Översiktskurs i reumatologi

Kursdatum: 24-27 september 2024

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också för blivande specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin.

Avgift: 13 600 kr ex moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. I bakgrunden nerver som liknar blixtar.

Kontakt: Pernilla Riben (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Kursintroduktion

Symtom från leder och muskler är mycket vanligt. Att kunna diagnosticera de inflammatoriska reumatiska led- och systemsjukdomarna och fånga upp dessa patienter bland alla som söker för ledvärk är en utmaning, och mycket viktigt för att kunna förebygga permanenta funktionshinder och organskador hos den reumatiskt sjuke patienten.

Inflammatoriska systemsjukdomar ingår i de differentialdiagnostiska övervägandena vid utredning av hög SR och allmänsymptom. Malignitet, infektion och inflammatorisk systemsjukdom kan ofta presentera sig på ett likartat sätt. Flera av de reumatiska systemsjukdomarna och vaskuliterna kan ha ett akut insjuknande och ett fulminant förlopp där tidig uppmärksamhet, diagnostik och behandling kan vara avgörande för minskad morbiditet och förbättrad överlevnad.

För de reumatiska sjukdomarna finns nya tillgängliga behandlingsalternativ, läkemedel som baseras på nya landvinningar inom immunologin, med olika angreppssätt, effekter och biverkningar. Kunskap om dessa alltmer använda läkemedel behöver finnas även utanför reumatologin.

Kursledarna har ordet

Karin Hjorton, överläkare, MD, sektionschef Reumatologkliniken Akademiska sjukhuset

Ann Knight, överläkare, docent Reumatologkliniken Akademiska sjukhuset

Besvär från rörelseapparaten hör till de vanligaste symtomen som för patienter till sjukvården. Bara en liten andel utgörs av inflammatoriska reumatiska tillstånd, men de är desto viktigare att upptäcka och behandla i tid. Att ta en reumatologisk anamnes och adekvat status är helt avgörande för den fortsatta handläggningen.

Med vår kurs lotsar vi Dig genom såväl de inflammatoriska ledsjukdomarna som systemsjukdomarna och hoppas ge Dig förutsättningar för att kunna differentiera inflammatorisk sjukdom från annan orsak till ledvärk och hög SR.

Varmt välkomna till kursen i reumatologi!

Porträttbild Karin Hjorton

Karin Hjorton

Porträttbild Ann Knight

Ann Knight

Efter kursen förväntas deltagaren:

  • ta en adekvat reumatologisk anamnes och utföra ledstatus
  • ha basal kunskap om antikroppsdiagnostik vid reumatisk sjukdom
  • kunna bedöma och handlägga en akut artrit
  • ha kunskap om diagnostik och behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit och inflammatorisk ryggsjukdom
  • ha kunskap om diagnostik och initial behandling av vaskuliter och systemsjukdomar, t ex SLE
  • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot icke-inflammatoriska ledsymtom

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

Akutsjukvård: c2, c3
Allmänmedicin: c3
Geriatrik: c1, c2
Internmedicin: c2, c6
Reumatologi: c1, c2, c3, c6, c8
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
Hematologi: c1, c2
Njurmedicin: c1, c2
Kardiologi: c1, c2
Rehabiliteringsmedicin: c2
Lungsjudomar: c2
Endokrinologi och diabetologi: c1, c2

Enligt SOSFS 2021

Akutsjukvård:
STc2, STc3
Allmänmedicin: STc3
Geriatrik: STc1, STc2
Internmedicin: STc2, STc6
Reumatologi: STc1, STc2, STc3, STc6, STc8
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
Hematologi: STc1, STc2
Njurmedicin: STc1, STc2
Kardiologi: STc1, STc2
Rehabiliteringsmedicin: STc2
Lungsjukdomar: STc2
Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2

Pedagogiskt upplägg

Kursen är genomgående fallbaserad dvs. föreläsningarna utgår från ett eller flera fall kring vilket utredning, praktisk handläggning och uppföljning diskuteras. Under kursen har vi också två lärarledda falldiskussionsseminarier samt praktisk genomgång av ledstatus.

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Shamisa Adeli, specialist i reumatologi, Akademiska sjukhuset

Berglind Arnadottir, doktorand, ST-läkare i reumatologi, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Karin Bolin, PhD, specialistläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset, samt Läkemedelsverket

Johanna Dahlqvist, docent, specialist i reumatologi, Akademiska sjukhuset

Erik Hellbacher, biträdande överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Karin Hjorton, kursledare, PhD, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Ann Knight, kursledare, docent, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Dag Leonard, docent, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Hanna Lindberg,
specialistläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Elisabeth Skoglund, PhD, specialist i reumatologi, Akademiska sjukhuset

Översiktskurs i reumatologi

TISDAG 24 SEPTEMBER

09.00-10.00 Registrering/kaffe

10.00-10.15 Introduktion. Ann Knight, Karin Hjorton

10.15-12.00 Reumatoid artrit, inkl ledstatus. Hanna Lindberg

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Farmakologi vid reumatisk sjukdom. Karin Bolin

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Gruppövningar ledstatus/ledinjektion. Ann Knight, Karin Hjorton, Karin Bolin och Hanna Lindberg

ONSDAG 25 SEPTEMBER

08.30-09.00 Sarkoidos. Berglind Arnadottir

09.00-10.00 Lab diagnostik inkl autoantikroppar vid reumatisk sjukdom. Johanna Dahlqvist

10.00-10.30 Kaffe

10.30-12.00 SLE, APS, CAPS. Dag Leonard

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Spondartriter. Erik Hellebacher

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.30 Lärarledda fallseminarier i mindre grupper. Karin Hjorton, Erik Hellbacher, Dag Leonard och Johanna Dahlqvist

TORSDAG 26 SEPTEMBER

08.30-09.30 Storkärlsvaskuliter/GCA. Ann Knight

09.30-10.00 Kaffe

10.00-11.30 Småkärlsvaskuliter. Ann Knight

11.30-12.00 Gikt. Elisabeth Skoglund

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Reumatiska systemsjukdomar. Karin Bolin

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.30 Lärarledda fallseminarier i mindre grupper. Ann Knight, Karin Bolin, Elisabeth Skoglund och Shamisa Adeli

FREDAG 27 SEPTEMBER

08.30-09.30. Interstitiell lungsjukdom vid reumatisk sjukdom. Erik Hellbacher

9.30-10.00 Kaffe

10.00-11.30 Utredning feber och Hög SR. Karin Hjorton

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Akuta reumatologiska tillstånd/fall. Karin Hjorton

13.30-14.00 Mentifrågor. Kursledningen

14.00-14.30 Kursutvärdering och avslut. Kursledningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin