Akut kardiologi

Riskvärdering, diagnostik och terapi

Kursdatum: 11-15 mars 2024 i Uppsala

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block i internmedicin, kardiologi och akutsjukvård. I mån av plats erbjuds specialister inom närliggande kliniska områden, liksom AT- läkare i slutet av sin utbildning, möjlighet att gå kursen.

Avgift: 13 800 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Jörgen Byström (e-post) , projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. Illustrerad bakgrund med EKG-kurva.

Kursintroduktion

Val av rätt diagnostiska metoder och terapi har stor betydelse för utgången vid akut hjärtsjukdom.

Patienter med akut hjärtsjukdom utgör en stor och viktig patientgrupp bland de som söker vid våra akutmottagningar. Sjukdomstillstånden är inte sällan livshotande.
Att på kort tid ta en adekvat anamnes och ett välriktat status är helt avgörande för den fortsatta handläggningen. Val av rätt diagnostiska metoder och terapi har stor betydelse för utgången. Kursen i akut kardiologi har som övergripande målsättning att klarlägga hur man korrekt handlägger patienter som söker med symtom som kan vara orsakade av en akut hjärtsjukdom. Vi belyser vilka diagnostiska metoder man har att välja bland, samt vilken terapi som är indicerad prehospitalt, vid akutmottagningen samt under vårdtiden. Slutligen går vi igenom vad som bör ingå i den fortsatta behandlingen och planeringen, när patienten skrivs ut efter det akuta vårdtillfället. Vi utgår från autentiska fall.

Kursledarna har ordet!

En stor andel av patienterna som söker på våra akutmottagningar gör det på grund av symtom som ger misstanke om bakomliggande hjärtsjukdom. Det är då ofta kritiskt att snabbt differentiera om symtomen beror på allvarlig hjärtsjukdom eller om det är ofarliga symtom.

Många kunskaper måste finnas i ryggmärgen då det i akuta lägen inte hinns med att söka i litteraturen. Det behövs också rätt kompetens för att kunna ge ett professionellt omhändertagande. Under kursdagarna diskuterar vi hur vi effektivt och snabbt kan komma fram till en sannolik diagnos och ge rätt akutbehandling.

Vi uppdaterar kunskaperna kring nya riktlinjer för omhändertagande av patienter med akut hjärtsjukdom. Eftersom EKG-fynden ofta är avgörande för den akuta handläggningen avsätter vi en hel del tid under kursen för övningar i EKG-tolkning. För att få ut mer av veckan föreslår vi därför att ni fräschar upp era grundläggande EKG-kunskaper.

Slutligen önskas ni alla varmt välkomna till kursen!

Gabriel Arefalk och Stefan Lönnerholm

Porträttbild Gabriel Arefalk

Gabriel Arefalk, Med dr, Överläkare. kardiologkliniken, Uppsala och Thoraxcentrum, Karlskrona

Porträttbild Stefan Lönnerholm

Stefan Lönnerholm, Med dr, överläkare kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset

Efter kursen förväntas deltagaren ha tillägnat sig verktyg för att kunna:

 • ta en adekvat anamnes vid symtom som tyder på en akut hjärt-kärlsjukdom
 • ställa en rimlig preliminär diagnos
 • skapa en adekvat handläggningsplan

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Akutsjukvård c1, c2, c3
 • Endokrinologi och diabetologi c1, c2, c3
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3
 • Geriatrik c1, c2, c3
 • Hematologi c1, c2,c3
 • Internmedicin c1, c2, c3
 • Kardiologi c1, c2, c3, c6
 • Klinisk fysiologi c5, c7
 • Lungsjukdomar c1, c2, c3
 • Njurmedicin c1, c2, c3

Enligt SOSFS 2021

 • Akutsjukvård STc1, STc2, STc3
 • Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc3
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3
 • Geriatrik STc1, STc2, STc3
 • Hematologi STc1, STc2, STc3
 • Internmedicin STc1, STc2, STc3
 • Kardiologi STc1, STc2, STc3, STc6
 • Klinisk fysiologi STc5, STc7
 • Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3
 • Njurmedicin STc1, STc2, STc3

Pedagogiskt upplägg

EKG-fynd har ofta en stor betydelse för beslut av den fortsatta handläggningen av sjukdomstillståndet. Under flera delmoment tolkar deltagarna belysande EKGexempel på egen hand. Vi följer upp tolkningarna med diskussioner i storgrupp, där vi även använder mentimeterfrågor för att stimulera till diskussion. Vi kommer att ägna mycket tid åt falldiskussioner.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Gabriel Arefalk, kursledare, Med dr, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Thoraxcentrum, Karlskrona

Nina Johnston Docent, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christina Christersson, Docent, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Margareta Genberg-Andrén, Med dr, överläkare, klinisk fysiologi, kardio-lab, Region Gävleborg

Birgitta Jönelid, Med dr, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Siri Kurland, Specialistläkare, infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stefan Lönnerholm, kursledare, Med dr, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helena Malmborg, Med. dr, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elena Sciaraffia, Med dr, specialistläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Akut kardiologi

MÅNDAG 11 MARS

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.10 Inledning Gabriel Arefalk, Stefan Lönnerholm

09.10-10.00 EKG-tolkningens grunder Margareta Genberg-Andren

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.15 EKG-tolkningens grunder Margareta Genberg-Andren

11.15-12.00 EKG-tolkning

Arbete i grupp Margareta Genberg-Andren, Gabriel Arefalk

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Genomgång av EKG-exemplen Diskussion i storgrupp Margareta Genberg-Andren, Gabriel Arefalk

13.50-14.30 Bröstsmärta Differentialdiagnostik. Hur tolka förhöjda troponiner? Handläggning av typ II infarkt Nina Johnston

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.45 Handläggning av STEMI Akut behandling utöver PCI. Hantering av akuta komplikationer Nina Johnston

15.45-16.30 Handläggning av NSTEMI Optimal antitrombotisk behandling. När är revaskularisering aktuellt? Nina Johnston

TISDAG 12 MARS

08.30-10.00 Akut hjärtsvikt Basal sviktologi. Diagnostik, klassifikation och handläggning av akut hjärtsvikt. Kardiogen chock och inotropa läkemedel Gabriel Arefalk

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.15 Högerkammarsvikt Värdering av högerkammarfunktion och högerbelastning. Orsaker till högersvikt. Gabriel Arefalk

11.15-12.00 Perimyokardit Genes, diagnostik och terapi Gabriel Arefalk

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Endokardit Diagnostik. Terapival Siri Kurland

13.45-14.30 Blåsljud på akuten Diagnostik och hemodynamiska konsekvenser Birgitta Jönelid

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.45 Patientfall dyspné Arbete i grupp Gabriel Arefalk, Birgitta Jönelid

15.45-16.30 Genomgång av patientfall Diskussion i storgrupp Gabriel Arefalk, Birgitta Jönelid

ONSDAG 13 MARS

08.30-10.00 EKG-diagnostik vid takykardier Diagnostik av smala respektive breda QRS-takykardier Helena Malmborg

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.15 Allmänt omhändertagande av patienter med takykardi Indikationer för esofagus-ekg. Utredning om takykardin brutit före ekg-uppkoppling? Akut behandling av SVT resp. VT Elena Sciaraffia

11.15-12.00 Larmet går! Akut behandling vid snabb takykardi. Vårdnivå. Behandling efter akutrummet Elena Sciaraffia

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Förmaksflimmer och förmaksfladder Indikation för konvertering. Ska man välja elström eller läkemedel för konvertering? Frekvensreglering. Profylaktisk behandling Helena Malmborg

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.45 Tolkning av EKG-exempel, takykardier Eget arbete Helena Malmborg

15.45-16.30 Genomgång av EKG-exempel Diskussion i storgrupp Helena Malmborg

TORSDAG 14 MARS

08.30-09.15 Syncope Differentialdiagnostik. Vad talar för malign genes? EKG-diagnostik Stefan Lönnerholm

09.15-10.00 Bradykardier. EKG-diagnostik. Indikation för pacemaker? Stefan Lönnerholm

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.15 Basal pacemakerteknologi och tolkning av pacemaker-EKG. Stefan Lönnerholm

11.15-12.00 Ventrikeltakykardier. Handläggning och utredning av ischemiska och icke-ischemiska VT. Indikation för ICD? Stefan Lönnerholm

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 EKG-tolkning. Eget arbete. Stefan Lönnerholm

13.45-14.30 EKG-genomgång. Diskussion i storgrupp. Stefan Lönnerholm

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.45 Fall hjärtklappning/syncope. Eget arbete Stefan Lönnerholm

15.45-16.30 Fall hjärtklappning/syncope. Diskussion i storgrupp. Stefan Lönnerholm

FREDAG 15 MARS

08.30-10.00 Antitrombotisk behandling. Skillnader mellan olika antikoagulantia och olika antitrombotiska läkemedel. Hur hanterar vi behov av dubbel och trippelbehandling? Hantering av blödningskomplikationer. Christina Christersson

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.15 ACHD (GUCH) på akuten. Några råd om handläggning av patienter med medfödda hjärtfel. Vad bör man vara vaksam på? Christina Christersson

11.15-12.00 Hjärtstopp. Handläggning efter lyckad HLR. Elena Sciaraffia

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Kunskapstest. Avslutande falldiskussioner. Stefan Lönnerholm, Gabriel Arefalk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin