Skolan i det flerspråkiga samhället

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS241

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

De senaste decenniernas invandring till Sverige har inneburit att den språkliga och kulturella mångfalden i landet har ökat. Möten mellan människor som har svenska som sitt första språk och människor som har svenska som sitt andraspråk blir allt vanligare i, det i allt högre utsträckning, flerspråkiga Sverige. Vi möts på arbetsplatser, i skola och högre utbildning, som grannar, inom vården, idrotten, föreningslivet med mera. I alla dessa situationer behöver vi kommunicera och förstå varandra. Kursen fokuserar på språk- och kulturmöten i skolan. Den riktar sig till såväl lärarstudenter som dem som redan jobbar som lärare.

Under kursen diskuterar vi hur olika former av integrationspolitik sätter ramarna för vilka undervisningsmodeller som erbjuds för flerspråkiga elever. Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vidare analyserar vi svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan.

Centralt för kursen är ett starkt fokus på självreflektion. Frågor som diskuteras är till exempel:

  • Vilka erfarenheter, värderingar och föreställningar har jag med mig i mitt bagage? Hur påverkar dessa mitt sätt att bemöta elever (och vårdnadshavare och kolleger) med andra erfarenheter, värderingar och föreställningar?
  • Hur medveten är jag om vilka identiteter jag tillskriver andra? Vilka kategoriseringar gör jag bland annat utifrån elevernas olika en- eller flerspråkiga resurser, deras förmodade etnicitet och kulturella tillhörigheter?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin