Porträttbild av Elena Sciaraffia och Stefan Lönnerholm.

Stefan Lönnerholm och Elena Sciaraffia. Båda Med dr, och överläkare vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Målet är att deltagarna efter genomgången kurs förutom akutbe­handling även självständigt ska kunna handlägga och utföra utred­ning av våra vanligare arytmier samt ha viss kunskap om de mer sällsynta men potentiellt livshotande arytmiformerna. Deltagaren ska självständigt kunna diagnostisera arytmimekanism utifrån EKG samt kunna utföra behandlingen och kunna utredningsgången för respektive arytmi. Deltagaren ska ha kunskap om de senaste rekommen­dationerna utifrån nationella och internationella riktlinjer.

Syftet är också att kunna ta ställning till vilka patienter som har indikation för pacemaker, implanterbar defibrillator (ICD), s.k. CRT-behandling samt vilka tillstånd som lämpligast behandlas med kateterablation.

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Akutsjukvård: c1, c2
 • Allmänmedicin: c3
 • Bild- och funktionsmedicin: c5, c7
 • Geriatrik: c2, c3
 • Hematologi: c2, c3
 • Internmedicin: c2, c3, c6
 • Kardiologi: c2, c3, c6, c9
 • Klinisk fysiologi: c5, c7
 • Lungsjukdomar: c2, c3
  Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c2, c3
 • Njurmedicin: c2, c3

Enligt SOSFS 2021

 • Akutsjukvård: STc1, STc2
 • Allmänmedicin: STc3
 • Bild- och funktionsmedicin: STc5, STc7
 • Geriatrik: STc2
 • Hematologi: STc1, STc2
 • Internmedicin: STc1, STc2, STc6
 • Kardiologi: STc1, STc2, STc6
 • Klinisk fysiologi: STc5, STc7
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
 • Njurmedicin: STc1, STc2

Pedagogiskt upplägg

Kursens pedagogik är uppbyggd kring föreläsningar och interaktiva gruppövningar med EKG-tolkning av arytmier, falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall.

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Johan Hopfgarten, specialistläkare

Varvara Kommata, specialistläkare

Stefan Lönnerholm, kursledare, Med dr, överläkare

Helena Malmborg, Med dr, överläkare

Elena Sciaraffia, kursledare, Med dr, specialistläkare

Samtliga föreläsare verksamma vid arytmisektionen, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Arytmier

TISDAG 26 november

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.15 Inledning. Elena Sciaraffia, Stefan Lönnerholm

09.15 – 10.00 Bradyarytmier. Hur diagnostiseras sjuk sinusknuta och olika AV-block? Vad är risken med höger, vänster respektive bifascikulärt block? Vilken utredning behövs och vad är prognosen? När finns indikation för pacemaker? Elena Sciaraffia

10.00 – 10.15 Fika

10.20 – 11.10 Pacemakerbehandling. Genomgång hur en AAI, VVI respektive DDD-pacemaker fungerar. Vilka vanliga pacemakerrelaterade problem finns, Elena Sciaraffia

11.15 – 12.10 Pacemaker-EKG. Hur tolkar man pacemakerfel utifrån EKG? Vad kan man se på 12-avlednings EKG och vad kan man inte se? Elena Sciaraffia

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Smala QRS-takykardier. Vilka arytmier kan ligga bakom en smal-QRS takykardi? Hur diagnostiseras AVNRT, WPW-syndrom respektive ektopisk förmakstakykardi? Johan Hopfgarten

14.05 – 15.00 Supraventrikulära arytmier. Riskvärdering av WPW-syndrom. Vilka läkemedel kan användas för akut konvertering av PSVT och vilka kan ges som profylax? Vilka takykardier lämpar sig för kateterablation? Johan Hopfgarten

15.00 – 15.15 Fika

15.15 – 17.00 EKG-tolkning I - Taky- och bradyarytmier. Vi arbetar i smågrupper initialt varefter en gemensam genomgång och diskussion sker om diagnos, Johan Hopfgarten, Stefan Lönnerholm

ONSDAG 27 november

08.30 – 10.00 Förmaksflimmer. Utredning och behandling enligt Europeiska kardiologföreningens riktlinjer. Antikoagulantiaprofylax i olika situationer. När lämpar sig konvertering och hur gör man optimalt? Helena Malmborg

10.00 - 10.20 Kaffe

10.30 – 11.15 Förmaksflimmer. Fortsättning på utredning och behandling enligt Europeiska kardiologföreningens riktlinjer. Antikoagulantiaprofylax i olika situationer. När lämpar sig konvertering och hur gör man optimalt? Helena Malmborg

11.20 – 12.15 Förmaks-takykardier. Makro-reentry takykardier. Vad skiljer en intraatrialreentry-takykardi från ett förmaksfladder? Diagnostik, utredning och behandling, Helena Malmborg

12.15 – 13:00 Lunch

13.00 – 14.45 EKG-tolkning II - Taky- och bradyarytmier. Vi arbetar i smågrupper initialt varefter en gemensam genomgång och diskussion sker om diagnos, Helena Malmborg, Elena Sciaraffia

14.45 – 15.00 Fika

15.00 – 16.30 Patientfall. Vi arbetar i smågrupper initialt varefter en gemensam genomgång och diskussion sker om diagnos, utredning och behandling, Helena Malmborg, Elena Sciaraffia

TORSDAG 28 november

08.30 – 09.15 Ventrikulära extraslag (VES). Hur utreda, riskbedöma och behandla? Stefan Lönnerholm

09.15 – 10.00 Breddökade arytmier. Hur differentierar man mellan ventrikeltakykardi och SVT med grenblock? Stefan Lönnerholm

10.00 – 10.20 Fika

10.20 – 12.10 Ventrikulära arytmier. Utredning och behandling av VT i samband med ischemisk hjärtsjukdom. När finns indikation för ICD? Genomgång av de vanligaste icke-ischemiska orsakerna till VT, Stefan Lönnerholm

12.10 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 ICD. Hur fungerar en ICD. Hur kan man inaktivera en ICD akut. Vad bör man tänka på inför en operation med diatermi, Elena Sciaraffia

13.45 – 14.45 Patientfall. Diskussion i smågrupper av patientfall med breddökade takyarytmier. Diagnostik och utredningsgång. När välja antiarytmika resp ICD? Vilka antiarytmika kan jag välja mellan och vid vilket tillstånd? Elena Sciaraffia, Stefan Lönnerholm

14.45 – 15.15 Fika

15.15 – 16.30 Patientfall, fortsättning. Redovisning och diskussion gemensamt, Elena Sciaraffia, Stefan Lönnerholm

FREDAG 29 november

08.30 – 09.15 Syncope. Riskvärdering på akutmottagningen. Vilka patienter behöver utredas vidare och vilka behöver läggas in. EKG - fynd talande för allvarlig kardiell genes, Varvara Kommata

09.15 – 10.15 Jonkanalsjukdomar och kardiogenetik. Varvara Kommata

10.15 – 10.30 Fika

10.30 – 11.15 Sudden cardiac death. Varvara Kommata

11.15 – 12.00 Larmet går. Akut omhändertagande av patient med grav hemodynamisk påverkan orsakat av arytmi, Elena Sciaraffia

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Patientfall. Genomgång i storgrupp avseende handläggning och behandling, Varvara Kommata, Elena Sciaraffia

14.30 – 14.45 Utvärdering och utdelning av kursintyg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin