Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi

Patogenes, diagnostik, behandling och prevention

Kursdatum: 9-12 december 2024 i Uppsala

Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin, endokrinologi, allmänmedicin, akutsjukvård, kardiologi, medicinska njursjukdomar samt geriatrik. I mån av plats är också AT-läkare välkomna.

Avgift: 13 400 kr ex moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. 

Kontakt: Linda Berg Gharbi (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Kursintroduktion

Många endokrina tillstånd inklusive diabetes mellitus kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser.

Diabetes, fetma, osteoporos, kalkrubbningar och tyreoideasjukdomar är mycket vanligt förekommande inom sjukvården. Alla kliniskt verksamma läkare, oavsett specialitet, möter ofta patienter med något av dessa tillstånd i sin vardag. Diabetes är en växande folksjukdom, ofta mycket mångfacetterad och komplicerad att behandla. Under senare år har det skett en snabb utveckling inom området. Nya läkemedel har utvecklats, vi har fått mer kunskap om prevention och om icke farmakologisk behandling och dess betydelse.

Fetma och dyslipidemi är nära relaterat till diabetes och även till det så kallade ”metabola syndromet”. Under kursdagarna diskuterar vi nya effektiva behandlingsmetoder.

Inom osteoporosområdet har det under det senaste decenniet utvecklats flera helt nya behandlingsmöjligheter. Dessutom har kunskapen ökat kring hur man värderar riskpatienter vilket har bidragit till mer skräddarsydd behandling för den enskilde patienten.

Avvikande tyreoideaprover är mycket vanligt bland befolkningen. Den kliniska bilden kan variera mycket från fall till fall och ibland är det inte helt enkelt att skilja ut vad som är sjukt och friskt. Patienter söker såväl husläkare som olika specialister för sina besvär. Många endokrina tillstånd inklusive diabetes kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser. Exempelvis kan en missad morbus Addison eller en oupptäckt hypofystumör få fatala konsekvenser. Generellt sett är endokrina rubbningar således något som ofta dyker upp som en frågeställning i såväl enkla som mer komplexa patientfall. Kursen inkluderar såväl akuta tillstånd som betydelsefull sekundär prevention.

Kursledaren har ordet

Jarl Hellman, överläkare, sektionen för endokrinologi och diabetologi, specialmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Efter AT i Gävle så kände jag mig lite smått förvirrad och faktiskt osäker på vilken specialitet jag skulle satsa på i framtiden, men endokrinologi och diabetes är det mest spännande som man kan syssla med inom läkaryrket och här fastnar man onekligen lätt. Oavsett vilken specialitet ni siktar på själva framöver så behövs det definitivt mycket kunskap inom detta expansiva och dynamiska område.

Välkomna till vår översiktskurs där vi tillsammans beger oss ut på en spännande ”endokrin resa” och nosar på såväl det mer akuta som det mer kroniskt permanenta sjukdomstillståndet inom området!

Porträtt Jarl Hellman

Jarl Hellman

Målsättningen är att samtliga kursdeltagare skall uppnå de uppsatta målen i de nya föreskrifterna för ST-utbildning.

Det grundläggande syftet med kursen är att ge den enskilde deltagaren en bas och ett redskap för att självständigt kunna känna igen, diagnostisera och mer basalt självständigt kunna handlägga de vanligaste endokrina rubbningarna, osteoporos samt diabetes.

 • Att kunna ta upp en anamnes som är relevant för patient med endokrina symtom och diabetes
 • Att känna igen yttre tecken (status) vid endokrin sjukdom inklusive diabetes
 • Att kunna utföra en basal hormonell screening vid misstänkt endokrin sjukdom
 • Att känna till aktuell läkemedelsbehandling inom området och att självständigt kunna initiera behandling av de mer grundläggande sjukdomar som ingår
 • Att kunna avgöra när man behöver skriva en remiss till en endokrinolog för en mer fördjupad bedömning
 • Att ha färdighet att söka evidensbaserad information inom området endokrinologi och diabetes

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Akutsjukvård: c1, c2
 • Allmänmedicin: c3
 • Internmedicin: c1, c2
 • Endokrinologi och diabetologi: c1, c2
 • Kardiologi: c1, c2
 • Njurmedicin: c1, c2
 • Geriatrik: c1, c2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
 • Lungsjukdomar: c1, c2
 • Hematologi: c1, c2
 • Reumatologi: c11

Enligt SOSFS 2021

 • Akutsjukvård: STc1, STc2
 • Allmänmedicin: STc3
 • Internmedicin: STc1, STc2
 • Endokrinologi och diabetologi: Stc1, STc2
 • Kardiologi: STc1, STc2
 • Njurmedicin: STc1, STc2
 • Geriatrik: STc1, STc2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: Stc1, STc2
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2
 • Hematologi: STc1, STc2
 • Reumatologi: STc11

Pedagogiskt upplägg

Baskunskaper inom området krävs inför kursen. Grundstrukturen är föreläsningar med interaktiva och stimulerande fallbeskrivningar. Kursen innehåller även fyra separata fallseminarier som ger en fördjupning och en praktisk tillämpning med en extra möjlighet till feedback, vid två av dessa seminarier ingår det även falldiskussion i mindre grupper. Mentimeterfrågor ingår också i konceptet och hela kursen avslutas med ett kunskapstest.

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Niclas Abrahamsson, överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin.

Per-Ola Carlsson, professor, överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Britt Edén Engström, överläkare, docent, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Jan Eriksson, professor, överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Hans Furuland, överläkare, docent, njurmedicinsektionen, specialmedicin

Jarl Hellman, kursledare. överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Per Hellman, professor, överläkare, kirurgkliniken

Arvo Hänni, överläkare, med dr, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Magnus Isaksson, överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Selwan Khamisi
biträdande överläkare , endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Andreas Kindmark,
överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Östen Ljunggren
professor, överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Erika Tsatsaris,
specialistläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Georgios Tsatsaris,
biträdande överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin

Samtliga medverkande är verksamma vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi

MÅNDAG 9 december 2024

08:15- 09:00 Registrering

09:00-09:05 Inledning, Jarl Hellman

09:05-09:50 Diabetes Bas. Vad är diabetes? Diagnostik och klassifikation, olika typer av diabetes. Primär utredning, C-peptid och GAD. Metabol kontroll och målvärde för HbA1c?.Hur förebygga komplikationer? Årskontroller? Per-Ola Carlsson

09:50-10:10 Kaffe

10:10-11:05 Diabetes typ 1. Farmakologisk behandling vid typ 1 diabetes. Verktygslådan med olika insuliner. Transplantation, en kort översikt, Ola Carlsson

11:10-12:00 Insulinpump/CGM. När skall man använda en insulinpump? Hur fungerar den, automatiska insulinpumpar? Fördelar respektive nackdelar med pump jämfört med en traditionell insulinbehandling. Kontinuerlig mätning av vävnadsglukos (CGM) - hur fungerar det? Indikationer, Time In Range? Jarl Hellman

12:00- 13.00 Lunch

13:00-13:55 Diabetes typ 2. Farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes. Genomgång av olika typer av preparat och rekommendationer. Kombinationsbehandlingar, Jan Eriksson

14:00-14:45 Diabetesneuropati och Diabetesfoten. Förekomst av diabetesneuropati och hur yttrar det sig? Vilka organsystem? Undersökningsmetoder, utredning och behandlingsmöjligheter? Diabetesfoten- kliniska tecken, undersökning och behandling? När utfärda remiss? Multidisciplinärt omhändertagande. Charcotfot? Georgios Tsatsaris

14:45-15:10 Kaffe

15:10-15:55 Akut Diabetes. Diabetisk ketoacidos, screening, prevention samt akut behandling. Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom, en totalt urspårad typ 2 diabetes, hur handlägger man detta tillstånd och skillnader jämfört med en ketoacidos? Akut hypoglykemi, handläggning? Georgios Tsatsaris

16:00- 17:00 Fallsession I/III, Jarl Hellman

TISDAG 10 december 2024

08:15-09:00 Diabetes och njuren. Vad är mekanismen bakom diabetesnefropati? Hur är det kliniska förloppet? När ska man misstänka annan njursjukdom? Screening, prevention och njurskyddande behandling. Diabetesbehandling vid nedsatt njurfunktion, Hans Furuland

09:05-09:50 Praktisk behandling med insulin. Hur gör man i praktiken? Hur dosera? Fallexempel, Jarl Hellman

09:50-10:20 Kaffe

10:20-11:10 Hypofysen I. Hur yttrar sig en icke hormonproducerande hypofystumör respektive Hypofysinsufficiens? Diabetes insipidus. Basal utredning vid en misstänkt hypofysär sjukdom. När behandla och hur i så fall? Britt Edén Engström

11:15-12:00 Hypofysen II. Hormonproducerande hypofystumörer, klinisk bild och basal utredning? Olika behandlingsalternativ? Britt Edén Engström

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:55 Kalciumrubbningar. För mycket eller för lite kalk? Symtom och manifestationer? Diagnostik och behandling? Martin Lundqvist

14:00-14:45 Osteoporos I+D-vitamin. Osteoporos - Bakgrund, epidemiologi och diagnostik. Sekundär osteoporos. D-vitamin, Andreas Kindmark

14:45-15:15 Kaffe

15:15-15:55 Osteoporos II. Terapival, uppföljning och behandlingslängd. Fall, Andreas Kindmark

16:00- 17:00 Fallsession II/III, Jarl Hellman

ONSDAG 11 december 2024

08:30-09:15 Knöl i Tyreoidea, struma. Hur utreda och vem bör utreda? När misstänka en allvarlig knöl? Indikation för kirurgi? Per Hellman

09:20-09:50 Tyreoideatumörer. Klassifikation och diagnos? Förlopp och prognos. Behandlingsprinciper vid olika tumörtyper, Per Hellman

09:50-10:20 Kaffe

10:20-11:00 Incidentalom. Epidemiologi. Hur vanligt är det egentligen? Basal utredning och av vem? När misstänka cancer? Hur länge följer man patienten? Indikation för kirurgi? Per Hellman

11:05-12:00 Endokrin Hypertoni. När bör man misstänka att det kan röra sig om sekundär hypertoni? Basal screening. Vem bör remitteras vidare? Behandlingsprinciper, Jarl Hellman

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Manlig hypogonadism. Vanligt tillstånd och ett växande problem. När misstänka en manlig hypogonadism? Diagnostik. Hur och när behandla med testosteronpreparat? Magnus Isaksson

13:50- 14:35 Kortisolsvikt. När misstänka en kortisolsvikt? Bakomliggande orsaker. Hur utreda? Behandling? Magnus Isaksson

14:35-15:05 Kaffe

15:05-15.55 SIADH/Hyponatremi. Hur ska man tänka vid ett lågt natrium? Hur kan man ställa rätt diagnos? Fallgropar och differentialdiagnoser. Läkemedel eller vätskekarens vid SIADH? Erika Tsatsaris

16:00- 17:00 Fallsession I/III, Jarl Hellman

TORSDAG 12 december 2024

08:15-09_00 Hypotyreos. Prevalens och incidens. Hur yttrar sig sjukdomen? Svårigheter i diagnostiken? När behandla och hur? Alternativa behandlingar? Selwan Khamisi

09:05-10:00 Hypertyreos. Symtom vid hyperthyreos. Utredning och behandling. När välja en mer definitiv behandling? Subklinisk variant, skall den behandlas eller bara följas? Hur yttrar sig och behandlas en endokrin ofthalmopati? Selwan Khamisi

10.00-10:25 Kaffe

10:25-11:10 Fall Tyr- special, Selwan Khamisi

11:15-12:00 Lipider. Vem skall behandlas farmakologiskt och med vilka läkemedel i så fall? Nyare läkemedel så som t ex PCSK9- hämmare? Riktlinjer, vad säger dessa? Lipidbehandling vid diabetes mellitus? Niclas Abrahamsson

12:00-13:00 Lunch

13:00-13.55 Obesitas. Kirurgisk behandling av diabetes/obesitas. Kan man bota diabetes med bariatrisk kirurgi? Utredning och uppföljning vid bariatrisk kirurgi? Medicinsk behandling vid fetma? Arvo Hänni

14:00 -15:00 Kunskapstest – mentometer, Jarl Hellman

15:00-15:30 ”Take-home-messages”. Kursutvärdering, utdelning av intyg, Jarl Hellman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin