Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Diagnostik - Utredning - Handläggning

Kursdatum: 4-7 november 2024, i Uppsala

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård. Nivån är anpassad för den tidigare delen av utbildningen för läkare som gör sin ST-utbildning i neurologi. Den täcker också ett utbildningsbehov för AT-läkare.

Avgift: 13 400 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. Illustrerade nerver i bakgrunden.

Kontakt: Linda Berg Gharbi (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Kursintroduktion

Neurologiska symtom - svårdiagnostiserat

Många akuta neurologiska sjukdomar riskerar att leda till permanenta funktionshinder med nedsättning av kognitiva funktioner, syn och rörelseförmåga. Att kunna tolka neurologiska symtombilder, göra en adekvat utredning och inleda behandling skyndsamt är därför viktigt. Neurologi anses vara ett svårt ämne, framför allt det diagnostiska tänkandet.

På kursen diskuterar vi vilken handläggning som är effektiv för patienter med vanliga symtom som till exempel huvudvärk, yrsel och medvetanderubbning. Vi lägger stor vikt vid att skilja ut de patienter som har en allvarlig sjukdom från dem med besvärliga men ofarliga sjukdomstillstånd. Stroke inklusive trombolys ägnas en hel dag. Neurologiska spetsfundigheter lämnar vi helt därhän medan kopplingen till vetenskapliga rön får en viktig plats.

Kursledarna har ordet!

Johan Virhammar,
docent och specialistläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset.

Karl Sjölin, specialistläkare, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till Akuta neurologiska symptom och sjukdomar

Upp till en tredjedel av patienterna på medicinsidan av en akutmottagning, söker för neurologiska symtom. Många patienter som söker med neurologiska symtom har ingen allvarlig orsak till sina besvär men vissa akuta neurologiska sjukdomar kräver snabb utredning och skyndsam behandling för att undvika permanenta funktionshinder. De senaste åren har stora framsteg gjorts för behandling av akut stroke och neuroinflammatoriska sjukdomar. Det är därför av stor vikt att kunna skilja de vanliga från de farliga när det gäller patienter med neurologiska symtom.

Kursen fokuserar på handfasta tips för läkaren på akutmottagningen, hur man kommer till diagnos genom att se mönster i neurologiska symptombilder, tolka svar från lumbalpunktion och radiologiska undersökningar mm. Fallpresentationer med diskussion i helgrupp avslutar varje dag och har en stor plats i kursen. En hel dag av kursen handlar om akut stroke. Kursen riktar sig till alla läkare som jobbar på en akutmottagning men främst AT-läkare, ST-läkare i internmedicin och ST-läkare i neurologi.

Porträttbild Johan Virhammar

Johan Virhammar

Karl Sjölin

Karl Sjölin

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren ha kunskap om och kunna redovisa för:

 • Hur man tolkar och effektivt använder klinisk neurologisk undersökning för att lokalisera skador i nervsystemet
 • Tecken på allvarlig orsak till huvudvärk och yrsel samt behandling av mindre allvarliga former av dessa tillstånd
 • Handläggning av plötslig övergående medvetandestörning, särskilt epilepsi, och status epileptikus
 • Strategier för att identifiera orsaker till koma
 • Principer för initial handläggning och transport av akut neuro-kirurgiskt sjuka patienter
 • Utredning och behandling av akut ischemisk stroke
 • Utredning och initiering av sekundärprevention
 • Utredning och behandling av CNS-infektioner

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Allmänmedicin: c3
 • Akutsjukvård: c2
 • Internmedicin: c1, c2
 • Endokrinologi och diabetologi: c1, c2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
 • Hematologi: c1, c2
 • Kardiologi: c1, c2
 • Neurologi: c1, c2, c9
 • Psykiatri: c7
 • Geriatrik: c1, c2
 • Njurmedicin: c1, c2
 • Lungsjukdomar: c1, c2
 • Rehabiliteringsmedicin: c1

Enligt SOSFS 2021

 • Allmänmedicin: STc3
 • Akutsjukvård: STc2
 • Internmedicin: STc1, STc2
 • Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
 • Hematologi: STc1, STc2
 • Kardiologi: STc1,STc2
 • Neurologi: STc1, STc2, STc9
 • Psykiatri: STc7
 • Geriatrik: STc1, STc2
 • Njurmedicin: STc1, STc2
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2
 • Rehabiliteringsmedicin: STc1

Pedagogiskt upplägg

Under kursen diskuteras ett trettiotal kliniska fall som belyser kursmålen. Deltagarnas kunskaper, angivna i målen ovan, bedöms efter deras delaktighet i grupparbeten och diskussioner. Kunskaperna testas också i en tentamen på gruppnivå.

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Lipus nr: 20240045 (kursbekrivning på Lipus webbplats)

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Per Enblad, professor, överläkare, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

David Fällmar, specialistläkare, neuroradiologi, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ingela Nygren, docent, överläkare, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Karl Sjölin, kursledare, specialistläkare, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Virhammar, kursledare, docent, specialistläkare neurologi, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gabriel Westman, docent, specialistläkare infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ann Westermark, specialistläkare, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska

Signild Åsberg, docent, överläkare, verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

MÅNDAG 4 NOVEMBER

08.30–09.00 Registrering

09.00–09.15 Inledning. Johan Virhammar

09.15–10.00 Funktionell neuroanatomi – nervstatusfynd. Johan Virhammar

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.15 Funktionell neuroanatomi – nervstatusfynd, fortsättning. Johan Virhammar

11.15 -12.00 Akut andningssvikt vid neurologisk sjukdom. Ingela Nygren

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Huvudvärk. Johan Virhammar

14.30–15.00 Kaffe

15.00–16.45 Falldiskussioner. Johan Virhammar

TISDAG 5 NOVEMBER 2024

08.30–09.45 Symtom vid stroke. Karl Sjölin

09.45–10.15 Kaffe

10.15–11.15 Trombolys och trombektomi vid stroke. Karl Sjölin

11.15–12.00 Undersökning vid stroke. Signild Åsberg

12.00 -13.00 Lunch

13.00 -13.30 Sekundärprevention vid ischemisk stroke. Signild Åsberg

13.30–14.30 Diskussionsfall stroke. Signild Åsberg, Karl Sjölin

14.30 -15.00 Kaffe

15.00 -16.45 Diskussionsfall. Karl Sjölin

ONSDAG 6 NOVEMBER 2024

08.30–09.00 Övergående medvetanderubbning. Johan Virhammar

09.00–10.00 Medvetslösa patienten. Johan Virhammar

10.00 -10.30 Kaffe

10.30 -11.15 Neuroradiologi för akutläkaren. David Fällmar

11.15 -12.00 Hjärnblödningar. Per Enblad

12.30–13.30 Lunch

13.30 -14.15 Intrakraniell dynamik/NIVAvård. Per Enblad

14.15–14.30 Länssjukvård – transporter. Diskussionsfall. Per Enblad

14.30–15.00 Kaffe

15.00 -16.30 Falldiskussionsfall. Ann Westermark

TORSDAG 7 NOVEMBER 2024

08.30–10.00 Yrsel, TBA

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 CNS-infektioner, Gabriel Westman

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Epilepsi. Ann Westermark

14.30 – 15.00 Fika

14.30–15.10 Kursutvärdering och kunskapskontroll. Johan Virhammar, Karl Sjölin och Ann Westermark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin