Hematologi i klinisk praxis

Vanliga blodsjukdomar, diagnostik, initial handläggning och behandling av blodsjukdomar.

Kursdatum: 10-13 oktober 2023

Målgrupp: Vi vänder oss främst till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin. Kursen är också vara relevant för ST-läkare inom andra discipliner med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap, samt för AT-läkare i senare delen av AT.

Avgift: 13 800 kr exklusive moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Kristina Lundgren (e-post) , projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. I bakgrunden förstoring av blodplättar.

Anmälan stängd

Sista anmälningsdatum för den här kursen har passerat.

Kursintroduktion

Hematologi är en specialitet i snabb utveckling vad gäller såväl forskning som klinisk diagnostik och terapi.

Det är en internmedicinsk specialitet som har beröringspunkter med bl.a. allmänmedicin, onkologi och infektionsmedicin.

Flertalet patienter med icke-maligna hematologiska sjukdomar handläggs av internmedicinare vid läns- och länsdelssjukhus. Vad gäller anemiutredningar sker utredning och behandling inte sällan inom primärvården och patienter med anemier är aktuella dagligen inom de flesta specialiteter. Vid landets olika hema­tologiska kliniker vårdas främst patienter med svåra benmärgssjuk­domar, som t.ex. akuta och kroniska leukemier, myelom, maligna lymfom samt olika tillstånd med benmärgssvikt. Vid universitet­sklinikerna bedrivs även en omfattande verk­sam­het med autolog och/eller allogen stamcellstransplantation. Denna kurs ger en över­grip­ande kunskap om majoriteten av hematologiska sjukdomar – ett nödvändigt arbetsredskap in­om de berörda specialiteterna.

Helene Hallböök, Docent, överläkare, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset

Välkommen till kursen i hematologi!

”Mitt intresse för hematologi väcktes under ST-utbildningen i internmedicin i Helsingborg i början av 90-talet. Så småningom flyttade jag till Uppsala för att slutföra min utbildning till hematolog. Det kliniska arbetet har genom åren fortsatt att vara både intressant och utmanande, inte minst då utvecklingen inom både diagnostik och behandling ständigt fortsätter! Forskning och undervisning är andra stora intressen i arbetet och jag är också aktiv i hematologisk diagnosgrupp på nationell nivå.

Patienter med hematologiska sjukdomar möter vi inte bara på hematologiska kliniker utan överallt – både i primärvård och på våra sjukhus. Att kunna genomföra en initial hematologisk utredning, tänka differentialdiagnostiskt och starta behandling är aktuellt inte minst i arbete som internmedicinare eller husläkare. Detta är utgångspunkten för denna översiktskurs i hematologi.”

Porträttbild Helene Hallböök

Helene Hallböök

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren:

 • Självständigt kunna initiera utredning av och påbörja behandling av olika typer av anemier
 • Självständigt kunna initiera utredning, ha god kunskap om indikationer för remittering samt ha kännedom om behandling vid:
  • Kronisk och akut leukemi
  • Lymfom
  • Trombocytopenier och andra tillstånd med blödningsbenägenhet
  • Polyglobulier och trombocytoser
 • Ha kännedom om principer vid benmärgstransplantation
 • Självständigt kunna initiera behandling vid akuta hematologiska tillstånd inklusive akuta infektionstillstånd vid hematologisk sjukdom

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Akutsjukvård: c1, c2 och c3
 • Allmänmedicin: c3
 • Barn- och ungdomsneurologi: c3
 • Geriatrik: c1, c2
 • Internmedicin: c1, c2, c6 och c7
 • Endokrinologi och diabetologi: c1, c2, c4
 • Hematologi: c1, c2, c4, c6, c9
 • Kardiologi: c1, c2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
 • Njurmedicin: c1, c2

Enligt SOSFS 2021

 • Akutsjukvård: STc1, STc2, STc3
 • Allmänmedicin: STc3
 • Barn- och ungdomsneurologi: STc3
 • Geriatrik: STc1, STc2
 • Internmedicin: STc1, STc2, STc6, STc7
 • Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2, STc4
 • Hematologi: STc1, STc2, STc4, STc6, STc9
 • Kardiologi: STc1, STc2
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
 • Njurmedicin: STc1, STc2

Pedagogiskt upplägg

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar där vi strävar efter dialog med kursdeltagarna genom bl.a. mentimeterfrågor och genomgång av patientfall.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom aktivt deltagande i mentometerröstning, diskussioner och fallgenomgångar.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Kristina Carlson, Docent, överläkare, hematologisektionen

Anna Robelius, Överläkare, hematologisektionen

Mia Furebring, Överläkare, VO infektionssjukdomar

Ingrid Glimelius, Överläkare, onkologisektionen

Helene Hallböök, Docent, överläkare, hematologisektionen

Martin Höglund, Docent, överläkare, hematologisektionen

Gunnar Larfors , Specialistläkare, hematologisektionen

Emma Lennmyr, Specialistläkare, hematologisektionen

Mattias Mattsson, Överläkare, hematologisektionen

Sara Rosengren, Specialistläkare, hematologisektionena

Stina Söderlund, Specialistläkare, hematologisektionen

Tobias Tolf, Specialistläkare, hematologisektionen

Sofia Vikman, Specialistläkare, hematologisektionen

Samtliga medverkande från Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Hematoligi i klinisk praxis

TISDAG 10 OKTOBER 2023

08.30–09.00 Registrering

09.00–09.15 Introduktion

09.15–10.05 Blodbildningen och blodets sjukdomar – översikt. Översikt över blodbildning och blodets sjukdomar utgående från stamcellsträdet. Något om benmärgsprov och andra undersökningsmetoder inom hematologin. Helene Hallböök

10.05–10.30 Kaffe

10.30–11.15 Anemiutredningen. Järnbristanemi. Utredning av oklar anemi – strategier och knep. Knepiga fall med järnbrist och misstänkt blödningsanemi. När ska vi välja intravenös järnbehandling? Helene Hallböök

11.20–12.00 Anemia of inflammation (AI). Hur skiljer man mellan anemi pga. järnbrist och AI (”sekundär anemi”)? Vad menas med ”funktionell järnbrist”? Vilken roll har hepcidin, löslig transferrinreceptor och andra nya diagnostiska verktyg? Gunnar Larfors

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Makrocytära anemier. Anemi pga. B12- och folsyrabrist. Rubbningar i blodbilden vid alkoholmissbruk. Myelodysplastiskt syndrom. Martin Höglund

13.50–14.30 För mycket järn! När ska man misstänka och utreda primär hemochromatos? Vad säger ett högt ferritinvärde? Översiktligt om sekundär (förvärvad) hemochromatos? Sara Rosengren

14.30–15.00 Kaffe

15.00–15.45 Hemolytiska anemier (I). Diagnostik av hemolytisk anemi. Autoimmun hemolytisk anemi. Emma Lennmyr

15.50–16.50 Anemiutredning och anemibehandling – diskussion utifrån patientfall. Utredningsstrategier. När är det dags att ta benmärgsprov? När ska vi ge blodtransfusion? Vilken plats har egentligen EPO vid behandling av icke-renal anemi? Helene Hallböök, Emma Lennmyr

ONSDAG 11 OKTOBER 2023

08.30–10.00 Akuta leukemier, leukemi vs leukemoid reaktion. Klinisk presentation och akut handläggning av misstänkt akut leukemi. Översiktligt om behandling och prognos vid akut myeloisk (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL). Anna Robelius

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 För få trombocyter. Utredning och differentialdiagnostik av trombocytopenier. Immunologisk trombocytopeni (ITP). Indikationer för behandling med intravenös gammaglobulin vid ITP? Något om graviditet och trombocytopeni. Vilken plats har splenektomi respektive de nya TPO-agonisterna? Lite om TTP och HIT.

Trombocyttransfusioner – när och hur? Indikationer och transfusioner (patientfall). Martin Höglund

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Förstorade lymfknutor – maligna lymfom. Utredning och differentialdiagnostik av maligna lymfom. När bör man göra CT-undersökning respektive remittera för lymfkörtelbiopsi? Översiktligt om behandlingsprinciper och prognos vid de vanligaste typerna av maligna lymfom. Ingrid Glimelius

14.30–14.55 Kaffe

14.55–15.40 För många vita (I). Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Diagnostik, när behandlingsindikation och översiktligt om behandling av KLL. Speciella komplikationer till KLL. Mattias Mattsson

15.45–16.45 Handläggning av patienter med lymfoproliferativa sjukdomar – diskussion utifrån patientfall. Differentialdiagnostik vid misstänkt lymfoproliferativ sjukdom. IgM och hyperviskositet. Mattias Mattsson, Tobias Tolf

TORSDAG 12 OKTOBER 2023

08.30–10.00 Blödningsbenägenhet exkl. trombocytopenier. Utredning av blödningsbenägenhet – fördjupad blödningsanamnes, koagulationsprover. När ska man remittera till koagulationsspecialist? De vanligaste blödarsjuka, von Willebrands sjukdom och Hemofili. Sofia Wikman

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 M-komponenter och myelom. När och hur utreder man patienter med M-komponent? Uppföljning av patient med benign monoklonalgammatopati (MGUS). Översiktligt om diagnostik och behandling av myelom. Kristina Carlson

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.55 Översiktligt om stamcellstransplantation (SCT). Autolog SCT - principer, indikationer. Allogen SCT – principer, indikationer, långtids-komplikationer. Vad bör man som icke-hematolog tänka på vid vård av tidigare stam- cellstransplanterad patient? Kristina Carlson

14.00–14.50 Hemolytiska anemier (II). Talassemier och hemoglobinopatier. Översikt om de vanligaste hemoglobinrubbningarna. Tobias Tolf

14.50–15.15 Kaffe

15.15–16.30 Akuta infektionstillstånd hos patienter med hematologisk sjukdom - kort översikt. Diskussion utifrån patientfall. Begreppet ”neutropen feber”. När kan man behandla polikliniskt respektive bör man lägga in patienten? Principer för antibiotikabehandling vid akuta infektioner hos immundefekta? När ska man misstänka pneumocystisinfektion eller andra svampinfektioner? Infekterad venport/CVK – vad göra? Mia Furebring

FREDAG 13 OKTOBER 2023

08.30–10.00 Akuta hematologiska tillstånd. Handläggning av några mycket akuta hematologiska sjukdomstillstånd. Helene Halllböök

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 För många röda och trombocyter. Utredning av högt Hb. När ska man misstänka Polycytemia Vera (PCV)? Utredning och behandlingsprinciper vid PCV. Högt antal trombocyter - reaktiv eller sjukligt liksom vid Essentiell trombocytos (ET). Behandlingsprinciper vid ET. Stina Söderlund

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.40 För många vita (II). Kronisk myeloisk leukemi (KML). KML – en hematologisk framgångssaga. Stina Söderlund

13.50–14.35 Hänt i veckan – take-home-messages. Viktigaste lärdomarna under veckan, snabbrepetition (nyckelbilder från varje föreläsare). Helene Hallböök

14.40–15.10 Kaffe

15.10–16.00 Sammanfattning. Frågor från deltagare. Utdelning av kursintyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin