Översiktskurs i reumatologi

Kursdatum: 19 – 22 september 2023

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också för blivande specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin.

Avgift: 13 600 kr ex moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Kristina Lundgren (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. I bakgrunden nerver som liknar blixtar.

Anmälan stängd

Sista anmälningsdatum för den här kursen har passerat.

Kursintroduktion

Symtom från leder och muskler är mycket vanligt. Att kunna diagnosticera de inflammatoriska reumatiska led- och systemsjukdomarna och fånga upp dessa patienter bland alla som söker för ledvärk är en utmaning, och mycket viktigt för att kunna förebygga permanenta funktionshinder och organskador hos den reumatiskt sjuke patienten.

Inflammatoriska systemsjukdomar ingår i de differentialdiagnostiska övervägandena vid utredning av hög SR och allmänsymptom. Malignitet, infektion och inflammatorisk systemsjukdom kan ofta presentera sig på ett likartat sätt. Flera av de reumatiska systemsjukdomarna och vaskuliterna kan ha ett akut insjuknande och ett fulminant förlopp där tidig uppmärksamhet, diagnostik och behandling kan vara avgörande för minskad morbiditet och förbättrad överlevnad.

För de reumatiska sjukdomarna finns nya tillgängliga behandlingsalternativ, läkemedel som baseras på nya landvinningar inom immunologin, med olika angreppssätt, effekter och biverkningar. Kunskap om dessa alltmer använda läkemedel behöver finnas även utanför reumatologin.

Kursledarna har ordet

Karin Hjorton, överläkare, MD, sektionschef Reumatologkliniken Akademiska sjukhuset

Ann Knight, överläkare, docent Reumatologkliniken Akademiska sjukhuset

Besvär från rörelseapparaten hör till de vanligaste symtomen som för patienter till sjukvården. Bara en liten andel utgörs av inflammatoriska reumatiska tillstånd, men de är desto viktigare att upptäcka och behandla i tid. Att ta en reumatologisk anamnes och adekvat status är helt avgörande för den fortsatta handläggningen.

Med vår kurs lotsar vi Dig genom såväl de inflammatoriska ledsjukdomarna som systemsjukdomarna och hoppas ge Dig förutsättningar för att kunna differentiera inflammatorisk sjukdom från annan orsak till ledvärk och hög SR.

Varmt välkomna till kursen i reumatologi!

Porträttbild Karin Hjorton

Karin Hjorton

Porträttbild Ann Knight

Ann Knight

Efter kursen förväntas deltagaren:

  • ta en adekvat reumatologisk anamnes och utföra ledstatus
  • ha basal kunskap om antikroppsdiagnostik vid reumatisk sjukdom
  • kunna bedöma och handlägga en akut artrit
  • ha kunskap om diagnostik och behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit och inflammatorisk ryggsjukdom
  • ha kunskap om diagnostik och initial behandling av vaskuliter och systemsjukdomar, t ex SLE
  • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot icke-inflammatoriska ledsymtom

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

Akutsjukvård: c2, c3
Allmänmedicin: c3
Geriatrik: c1, c2
Internmedicin: c2, c6
Reumatologi: c1, c2, c3, c6, c8
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
Hematologi: c1, c2
Njurmedicin: c1, c2
Kardiologi: c1, c2
Rehabiliteringsmedicin: c2
Lungsjudomar: c2
Endokrinologi och diabetologi: c1, c2

Enligt SOSFS 2021

Akutsjukvård:
STc2, STc3
Allmänmedicin: STc3
Geriatrik: STc1, STc2
Internmedicin: STc2, STc6
Reumatologi: STc1, STc2, STc3, STc6, STc8
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
Hematologi: STc1, STc2
Njurmedicin: STc1, STc2
Kardiologi: STc1, STc2
Rehabiliteringsmedicin: STc2
Lungsjukdomar: STc2
Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2

Pedagogiskt upplägg

Kursen är genomgående fallbaserad dvs. föreläsningarna utgår från ett eller flera fall kring vilket utredning, praktisk handläggning och uppföljning diskuteras. Under kursen har vi också två lärarledda falldiskussionsseminarier samt praktisk genomgång av ledstatus.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Shamisa Adelis, specialistläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Johan Back, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Karin Bolin, specialistläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset samt Läkemedelsveket

Johanna Dahlqvist, PhD, specialistläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Erik Hellbacher, biträdande överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Karin Hjorton, kursledare, PhD, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Ann Knight, kursledare, docent, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Dag Leonard, PhD, universitetslektor, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Hanna Lindberg, specialistläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Gunnel Nordmark, docent, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Bjarni Thorsteinsson, specialistläkare reumatologi, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Lilian Vasaitis, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Översiktskurs i reumatologi

TISDAG 19 SEPTEMBER

09.00-10.00 Registrering/kaffe

10.00 -10.15 Introduktion. Ann Knight, Karin Hjorton

10.15 -12.00 Reumatoid artrit, inkl ledstatus. Hanna Lindberg

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 -14.30 Farmakologi vid reumatisk sjukdom. Karin Bolin

14.30 -15.00 Kaffe

15.00 – 16.00 Gruppövningar ledstatus. Instruktion ia ledteknik. Karin Bohlin, Hanna Lindberg, Johanna Dahlqvist, Bjarni Thorsteinsson

ONSDAG 20 SEPTEMBER

09.00-10.00 Lab diagnostik inkl autoantikroppar vid reumatisk sjukdom. Dag Leonard

10.00 -10.30 Kaffe

10.30- 12.00 SLE, APS,CAPS. Gunnel Nordmark

12.00-13.00 Lunch

13.00 -14.30 Reumatiska systemsjukdomar. Karin Bolin

14.30 -15.00 Kaffe

15.00 -16.30 Lärarledda fallseminarier i mindre grupper. Gunnel Nordmark, Karin Bohlin, Karin Hjorton, Lilian Vasaitis

TORSDAG 21 SEPTEMBER

09.00-10.00 Interstitiell lungsjukdom vid inflammatorisk systemsjukdom. Erik Hellbacher

10.00 -10.30 Sarkoidos. Ann Knight

10.00 -10.30 Kaffe

10.30 -12.00 Småkärlsvaskuliter. Ann Knight

12.00 -13.00 Lunch

13.00 -14.30 Spondartriter. Erik Hellbacher

14.30 -15.00 Kaffe

15.00 -16.30 Lärarledda fallseminarier i mindre grupper. Ann Knight, Erik Hellbacher, Shamisa Adeli, Dag Leonard

FREDAG 22 SEPTEMBER

08.30-09.30 Gikt och pyrofosfatartrit. Johan Back

09.30-10.30 Storkärlsvaskuliter/GCA. Ann Knight

10.00 -10.30 Kaffe

11.00 -12.15 Utredning feber och Hög SR. Karin Hjorton

12.15 -13.00 Lunch

13.00 -14.00 Akuta reumatologiska tillstånd/fall. Karin Hjorton

14.00 -14.30 Mentifrågor. Karin Hjorton, Ann Knight

14.30 -15.00 Kursutvärdering och avslut. Karin Hjorton, Ann Knight

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin